Archiwum


02-12-2015
?wi?to Szko?y

2 grudnia 2015 roku obchodzili?my wa?n? dla naszej szko?y uroczysto??, ?wi?to Szko?y. Podczas uroczystej akademii uczniowie wys?uchali monta?u s?owno - muzycznego pt. "Polski Noblista" przygotowanego przez uczniów z klas V, VI i I -III gimnazjum. Natomiast uczniowie z Ko?a Teatralnego przedstawili krótk? inscenizacj? pt. "O?wiadczyny Kmicica".
Na zako?czenie Pani dyrektor rozda?a dyplomy i nagrody ksi??kowe uczniom, którzy reprezentowali nasz? szko?? w mi?dzyszkolnych konkursach.26-11-2015
Dzie? Pluszowego Misia

25 listopada obchodzili?my w naszej szkole Dzie? Pluszowego Misia. Któ? z Nas nie mia? swojego ulubionego pluszowego przyjaciela, dzi?ki któremu u?miech pojawia? si? na naszej twarzy. Tego dnia najm?odsi uczniowie naszej szko?y przynie?li swoje ulubione pluszaki. Mieli równie? okazj? sprawdzi? swoj? wiedz?, uczestnicz?c w quizie wiedzy o s?ynnych misiach. W nagrod? mogli otrzyma? misia na s?odko.
Dzie? ten dostarczy? wszystkim wielu pozytywnych emocji, przywo?a? ciep?e wspomnienia i pozwoli? na chwil? oderwa? si? od szkolnej rzeczywisto?ci.
Moi Drodzy! Dbajcie o waszych "kud?atych towarzyszy", którzy wielokrotnie pomogli Wam w chwilach smutku i rozpaczy. Mamy nadziej?, ?e w przysz?ym roku niezliczona rzesza misiów znów zasiedli nasze szkolne mury.


26-11-2015
Wesprzyj Pacjentów Podkarpackiego Hospicjum Dzieci?cego w Rzeszowie i ich Rodziny!

W dniach 16-23 listopada Samorz?d Uczniowski Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce zorganizowa? akcj? na rzecz Podopiecznych Fundacji: "Podkarpackie Hospicjum Dzieci?ce w Rzeszowie" oraz ich Rodzin.
W ramach tej akcji by?a prowadzona sprzeda? ciasteczek, ciast i ró?nych s?odko?ci przygotowanych przez nauczycieli i pracowników naszej szko?y. W akcj? mo?na si? by?o równie? zaanga?owa? sk?adaj?c dowoln? kwot? pieni?dzy (specjalnie oznakowana skrzynka).
Inicjatywa ta spotka?a si? z ogromnym odzewem zarówno ze strony Dyrekcji, nauczycieli, pracowników, jak równie? uczniów naszej szko?y. Dzi?ki wspólnym staraniom uda?o nam si? zebra? 1087 z?.


26-11-2015
Zabawa andrzejkowa

26 listopada w naszej szkole odby?a si? jedna z ulubionych imprez uczniów- zabawa andrzejkowa. Nic dziwnego, ?e wszyscy na ni? czekaj? z niecierpliwo?ci?, gdy? kojarzy nam si? z chwilami pe?nymi rado?ci, czarów i magii.
Dla uczniów klas m?odszych zabawa oraz pocz?stunek mia?y miejsce po po?udniu, natomiast dla klas IV- VI i I-III gimnazjum wieczorem w godzinach od 16.00- 20.00. Prócz wspania?ej atmosfery tanecznej na sali gimnastycznej wiele atrakcji czeka?o na uczniów tak?e w salach, w których prócz pocz?stunku przygotowanego przez rodziców mia?y te? miejsce wró?by przygotowane wspólnie z wychowawcami. A by?y to: wró?enie z butów, ?upinki jab?ka, przek?uwanie serc z imionami przysz?ych sympati...
Dla wszystkich by? to dzie? pe?en wra?e?- cudowny i niezapomniany.


13-11-2015
Kolejna noc filmowa za nami

W pi?tkow? nocy z 13/14 listopada w naszej szkole odby?a si? kolejna- IX Noc Filmowa. Jak zawsze mia?a ona miejsce na sali gimnastycznej i zgromadzi?a 39 uczniów z klas I-III gimnazjum oraz 3 nauczycieli opiekunów.
Zaj?cia rozpocz??y si? o godz. 19.00 i trwa?y do 6.30 rano. W trakcie tych kilku godzin obejrzeli?my 5 filmów ró?nych gatunków: dwa dramaty, horror, komedi? i thriller. Emocji by?o mnóstwo: ?miech, wzruszenie, strach... i o to w?a?nie chodzi?o! Poza tym poznali?my kolejne pozycje z listy 100 najlepszych filmów ?wiata, m.in. "Skazanych na Showshank".
By?o wspaniale. Z niecierpliwo?ci? czekamy do wiosny na jubileuszow?- X Noc Filmow?.


10-11-2015
Polska znowu wolna!

11 listopada dla nas- Polaków- jest dniem ?wi?tecznym i radosnym. Wszystko to za spraw? pami?tnego roku 1918, kiedy po 123 latach niewoli odzyskali?my niepodleg?o??. Nie zrozumie tej euforii kto?, kto nigdy nie by? w niewoli, kto nie musia? przez ponad wiek ?y? pod w?adz? zaborcy.
Nas nie by?o wówczas na ?wiecie, ale pami?? o tamtych wydarzeniach powinni?my zachowywa? i opowiada? o nich przysz?ym pokoleniom. W naszej szkole ma to miejsce od dawien dawna. Ka?dego roku, gdy nadchodzi rocznica ?wi?ta Niepodleg?o?ci uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowuj? uroczysty apel upami?tniaj?cy to ?wi?to. W tym roku mia? on miejsce 10 listopada i zosta? przygotowany przez uczniów z klasy II a szko?y podstawowej pod opiek? pani Ma?gorzaty Sondej oraz III gim. pod opiek? pana Krzysztofa Bazylskiego.
Wielk? przyjemno?ci? by?o dla nas s?ucha?, jak tacy mali patrioci z zapa?em pi?knie opowiadaj? kawa?ek historii naszej ojczyzny. Dope?ni?y j? patriotyczne pie?ni uczniów ze starszej klasy. By? to niezwykle wzruszaj?cy apel.


30-10-2015
"?pieszmy si? kocha? ludzi..."

Kiedy nadchodzi listopad, ogarnia nas nastrój refleksji, zadumy, melancholii. Dzieje si? tak nie tylko za spraw? pory roku jesieni, która dla wielu z nas jest ze wszystkich czterech najbardziej smutna i przygn?biaj?ca, ale tak?e dlatego, ?e ten ostatni jesienny miesi?c otwiera ?wi?to pami?ci o tych, których ju? z nami nie ma…
W naszej szkole, zawsze w ostatnie dni pa?dziernika ma miejsce apel po?wi?cony ?wi?tu Zmar?ych. W tym roku odby? si? on 30.10. Przygotowali go uczniowie klasy I i II gim. pod opiek? pa? Bo?eny Me?ech i Barbary Ko?odziej. Pi?kne, cho? smutne i nastrojowe wiersze przypomnia?y nam wszystkim o naszych bliskich zmar?ych i o tym, jak bardzo kruche jest ludzkie ?ycie. Jak pisze w swoim wierszu ks. Jan Twardowski: "?pieszmy si? kocha? ludzi, tak szybko odchodz?/ zostan? po nich buty i telefon g?uchy...". Pami?tajmy te s?owa.


14-10-2015
APEL Z OKAZJI WYBUCHU II WOJNY ?WIATOWEJ I NAPA?CI SOWIETÓW NA POLSK?

Daty 1 i 17 wrze?nia 1939 roku znaj? wszyscy. Dla nas- Polaków s? one tragiczne, gdy? wyznaczaj? pocz?tki okrutnych rz?dów okupanta na naszej ziemi. Po zbrojnym ataku wojsk niemieckich na Polsk? w nied?ugim czasie mia?a miejsce napa?? Sowietów.
Dowodem naszej pami?ci o tamtych wydarzeniach by? apel, który przygotowali uczniowie klasy III gim. pod opieka pana Krzysztofa Bazylskiego. Jeszcze raz wrócili?my my?lami do tamtego tragicznego wrze?nia i oddali?my nale?ny ho?d tym, którzy w czasie II wojny ?wiatowej oddali ?ycie za ojczyzn?.


14-10-2015
WSPOMNIENIE ?W?TEGO JANA PAW?A II

W Dniu Edukacji Narodowej wspominali?my równie? ?w. Jana Paw?a II. Uczniowie klasy II b pod opiek? siostry Doroty Horodeckiej przygotowali pi?kny monta? s?owno-muzyczny, podczas którego przypomnieli?my sobie najwa?niejsze chwile z ?ycia naszego papie?a od narodzin a? do ?mierci. Ka?dego roku uczniowie naszej szko?y daj? dowód tego, ?e pami?taj? o ?w. Janie Pawle II. Chocia? nie ma go ju? w?ród nas, jego nauki pozosta?y.


14-10-2015
DZIE? NAUCZYCIELA

14 pa?dziernika to dzie? znany nie tylko uczniom i nauczycielom. Ju? od rano mówi si? o nim w radiu, w telewizji, pisz? o nim gazety. W tym dniu swoje ?wi?to obchodz? Ci, którym na sercu le?y wykszta?cenie i wychowanie dzieci i m?odzie?y.
W?a?nie z tej okazji 14 pa?dziernika w naszej szkole odby?a si? uroczysta akademia, podczas której uczniowie klasy III gim. oraz klasy II szko?y podstawowej pod opiek? pa? Anety Jakubek, Barbary Boczkaj i Magdaleny Sitarz s?owami wierszy i piosenek wyrazili swoja wdzi?czno?? nauczycielom. Podzi?kowali im za cierpliwo??, pomoc w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim za trud w?o?ony w codzienne wychowanie.
Z tej okazji tak?e Samorz?d Uczniowski oraz Rada Rodziców przygotowali dla nauczycieli mi?e upominki.