Archiwum


15-10-2015
X edycja wojewódzkiego konkursu "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje"

Zapraszamy do udzia?u w X edycji wojewódzkiego konkursu "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje".
Regulamin konkursu znajduje si? w zak?adce o Patronie.26-09-2015
glinolepy 2015

W sobot? 26 wrze?nia w Miejsko-Gminnym O?rodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko?owie M?p. odby?y si? XIV Powiatowe Warsztaty Rze?biarskie "Glinolepy 2015". S? to warsztaty bardzo lubiane przez uczniów naszej szko?y i ch?tnych jest zawsze du?o, niestety mo?e w nich wzi?? udzia? tylko po 3 uczniów z ka?dej placówki. W tym roku by?y to uczennice: Ola O?óg, Ania Gielarowska i Weronika Trzeciak z kl. Va oraz Wiktoria O?óg i Gabrysia Dec z klasy II gim.
Tematem tegorocznych ?Glinolepów?, których tytu? brzmia? ?Inspiracje? by?a p?askorze?ba inspirowana twórczo?ci? polskich malarzy.
Nasze artystki poradzi?y sobie z tematem ?wietnie i po kilku godzinach ci??kiej pracy odda?y pi?kne p?askorze?by.
Z niecierpliwo?ci? czekamy na nast?pne warsztaty zabawy z glin?.22-09-2015
xi patriotyczna droga krzy?owa trzebuska-turza

Kolejna, XI Patriotyczna Droga Krzy?owa ku czci pomordowanych przez NKWD w lesie turza?skim odby?a si? 22 wrze?nia. Wzi?li w niej udzia? uczniowie klas gimnazjalnych z ca?ej gminy wraz z opiekunami. Z naszej szko?y w nabo?e?stwie uczestniczy?a klasa III gimnazjum.
Dzi?ki pi?knej pogodzie (pierwszy raz od kilku lat) o godz. 9.00 mogli?my wspólnie wyruszy? z miejsca by?ego obozu NKWD w Trzebusce do turza?skiego lasu. Podczas pieszej w?drówki uczniowie z poszczególnych szkó? nie?li krzy?, czytali stacje Drogi Krzy?owej, odmawiali Ró?aniec i Koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia. Nie zabrak?o tak?e pi?knego ?piewu. Na miejscu ka?ni odmówili?my Modlitw? Powszechn?, a nast?pnie w skupieniu s?uchali?my patriotycznych wierszy nawi?zuj?cych do tragicznych wydarze? w Turzy w roku 1944 r.
Po uroczysto?ci Pan Piotr O?óg, który od lat bada spraw? mordu w Turzy zaprowadzi? nas do miejsca, gdzie znajduje si? drugi krzy? i opowiedzia? histori? z nim zwi?zan?. Po tej ciekawej lekcji historii udali?my si? do autokaru i wyruszyli?my w drog? powrotn? do szko?y.
To by?o pi?kne nabo?e?stwo, patriotyczne i refleksyjne. Na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci.20-09-2015
Uroczysta msza ?w. polowa w turzy

20 wrze?nia reprezentowali?my nasz? szko?? na uroczystej Mszy ?w. nad grobami pomordowanych przez NKWD w lesie turza?skim. Mimo deszczowej pogody zgromadzi?o si? na niej wiele osób, które pami?taj? o tych tragicznych wydarzeniach, które mia?y miejsce w 1944 r. Msz? odprawi? J.E. Ks. Bp Kazimierz Górny.
Podczas uroczysto?ci z ust kap?anów kilka razy pad?o zapytanie: ?Czy tu jest Polska? Czy tu b?dzie Polska??. Odpowied? znamy wszyscy: B?dzie! Je?li b?dziemy pami?tali o historii naszego narodu, je?li jego dobro b?dzie le?a?o nam na sercu. B?dzie, dopóki b?dziemy piel?gnowa? pami?? o tych, którzy walczyli za Polsk? i gin?li w jej obronie.02-09-2015
inauguracja roku szkolnego 2015/2016 I pasowanie uczniów klasy I

2 wrze?nia przywitali?my kolejny rok szkolny. Rozpocz?li?my go uroczyst? Msz? ?w. w ko?ciele a nast?pnie udali?my si? do szko?y, gdzie na sali gimnastycznej mia?a miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016. Apel przygotowali uczniowie klas III i VI SP pod opiek? pa? Barbary Grzesiakowskiej i Adriany Zagai- Baniak. S?owami wierszy i piosenek przypomnieli nam, ?e wakacje dobieg?y ko?ca i pora wraca? do nauki.
Nast?pnie g?os zabra?a Pani dyrektor. Zaprosi?a na ?rodek sali uczniów klasy I i nast?pi?o uroczyste pasowanie. Uczniowie w obecno?ci rodziców, starszych kole?anek i kolegów z?o?yli uroczyste ?lubowanie na sztandar szko?y, a Pani dyrektor symbolicznym o?ówkiem pasowa?a ich na pe?noprawnych uczniów.
Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali si? do klas, a pó?niej wszyscy rozeszli?my si? do domów, by nacieszy? si? ostatnim dniem wolnym od nauki.26-06-2015
do widzenia, szko?o!

I znów min?? kolejny rok szkolny? Tak szybko zlecia?o tych dziesi?? miesi?cy nauki i nadesz?y upragnione wakacje.
Zako?czyli?my go 26 czerwca uroczyst? Msz? ?wi?t? w ko?ciele a nast?pnie apelem na sali gimnastycznej, w trakcie którego uczniowie klasy III ?egnali si? ze swoimi kolegami i nauczycielami. Podzi?kowali za cudowne lata dzieci?stwa i m?odo?ci sp?dzone w szkole, zdobyt? wiedz? i trud w?o?ony w ich wychowanie. Oni tak?e zostali pi?knie po?egnani przez kolegów i kole?anki z m?odszej o rok klasy.
Najbardziej jednak oczekiwanym momentem by?o wr?czenie przez Pani? dyrektor nagród i gratulacji najlepszym uczniom szko?y, czyli tym ze ?redni? ocen 5.0 i wy?sz?.
Kiedy wszyscy otrzymali nagrody, na sali zrobi?o si? gwarno. Nic w tym dziwnego, bo to by? w?a?nie ten moment, kiedy jedno zdanie Pani dyrektor otwiera?o bram? do beztroskiego, b?ogiego leniuchowania, do podró?y w nieznane miejsca, do wolno?ci. Kiedy wi?c pad?y s?owa: ??ycz? wam udanego wypoczynku?? wszyscy poczuli, ?e nadesz?y upragnione wakacje. Jeszcze tylko odbiór ?wiadectw, po?egnanie z wychowawc? i ju? mo?na by?o wo?a? g?o?no: ?Do widzenia, szko?o! Do zobaczenia we wrze?niu!?.


25-06-2015
GRATULacje dla NAJLEPSZYch uczniów !

Nadszed? koniec kolejnego roku szkolnego i wreszcie upragnione przez wszystkich wakacje. Jak trudnym i mozolnym czasem by? ten rok nauki wiedz? ci, którzy przez dziesi?? d?ugich miesi?cy pilnie przygotowywali si? na ka?da lekcj?. To uczniowie, którzy sumiennie pracowali i uzyskali ?redni? ocen 4,75 i wi?cej i mog? poszczyci? si? pi?knym ?wiadectwem. Do grona najlepszych uczniów naszej szko?y nale??:

Klasa IVa SP
Martyna Surowiec - 5,20
Aleksandra O?óg - 5,18
Anna Gielarowska - 5,0
Weronika Trzeciak - 5,0
Jakub Wójcik- 4,91

Klasa IVb SP
Mi?osz Chorz?pa- 5,45
Aleksandra Jedynak- 4,91
Micha? O?óg - 4, 80

Klasa V SP
Martyna Drapa?a- 5,36
Magdalena Budzy?- 4,82
Dominik ?li?- 4,82

Klasa VI SP
Aleksandra Chorz?pa - 5,54
Dominika Ko?odziej - 5, 36
Sebastian Ciupak - 5,27
Marcin Smo?a- 4,81

Klasa I gimnazjum
Ireneusz Pieniek - 5,38
Kamila Naja - 5,15
Alina Cisek - 5,08
Kamil Krzy?ko- 4,85

Klasa II gimnazjum
Magdalena Smo?a- 4,85

Klasa III gimnazjum
Monika T?cza - 5,72
Zofia Me?ech - 5,39
Izabella O?óg - 5,28
Edyta Be?z - 5,17
Weronika Krzanowska - 5,11
Magdalena O?óg - 5,11
Ewelina Rzeszutek - 5,06
Paulina Gielarowska- 4,78
Julia Kuca- 4,78
Karolina Szybisty- 4,78

Wszystkim serdecznie gratulujemy i ?yczymy sukcesów w przysz?ym roku szkolnym.


24-06-2015
LISTY GRATULACYJNE DLA RODZICÓW

Tradycj? naszej szko?y sta?a si? uroczysto?? wr?czenia listów gratulacyjnych dla rodziców uczniów z najlepsz? ?redni? ocen i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem.
W tym roku mia?a ona miejsce w ?rod? 24 czerwca. Po powitaniu wszystkich zebranych przez Pani? Dyrektor uczniowie klasy IV a wprowadzili uczestników spotkania w pe?n? ciep?a atmosfer? wakacji. By?y wiersze i piosenki o lecie. Nast?pnie Pani Dyrektor wyrazi?a wdzi?czno?? dla rodziców za trud w?o?ony w wychowanie swoich dzieci i razem z wychowawcami poszczególnych klas wr?czy?a zaproszonym go?ciom listy gratulacyjne, a podzi?kowania za prace na rzecz szko?y wr?czy?a wraz z Pani? Renat? Daniel, przewodnicz?ca Rady Rodziców.
Nast?pnym punktem programu by?y wyst?p uczniów ze szkolnego ko?a teatralnego ?Ma?a Maska?. Przedstawili oni spektakl pt. ?Bajka Ko?owrotka?.
Ca?e spotkanie u?wietni? wst?p uczennic z klasy I szko?y podstawowej, które za?piewa?y ludowe piosenki oraz uk?ad taneczny w wykonaniu uczniów z klasy V i VI.
Na zako?czenie uroczysto?ci rodzice mogli wys?ucha? mini koncertu w wykonaniu uczennic z klasy V i VI.


21-06-2015
TEN OSTATNI BAL?

W sobot? 20 czerwca w naszej odby? si? ostatni bal trzecioklasistów- komers. O tym, jak wa?na by?a to impreza, ?wiadczy?y od?wi?tne stroje uczniów i ich osób towarzysz?cych oraz zaproszonych go?ci.
Bal mia? miejsce na szkolnej ?wietlicy oraz sali gimnastycznej, pi?knie udekorowanych na t? okazj?. O obs?ug? i pyszne potrawy zatroszczyli si? rodzice uczniów.
Ogromn? niespodziank? zrobili swoim starszym kolegom uczniowie klasy II gim., którzy specjalnie na t? okazj? przygotowali ogromny po?egnalny tort. Nie zabrak?o hucznego ?Sto lat? oraz ?ez wzruszenia.
Kiedy zapad? zmrok, na sali tanecznej zacz??a si? wspania?a zabawa. Równo z wybiciem pó?nocy wszyscy rozeszli si? do domów.
Ten ostatni bal na zawsze pozostanie w naszej pami?ci.


20-06-2015
NA RYBY?
III MIEJSCE W GMINNYM TURNIEJU W?DKARSKIM

20 czerwca bie??cego roku Dominika Ko?odziej, Bart?omiej Hada?a i Dominik Sobota reprezentowali nasz? szko?? na gminnym turnieju w?dkarskim zorganizowanym przez Ko?o PZW Nr 33 Nied?wiadek w Soko?owie M?p.
Na starcie, na zbiorniku Nied?wiadek, stawi?o si? 12 zawodników z czterech szkó?. Zawody odby?y si? przy pi?knej pogodzie w milej atmosferze. Wyj?tkowo ryby w tym dniu bra?y. Dominikowi uda?o si? z?owi? ponad kilogram p?otek. Po trzech godzinach ?owienia zawodnicy zmierzyli si? z testem ekologiczno-w?dkarskim. Po podliczeniu punktów za z?owione ryby i testu nasz zespó? uplasowa? si? na III miejscu.
Zwyci?zcy zawodów zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami i koszulkami.
Na koniec imprezy zawodnicy, opiekunowie oraz organizatorzy wzi?li udzia? we wspólnym grillu.