Archiwum


19-06-2015
Wycieczka kl. VI

19 czerwca 2015 r. uczniowie klasy VI szko?y podstawowej wyruszyli na wycieczk? do Chmielnika. W?ród atrakcji znalaz?y si?: pokaz filmu ?Wyprawa po ?ycie?, rozgrywki sportowe oraz wizyta w Zak?adzie Aktywno?ci Zawodowej w Woli Rafa?owskiej. Szczególnie ta ostatnia pozycja przypad?a wszystkim do gustu.
Uda?o Nam si? zobaczy? jak funkcjonuje drukarnia cyfrowa, introligatornia, jak powstaj? druki wielkoformatowe- banery, jak przebiega grawerowanie i znakowanie laserem. Dowiedzieli?my si? równie? jak powstaj? nadruki na kubkach, koszulkach i innych gad?etach reklamowych. Mieli?my okazj? zapozna? si? z nowoczesnymi technikami zdobniczymi - sztuka de coupage. Mogli?my tak?e obserwowa? proces powstawania podpa?ki ekologicznej (K-lumet) i wykona? j? samodzielnie. Uczniowie bardzo zaanga?owali si? w wykonanie tego zadania i poradzili sobie z nim znakomicie.
Na koniec odwiedzili?my gabinet rehabilitacji. Mieli?my mo?liwo?? skorzystania z: bie?ni, wio?larza, pi?ki korekcyjnej, fotela do masa?u, rotora, rowerka, steppera i pi?karzyków. Wszystkich tak poch?on??y ?wiczenia, ?e zapomnieli?my o up?ywie czasu.
Ta wycieczka na d?ugo pozostanie w pami?ci szóstoklasistów.


15-06-2015
Ognisko w Turzy

W dniu 15 czerwca uczniowie klasy I gimnazjum i IV a wyjechali na wspólne ognisko do domku my?liwskiego w Turzy. Na terenie nale??cym do Ko?a ?owieckiego ?Sokó?? uczniowie w serdecznej atmosferze sp?dzili czas. Mi?dzy innymi odby? si? mecz pi?ki no?nej, dziewczyny bawi?y si? w chowanego, niektórzy grali w badmintona i ??ledzia?. Po grach i zabawach wy?mienicie smakowa?y kie?baski upieczone nad ogniskiem. Wszyscy dobrze si? bawili i chórem okrzykn?li, ?e ognisko si? uda?o.


12-06-2015
Wyró?nienie dla Oli i Dominiki

12 czerwca w Miejsko-Gminnym O?rodku Kultury Sportu i Rekreacji w Soko?owie M?p. odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród w gminnym konkursie plastyczno - fotograficznym ?Moja przygoda z w?dk??. Organizatorem konkursu by?o Ko?o W?dkarskie PZW Nr 33 ?Nied?wiadek?w Soko?owie M?p i MGOKSiR W?ród wyró?nionych uczniów znalaz?y si? Aleksandra O?óg z klasy IV a oraz Dominika Ko?odziej z klasy VI.
Serdecznie gratulujemy!


09-06-2015
OPPM 2015 - byli?my tam!

Ogólnopolska Prezentacja Projektów M?odzie?owych ju? za nami. Byli?my na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie mogli?my si? podzieli? do?wiadczeniami oraz efektami projektów, które realizowali?my w roku szkolnym 2014/2015.
W wydarzeniu wzi??o udzia? oko?o 500 zaproszonych osób z ca?ej Polski - eksperci, go?cie zwi?zani z edukacj? i dzia?aniami spo?ecznymi, arty?ci oraz media. By? to dzie? pe?en inspiracji oraz niezapomnianych wra?e?.
Nasza grupa prezentowa?a projekt realizowanych w ramach M?odego Obywatela Rozegraj okolic? - odkryj swoja miejscowo?? na nowo!.
Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? na stronie biblioteki szkolnej.


30-05-2015
Noc z piratem Rabarbarem

Pod takim has?em odbywa?a si? Noc Bibliotek w naszej szkolnej bibliotece. Dzieci z klas I-III zosta?y zaproszone w ?wiat przygód pirata Rabarbara. Podczas czytania ksi??ki pt.: Burzliwe dzieje pirata Rabarbara W. Witkowskiego oraz zabaw uczestnicy mogli poczu? si? i zosta? prawdziwymi piratami. Musieli tak?e stawi? czo?o wyzwaniom jakie stan??y na ich drodze aby dotrze? do skrzyni, w której znajdowa?y si? skarby.
Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? na stronie biblioteki szkolnej.


22-05-2015
Noc Muzeów - Rzeszów 2015

Dla uczniów Zespo?u Szkó? Nr 1 Nr 2 w Nienadówce udzia? w Nocy Muzeów, sta? si? ju? tradycj?. X Rzeszowska Noc Muzeów jest dla nich pi?t?, w której uczestniczyli.
Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? na stronie biblioteki szkolnej.


17-05-2015
Noc Muzeów - Kraków 2015

Ju? za nami Noc pe?na niesamowitych wra?e? i niespodzianek. W pi?tek 15 maja krakowskie muzea otworzy?y swoje podwoje dla zwiedzaj?cych. W godzinach od 18 do 1 w nocy gimnazjali?ci Zespo?u Szkó? Nr 1 i Nr 2 z Nienadówce mieli okazj? zwiedza? bezp?atnie muzea.
Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? na stronie biblioteki szkolnej.


17-05-2015
Chcemy zmienia? nasz? okolic?

To tytu? projektu gimnazjalnego realizowanego w ramach programu 'M?ody Obywatel w sesji letniej. Tym razem gimnazjali?ci postanowili si? sprawdzi? jako Lokalni Architekci. Celem ich dzia?a? jest zatroszczenie si? o miejsca, o które nikt nie dba. Aby wykona? to zadanie postanowili uda? si? na spacer po Nienadówce i sfotografowa? miejsca, z których s? dumni, lubi? tam sp?dza? czas, rozwija? zainteresowania.
Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? na stronie biblioteki szkolnej.


17-05-2015
Fina? konkursu krajoznawczego ,,Poznajemy Ojcowizn??

16 czerwca w sali kolumnowej Urz?du Wojewódzkiego w Rzeszowie odby?o si? uroczyste podsumowanie konkursu krajoznawczego ,, Poznajemy Ojcowizn??. W tym roku Aleksandra Chorz?pa i Dominika Ko?odziej z kl.VI pod kierunkiem pani Barbary Grzesiakowskiej przygotowa?y multimedialn? relacj? z wycieczki do Warszawy, zorganizowanej przez Szkolne Ko?o Turystyczno -Przyrodnicze ,,W?óczykij?. Praca zdoby?a II miejsce. Podkarpacki Kurator O?wiaty Jacek Wojtas wr?czy? uczennicom dyplom uznania za? opiekunowi podzi?kowania za przygotowanie laureatów konkursu.17-05-2015
Wiosenne Marsze na Orientacj?.

Baz? tegorocznych marszy na orientacj? by?a szko?a podstawowa w Jazowej. Uczestnicy wylosowali numery startowe i otrzymali map? terenu z zaznaczonymi punktami. W ci?gu 80 minut w dwuosobowych dru?ynach mieli odszuka? w terenie zaznaczone na mapie punkty i zameldowa? si? na mecie. Zadanie nie by?o ?atwe. Podej?cia pod górk?, b?oto na szlaku, zalesiony obszar wymaga?y od uczestników nie tylko dobrej orientacji w terenie, ale równie? dobrej kondycji.
Gdy wszyscy wrócili z trasy i pokrzepili si?y pieczonymi kie?baskami przygotowanymi przez organizatorów odby?o si? szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Pokaz zosta? zorganizowany w celu nabywania i utrwalania wiedzy oraz umiej?tno?ci uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu, ochrony ?ycia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych nast?pstw, zanim mo?liwe b?dzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.