Archiwum


12-05-2015
II miejsce w konkursie czytelniczym ?W krainie ba?ni?

Dnia 12 maja 2015 r. w Zespole Szkó? im. Jana Paw?a II odby?a si? II Edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego ?W krainie ba?ni?. Wzi??o w niej udzia? siedem dwuosobowych zespo?ów. Nasz? szko?? reprezentowa?y Aleksandra O?óg i Weronika Trzeciak, uczennice z klasy IV a. W?ród zada?, z jakimi przysz?o si? zmierzy? uczestnikom, znalaz?y si? mi?dzy innymi: krzy?ówka, test, puzzle. Ola i Weronika wykaza?y si? doskona?? znajomo?ci? ba?ni i zaj??y II miejsce.
Konkurs by? doskona?? okazj?, aby na nowo odkry? pasjonuj?cy ?wiat ba?ni Hansa Christiana Andersena, braci Jacoba i Wilhelma Grimmów i Charles?a Perraulta.


05-05-2015
INFORMACJA O RAZDANIU NAGRÓD Z KONKURSU ?Ma?y pitagoras?

Rozdanie nagród z Mi?dzygminnego Konkursu Matematycznego ?Ma?y Pitagoras odb?dzie si? 28.05.2015 r o godzinie 10:00. Zapraszamy nagrodzonych uczniów wraz z opiekunami.


30-04-2015
ROZSTRZYGNI?CIE MI?DZYGMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO ?MA?Y PITAGORAS?

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odby? si? Mi?dzygminny Konkurs Matematyczny ?Ma?y Pitagoras pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta w Soko?owie Ma?opolskim pana Andrzeja O?oga dla uczniów klas III szko?y podstawowej oraz klasy VI. Konkurs cieszy? si? du?ym zainteresowaniem .
Wyniki i wi?cej informacji w zak?adce: Konkursy: Konkurs matematyczny


05-05-2015
II edycja konkursu ?Math challenge?

26 marca w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Nienadówce odby?a si? druga edycja Mi?dzyszkolnego Konkurs Matematycznego dla Gimnazjów Dwuj?zycznych ?MATH CHALLENGE?. Konkurs by? obj?ty patronatem Buristrza Gminy i Miasta Soko?ów Ma?opolski. Wzi??o w nim udzia? 15 uczniów z klas I i 10 uczniów z klas II z pi?ciu Gimnazjów z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi z Gminy Soko?ów Ma?opolski.
Konkurs by? indywidualny i jednoetapowy. Cz??? zada? konkursowych napisana by?a w j?zyku angielskim. W zestawach dla klas pierwszych 15 zada? by?o napisane w j?zyku polskim i 5 zada? w j?zyku angielskim. Dla klas drugich 10 zada? by?o napisane w j?zyku polskim i 10 zada? w j?zyku angielskim
Nagrodzone zosta?y 3 prace z klas pierwszych i 3 prace z klas drugich, które uzyska?y najwi?ksz? liczb? punktów. Wyniki konkursu sa nastepujace:

I miejsce:

Kamil Krzy?ko - Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Nienadówce
Katarzyna Kraska - Gimnazjum z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Soko?owie Ma?opolskim

II miejsce:

Kamila Naja - Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Nienadówce
Dominika Jod?owska - Gimnazjum z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Trzebosi

III miejsce:

Izabela Rembisz - Gimnazjum z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Soko?owie Ma?opolskim
Szymon Koziarz - Gimnazjum z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Soko?owie Ma?opolskim

Podsumowanie konkursu odby?o si? w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce. Uczniowie otrzymali cenne nagrody i atrakcyjne upominki. Tradycyjnie nagrod? za zaj?cie pierwszego miejsca by? tablet.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dzi?kujemy za udzia? i zapraszamy na nast?pn? edycj? naszego konkursu ju? w przysz?ym roku.


30-04-2015
PODSUMOWANIE PROJEKTU ?W KRAINIE BA?NI?

30 kwietnia uczniowie klas IV a i IV b podsumowali prac? nad projektem ?W krainie ba?ni?.
Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? na blogu klasy IV a.


30-04-2015
Wiwat maj, Trzeci Maj! Wiwat Konstytucja!

Miesi?c maj rozpoczynaj? bardzo wa?ne dla nas, Polaków ?wi?ta- ?wi?to Pracy, ?wi?to Flagi Rzeczypospolitej i to najwa?niejsze, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To równie? czas tzw. majówki, czyli odpoczynku w gronie rodziny. Jest to dla nas okres niezwykle radosny nie tylko za spraw? pi?knej wiosennej przyrody, ale te? dlatego, ?e pami?tamy istotne dla nas wydarzenie, które mia?o miejsce 3 maja 1791 roku. Uchwalona wtedy Konstytucja wprowadzi?a wiele istotnych zmian w narodzie, dawa?a nadziej? na lepsz? przysz?o??.
To w?a?nie z tej okazji 30 kwietnia w naszej szkole odby?a si? uroczysta akademia, któr? przygotowali uczniowie klas I i II gimnazjum pod opiek? Pa? Bo?eny Me?ech i Barbary Ko?odziej. Za spraw? krótkiej historii przedstawionej przez uczniów klasy I oraz pi?knie wyrecytowanych wierszy powrócili?my my?lami do tamtego wydarzenia sprzed lat. Ca?o?ci dope?ni?a piosenka ?Witaj majowa jutrzenko? w wykonaniu uczniów z klasy IV.
Na zako?czenie g?os zabra?a Pani Dyrektor, która podzi?kowa?a za przygotowanie akademii i wr?czy?a uczniom dyplomy, zdobyte w konkursach przedmiotowych i artystycznych.
Pami?tajmy o dniu 3 maja, wywieszajmy w ten dzie? flagi pa?stwowe, cieszmy si? i radujmy, bo to od nas zale?y, jak d?ugo przetrwa pami?? o tamtym wydarzeniu.25-04-2015
Wyró?nienie dla naszych uczennic w Wojewódzkim konkursie piosenki obcoj?zycznej

25 kwietnia 2015 roku odby? si? XVII Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej. Jego organizacj? zaj??a si? Szko?a Podstawowa Nr 27 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie. Konkurs przeznaczony by? dla uczniów klas I-VI Szko?y Podstawowej. Jak co roku zebra?a si? liczna grupa uczestników, którzy przybyli z ró?nych miejsc, aby zaprezentowa? zarówno wokalne jak i j?zykowe umiej?tno?ci. Jury ocenia?o startuj?cych w nast?puj?cych kategoriach:
Soli?ci: klasy I-III,
Zespo?y: klasy I-III,
Soli?ci: klasy IV-VI,
Zespo?y: klasy IV-VI.
W?ród uczestników znalaz?y si? równie? uczennice naszej szko?y: Alicja Niemiec (kl. I a), Oliwia Baran (kl. I a ), Martyna Chorz?pa (kl. I a) oraz Karolina Krzanowska (kl. VI ). Ku naszej wielkiej rado?ci uczennice klasy I otrzyma?y wyró?nienie. Atmosfera panuj?ca na konkursie by?a fantastyczna. Zarówno Jury jak i uczestnicy bawili si? ?wietnie przy d?wi?kach ?wiatowych hitów. Mo?na by?o us?ysze? utwory w j?zyku angielskim, niemieckim czy ukrai?skim.
Z niecierpliwo?ci? czekamy na przysz?oroczny konkurs.24-04-2015
pami?tamy o dniu ziemi

24 kwietnia w naszej szkole odby?a si? uroczysta akademia z okazji DNIA ZIEMI w wykonaniu uczniów klasy trzeciej, pod opiek? wychowawczyni Genowefy Cisek. Zosta? poruszony problem ochrony polskich lasów przed ca?kowit? degradacj?.
Uroczysto?? ta po??czona by?a z wystaw? prac plastycznych w wykonaniu uczniów klas IV - VI pod tytu?em ,,STOP WYPALANIU TRAW?, przygotowan? przez pani? Barbar? Grzesiakowsk?. Dzi?ki temu spotkaniu ca?a spo?eczno?? uczniowska u?wiadomi?a sobie, ?e ka?dy jest odpowiedzialny za las i ?ywe istoty oraz swoje najbli?sze otoczenie. Dzieci te? mog? uczyni? ?wiat pi?kniejszym, stosuj?c si? do X PRZYKAZA? EKOLOGICZNYCH.


kartka


01-04-2015
sprawdzian szóstoklasisty

1 kwietnia 2015 r. pozostanie na d?ugo w pami?ci tegorocznych szóstoklasistów i to wcale nie za spraw? prima aprilis. Szcz??liwa czternastka w?a?nie tego dnia przyst?pi?a do sprawdzianu szóstoklasisty. Dotychczas trwa? on 60 minut i sk?ada? si? tylko z jednej cz??ci, która obejmowa?a zagadnienia z j?zyka polskiego, matematyki, historii i przyrody.
W tym roku sprawdzian sk?ada? si? z dwóch cz??ci. Pierwsza trwa?a 80 minut i sprawdza?a wiadomo?ci z j?zyka polskiego i matematyki. W drugiej cz??ci, która trwa?a 45 minut, uczniowie klas VI po raz pierwszy spróbowali swoich si? z j?zyka obcego nowo?ytnego. W przypadku naszych uczniów by? to j?zyk angielski.
Pierwsze emocje i stres ju? za nami. Teraz z niecierpliwo?ci? czekamy na wyniki, które pojawi? pod koniec roku szkolnego. Trzymamy kciuki, by ka?dy szóstoklasista by? usatysfakcjonowany liczb? zdobytych punktów.