Archiwum


29-03-2015
obchody dnia ?wi?tego patryka w naszej szkole

Nauka j?zyka obcego to nie tylko poznawanie nowego s?ownictwa i struktur gramatycznych, ale równie? wprowadzanie elementów kulturowych. Uczniowie naszej szko?y ch?tnie anga?uj? si? w ró?nego rodzaju konkursy, dzi?ki którym poszerzaj? swoj? wiedz? z zakresu kultury krajów angloj?zycznych.
Nie inaczej by?o i tym razem. Kiedy tylko nadszed? marzec, my?li zarówno tych najm?odszych, jak i tych starszych uczniów skupi?y si? na przygotowaniu do Dnia ?wi?tego Patryka. Z tej okazji zosta?y zorganizowane: konkurs plastyczny dla klas I-III Szko?y Podstawowej oraz konkurs wiedzy dla klas IV-VI Szko?y Podstawowej. A oto i nasi zwyci?zcy:
Klasy I-III
I miejsce: Dawid Matu?a- kl. II SP
II miejsce: Lena Smo?a - kl. Ib SP
III miejsce: Wiktoria Baniak - kl. II SP
Wyró?nienie: Karol Drapa?a - kl. II SP
Klasy IV-VI
I miejsce: Aleksandra Chorz?pa - kl. VI SP oraz Magdalena Budzy? - kl. V SP
II miejsce: Mi?osz Chorz?pa - kl. IV b SP
III miejsce: Aleksandra O?óg - kl. IV a SP
Zwyci?zcom gratuluj?. Natomiast pozosta?ym uczestnikom dzi?kuj? i zapraszam do zabawy w przysz?ym roku.
17 marca, bo to w?a?nie wtedy Irlandczycy obchodz? Dzie? ?wi?tego Patryka, by? wyj?tkowy w naszej szkole, a to za spraw? wielu przebranych na zielono i u?miechni?tych twarzy, które mo?na by?o spotka? tego dnia na korytarzach szkolnych.


29-03-2015
GRATULACJE DLA MONIKI

Z przyjemno?ci? zawiadamiamy, i? uczennica klasy III gimnazjum- Monika T?cza zaj??a 2. miejsce w IV Powiatowym Konkursie J?zyka Angielskiego English is Easy organizowanego przez Zespó? Szkó? Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego.
Monika wykaza?a si? olbrzymi? wiedz? pokonuj?c innych uczestników. Opiekunem uczennicy by?a Pani Barbara Boczkaj.
Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.


27-03-2015
WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/16

Lista dzieci przyj?tych i lista rezerwowa dzieci do Samorz?dowego Przedszkola Nr 1 w Nienadówce na rok szkolny 2015/2016 znajduje si? w zak?adce Rekrutacja
OG?OSZENIE
Od 31 marca do 16 kwietnia 2015 r. nale?y obowi?zkowo potwierdzi? wol? uczestnictwa Pa?stwa dziecka do przedszkola i do 16 kwietnia podpisa? umow? z dyrektorem Zespo?u Szkó? Nr1 w Nienadówce.
UWAGA!
Nie podpisanie umowy w powy?szym terminie jest uwa?ane za rezygnacj? Rodziców z miejsca przyznanego ich dziecku w przedszkolu.


25-03-2015
POWITANIE WIOSNY

21 marca 2015 powitali?my wiosn? na rajdzie organizowanym przez PTTK w Rzeszowie.
W wycieczce wzi??o udzia? 9 uczennic Szko?y Podstawowej Nr 1 wraz z opiekunem. W Rzeszowie do??czyli?my do pozosta?ych uczestników rajdu i wspólnie szukali?my pierwszych zwiastunów wiosny na trasie: Ma?a - figura Chrystusa - Bukowina - Wielopole Skrzy?skie. W G?obikowej podziwiali?my panoram? z wie?y widokowej oraz naturalnej wielko?ci dinozaury, natomiast w Ma?ej 20- metrowy pomnik Chrystusa Króla. W 2007 roku Chrystus z Ma?ej wygra? og?oszony przez Nowiny plebiscyt Siedem cudów Podkarpacia.
W Wielopolu Skrzy?skim zatrzymujemy si? przy domu, w którym urodzi? si? Tadeusz Kantor.
Tradycj? rajdu jest przygotowanie ekologicznej Marzanny, która bierze udzia? w konkursie. Nasza Marzanna zdoby?a wyró?nienie, dzi?ki czemu na wyposa?eniu ko?a znalaz?y si? dwie nowe pi?ki.
W stadninie koni Janczar w Pstr?gowej organizatorzy rajdu przygotowali dla wszystkich uczestników ognisko, pieczon? kie?bas? i gor?c? herbat?. Du?? dawk? emocji dostarczy?o losowanie nagród niespodzianek ufundowanych przez organizatorów. Dopisa?o nam szcz??cie, bowiem a? 5 nagród trafi?o do naszej grupy. Bidony, termosy i karimaty na pewno przydadz? si? w czasie kolejnych rajdów13-03-2015
zapraszamy do kolejnej edycji konkursu technicznego ?Ma?y cz?owiek- wielki wynalazek?

Ju? po raz czwarty w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce odbywa si? konkurs techniczny ?Ma?y cz?owiek- wielki wynalazek?. Je?li wi?c Twoj? pasj? s? wynalazki, je?li lubisz dzia?a? twórczo i majsterkowa?, konkurs ten przeznaczony w?a?nie dla Ciebie.
W zak?adce ?Konkursy? znajduje si? regulamin i karta zg?oszenia.
Serdecznie zapraszamy do udzia?u!


11-03-2015
...Wiara rodzi si? z tego, co si? s?yszy, tym, za?, co si? s?yszy,
jest s?owo Chrystusa. (Rz 10, 17)

PROGRAM REKOLEKCJI SZKOLNYCH 26 - 27 marca 2015

SZKO?A PODSTAWOWA

CZWARTEK:
8:30 - przygotowanie do Mszy ?w.
9:00 - Msza ?w.
10:00 - Droga Krzy?owa

PI?TEK:
8:30 - przygotowanie do Mszy ?w.
9:00 - Msza ?w. z nauk? rekolekcyjn?


GIMNAZJUM

CZWARTEK:
8:00 - Droga Krzy?owa
8:30 - przygotowanie do Mszy ?w.
9:00 - Msza ?w.

PI?TEK:
8:00 - Spotkanie w ko?ciele
8:30 - przygotowanie do Mszy ?w.
9:00 - Msza ?w. z nauk? rekolekcyjn?


04-03-2015
WIELKIE SPRAWY MA?EJ ?ABY - TEATR BAJKA

18 lutego 2015 dzieci z przedszkola i uczniowie klas I - III spotka?y si? z bohaterami bajki w pi?knej scenerii, gdzie mieszka?a ma?a ?abka, która mia?a wielka spraw?- chcia?a pi?knie wygl?da?.
Akcja rozgrywa si? na le?nej polanie i nad rzek?. W bajce zosta? poruszony problem akceptacji ka?dego bez wzgl?du na jego wygl?d zewn?trzny, w?a?ciwego stosunku do otaczaj?cej przyrody i umiej?tno?ci ?ycia w przyja?ni i tolerancji.
Ci?gle zmieniaj?cy si? bohaterowie sprawili, ?e teatrzyk zyska? na atrakcyjno?ci. Na uwag? zas?uguj? pi?kne dekoracje, du?e kukie?ki i profesjonalna oprawa muzyczna. Dzieci, uczestnicz?c w spektaklu teatralnym, wzbogaci?y swoje prze?ycia estetyczne, uczy?y si? kultury odbioru sztuki i w?a?ciwego zachowania.


04-03-2015
?BB? w Zespole Szkó? NR 1 w Nienadówce

W Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce nie pojawi?a si?, s?dz?c po inicja?ach BB - Brigitte Bardot, legendarna gwiazda filmowa lat 60-tych XX wieku. BB to nie jest równie? skrót od rekomendowanego obecnie do?? cz?sto kosmetyku upi?kszaj?cego. BB to litery, które oznaczaj? wska?niki jakie otrzyma?a szko?a, po dokonanej w grudniu 2014r. e w a l u a c j i, przeprowadzonej przez Kuratorium O?wiaty i Wychowania w Rzeszowie. Ewaluacja to, dla niewtajemniczonych, zbieranie i analizowanie informacji na temat funkcjonowania szko?y w obszarach wyznaczonych przez wymagania pa?stwa. Przeprowadzona ewaluacja zewn?trzna dotyczy?a dwóch obszarów: ? szko?a realizuje koncepcj? pracy ukierunkowan? na rozwój uczniów? oraz ? zarz?dzanie szko?? lub placówk? s?u?y jej rozwojowi.
Celem ewaluacji by?o ustalenie poziomu spe?niania przez szko?? tych wymaga?, zawartych w rozporz?dzeniu MEN z dnia 7.10.2009r.. Szko?a mo?e spe?nia? te wymagania w 5 poziomach:
  • Poziom E - oznaczaj?cy niski stopie? wype?niania wymagania przez szko??.
  • Poziom D - oznaczaj?cy podstawowy stopie? wype?niania wymagania przez szko??.
  • Poziom C - oznaczaj?cy ?redni stopie? wype?niania wymagania przez szko??.
  • Poziom B - oznaczaj?cy wysoki stopie? wype?niania wymagania przez szko??.
  • Poziom A - oznaczaj?cy bardzo wysoki stopie? wype?niania wymagania przez szko??.
Wizytatorzy dokonuj?c badania szko?y, które trwa?o od 18 listopada do 16 stycznia, przeprowadzili szereg ankiet i wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz pracownikami szko?y. Obserwowano zaj?cia lekcyjne, analizowano dokumentacj? szkoln?. Przeprowadzono równie? wywiad indywidualny z pani? dyrektor, a grupowe wywiady z przedstawicielami samorz?du lokalnego i partnerami szko?y.
Na podstawie zebranych danych zosta? sporz?dzony raport. Podczas podsumowuj?cej ewaluacj? rady pedagogicznej us?yszeli?my wiele pozytywnych uwag na temat ca?ej naszej placówki. Zostali?my bardzo wysoko ocenieni i ca?y zespó? szkó? w sk?ad, którego wchodzi przedszkole, szko?a podstawowa oraz gimnazjum, otrzyma? w obu kontrolowanych obszarach wska?niki BB.
?Chwalcie si?, bo macie czym?- takie s?owa skierowa?y do nas - ca?ej rady pedagogicznej, panie wizytatorki po zako?czonej ewaluacji. Cieszymy si?, ?e nasza praca , kreatywno?? i zaanga?owanie pani dyrektor w innowacyjno?? naszej szko?y zosta?y docenione.
To zach?ca i tym bardziej motywuje nas do dalszej pracy.


Konkurs matematyczny Ma?y Pitagoras

Zapraszamy uczniów klas III i VI Szkó? Podstawowych do wzi?cia udzia?u w IV edycji mi?dzygminnego konkursu Ma?y Pitagoras.
Wi?cej w zak?adce: Konkursy: Konkurs matematyczny


08-02-2015
Dzie? Babci I dziadka w klasach III i ?0?

28 stycznia 2015 roku uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawczyni? Genowef? Cisek zaprosili do szko?y swoje kochane Babcie i Dziadków. Uczniowie przygotowali dla Seniorów monta? s?owno-muzyczny. Pi?knie recytowali wiersze o mi?o?ci do swoich go?ci, przeplataj?c je piosenkami. By?o te? co? na weso?o, czyli skecze o babciach i dziadziach.
Po cz??ci artystycznej uczniowie wr?czyli Seniorom w?asnor?cznie wykonane prezenty. Nast?pnie wszyscy zasiedli do wspólnego pocz?stunku na szkolnej ?wietlicy, przygotowanego przez mamy. To by?a bardzo mi?a uroczysto??.
Ta sama uroczysto?? mia?a miejsce 30 stycznia w klasie 0. Maluchy przygotowa?y koncert ?ycze? dla licznie zgromadzonych Bab? i Dziadków, który bardzo im si? podoba?. Po wr?czeniu prezentów mia? miejsce wspólny s?odki pocz?stunek.