Archiwum


07-02-2015
Plan lekcji

W zak?adce Plan lekcji dost?pny jest plan zaj?? dla klas na II pó?rocze roku szkolnego 2014/15.


30-01-2015
Wyjazd do teatru uczniów gimnazjum

Do WDK w Rzeszowie wybrali si? tak?e uczniowie klas I-III gimnazjum. Wyjazd mia? miejsce 30 stycznia, a jego celem by?o obejrzenie spektaklu pt. ?Zemsta?, który równie? przygotowali aktorzy Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wroc?awia.
?Zemsta? to komedia niezwyk?a, pe?na zabawnych postaci, dzi?ki czemu ka?da scena bawi i ?mieszy, ale tak?e uczy i sk?ania do my?lenia.
Niew?tpliwie najbardziej komiczn? postaci? jest tu Papkin- tchórzliwy i ?asy na pieni?dze bawidamek, którego jednak nie sposób nie lubi?. To on podczas spektaklu sprawia?, ?e u?miech nie schodzi? nam z twarzy.
Warto równie? wspomnie?, ?e aktorzy ca?y czas nawi?zywali kontakt z widowni?, dzi?ki czemu jeden z naszych uczniów, Kuba Niemiec, mia? mo?liwo?? ?debiutu? aktorskiego na scenie. Chocia? powiedzia? tylko kilka s?ów, z pewno?ci? nigdy tego nie zapomni.
Podsumowuj?c, wyjazd by? bardzo udany. ?Zemsta? jest pozycj? obowi?zkowa w kanonie lektur szkolnych, wi?c wzbogaci wiedz? uczniów na temat ksi??ki, dzi?ki czemu b?d? lepiej przygotowani do egzaminu gimnazjalnego.


23-01-2015
Wyjazd do teatru

23 stycznia 2015 roku uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa. Celem tego wyjazdu by?o ukazanie uczniom atrakcyjnego sp?dzania wolnego czasu w teatrze, rozwijanie wra?liwo?ci estetycznej w?ród dzieci oraz kontakt z ?ywym aktorem.
Uczniowie mieli mo?liwo?? ogl?dania i prze?ywania spektaklu pod tytu?em ?Pan Kleks? przygotowanego przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wroc?awia. Zosta?o ono zrealizowane w oparciu o ksi??k? Jana Brzechwy ,,Akademia pana Kleksa?. W rozta?czonej i roz?piewanej szkole profesora na stra?y dobrego samopoczucia uczniów sta? niestrudzony i szalony pan Kleks. W klimat ba?ni przenie?li?my si? m.in.: za spraw? wspania?ych kostiumów, muzyki czy te? niesamowitych efektów specjalnych.
Spektakl ten by? prawdziw? uczt? dla mi?o?ników teatru. Nikt, kto wybra? si? na przedstawienie ,,Pan Kleks?, nie nudzi? si?.
Kolejnym punktem programu by?o zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie pod opiek? Przewodnika, który w fantastyczny i interesuj?cy sposób przekaza? fragment historii ?ukryty pod ziemi??.
Oczywi?cie nie zabrak?o czasu na posi?ek, uczniowie przed zwiedzaniem trasy mogli posili? si? w McDonald's.
Wycieczka ta dostarczy?a uczestnikom wiele nowych, ciekawych dozna?. Zadowoleni uczniowie pe?ni wra?e? i emocji wrócili do domów!22-01-2015
Sukces naszej uczennicy z klasy IV a w Powiatowym Konkursie

W dniu 22 stycznia 2015 roku w Zespole Szkó? w Wysokiej G?ogowskiej odby?o si? uroczyste rozdanie nagród za udzia? w III Edycji Powiatowego Konkursu ?List do ?wi?tego Miko?aja?. W?ród wyró?nionych uczniów znalaz?a si? Aleksandra O?óg z klasy IV a.
Serdecznie gratulujemy!


15-01-2015
spotkanie z kol?d?

W polskiej tradycji okres Bo?ego Narodzenia do 2 lutego to czas kol?dowania. 15 stycznia w naszej szkole odby? si? konkurs ?Spotkanie z kol?d?? zorganizowany przez opiekuna Szkolnego Ko?a Caritas - Mari? Falandys. Wzi??y w nim udzia? dzieci z klas 0-III SP. Poszczególne klasy reprezentowane by?y przez solistów i zespo?y. Uczestnicy prezentowali jedn? kol?d? lub pastora?k?. Byli bardzo dobrze przygotowani i przez godzin? ?wietlica naszej szko?y rozbrzmiewa?a pi?knym ?piewem. Oto wyniki konkursu:
I miejsce: Martyna Chorz?pa i Alicja Niemiec- kl. Ia, Martyna O?óg - kl. I a.
II miejsce: Kacper Gnyp - kl. 0, Patrycja Biernat, Julia O?óg i Agata O?óg - kl. III.
III miejsce: Eryk Tasior - kl. Ib, Kinga Ozóg - kl. III.
Wyró?nienia: Karolina Daniel, Kamila Prucnal, Julia Nowi?ska - kl. 0, Izabela Wo? i Lena Smo?a - kl. I b, Pawe? Barczak - kl. II, Karol Drapa?a - kl. II.14-01-2015
warsztaty twórcze w przedszkolu

W dniu 14.01.2015 r. w naszym przedszkolu odby?y si? warsztaty twórcze z udzia?em dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Wspólnie przygotowywali?my prezenty dla Babci i Dziadka. Babciom zrobili?my bukiety kalii z cienkich drucików, wacików kosmetycznych i bibu?ki, zwi?zane ozdobn? wst??eczk? z za??czonymi ?yczeniami od wnuków. Dla Dziadków wykonali?my ramki ze zdj?ciami, ozdobione ró?yczkami z papierowych serwetek.
Praca przebiega?a w bardzo mi?ej atmosferze, wszyscy czerpali rado?? z tej twórczej aktywno?ci.19-12-2014
apel ?wi?teczny

Dnia 19 grudnia na sali gimnastycznej mia? miejsce uroczysty apel z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Apel przygotowali uczniowie kl. I, II, IVa, IVb, V i VI szko?y podstawowej oraz kl. III gimnazjum pod opiek? p. A. Zagai- Baniak i p. B. Me?ech. Ju? od rana w tym dniu panowa?a ?wi?teczna atmosfera.
Na pocz?tku apelu harcerze przekazali Pani Dyrektor Betlejemskie ?wiat?o Pokoju. Nast?pnie uczniowie poprzez recytacj? wierszy i ?piewanie kol?d wprowadzili nas w ?wi?teczny nastrój. Pó?niej ksi?dz katecheta Wojciech Mazurek przybli?y? nam religijny charakter tych ?wi?t.
Apel zako?czy?y ?yczenia Pani Dyrektor i wspólne ?amanie si? op?atkiem.17-12-2014
Pierwsza edycja gry terenowej ?Szlakiem Trzech Króli?

W ?rod? 17 grudnia uczniowie oraz nauczyciele naszej szko?y wzi?li udzia? w ?wi?tecznej grze terenowej Szlakiem Trzech Króli. Relacja z jej przebiegu znajduje si? na stronie biblioteki szkolnej.


15-12-2014
zapraszamy na kiermasz bo?onarodzeniowy

W dniach 16-18 grudnia 2014 w naszej szkole odb?dzie si? kiermasz ozdób bo?onarodzeniowych. B?dzie mo?na zakupi? pi?kne, r?cznie wykonane choinki, bombki i stroiki ?wi?teczne.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do udzia?u w kiermaszu.


10-12-2014
Informacja

Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce informuje, ?e w czasie zimowej przerwy ?wi?tecznej 22, 23, 29, 30 grudnia 2014 istnieje mo?liwo?? zorganizowania opieki ?wietlicowej dla dzieci , których rodzice pracuj? i nie mog? zapewni? im opieki.
Informuj? równie?, ?e zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce dodatkowe dni wolne od zaj?? edukacyjnych to 2 i 5 stycznia 2015 r. W tych dniach równie? istnieje mo?liwo?? zorganizowania opieki ?wietlicowej w godzinach pracy ?wietlicy szkolnej dla dzieci, których oboje rodzice pracuj? i nie mog? w tym czasie zapewni? im opieki.
Rodziców prosz? o zapisywanie dzieci do dnia 17 grudnia 2014 r. W dniu 18 grudnia zostanie wywieszona lista dy?urów nauczycieli.
Czas pracy ?wietlicy uzale?niony jest od tego z jakiej klasy jest dziecko, ile godzin przebywa w szkole w danym dniu, kiedy s? lekcje i czy jest zapisany do ?wietlicy.