Archiwum


05-12-2014
Rozstrzygni?cie konkursu ?Nam Henryk Sienkiewicz patronuje?

5 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w naszej szkole mia?o miejsce uroczyste wr?czenie nagród zwyci?zcom wojewódzkiego konkursu o naszym patronie. W tym roku by?a to IX edycja. Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? w zak?adce o Patronie.05-12-2014
?wi?to szko?y - XVIII rocznica nadania szkole sztandaru

Tegoroczne ?wi?to Szko?y po??czyli?my z IX edycj? konkursu wojewódzkiego ?Nam Henryk Sienkiewicz patronuje?. Wszyscy uczniowie spotkali si? rano na uroczystej akademii po?wi?conej Henrykowi Sienkiewiczowi. Uczennice klasy III gimnazjum zaprezentowa?y program pt. ?Mia? serce czu?e, kochaj?ce?, a Karolina i Konrad z klasy VI za?piewali piosenki tematycznie zwi?zane z patronem. Szkolne ko?o teatralne przedstawi?o scenk? na podstawie powie?ci ?Quo vadis?. Po akademii uczniowie mogli obejrze? wystaw? konkursow? ?Nam Henryk Sienkiewicz patronuje?.
Nad ca?o?ci? opiek? sprawowa?y Panie Ma?gorzata Sztorc, Barbara Ko?odziej i Iwona S?obodzian.05-12-2014
witaj, ?wiety Miko?aju!

5 grudnia nasz? szko?? odwiedzi? ?wi?ty Miko?aj. Przyby? w towarzystwie swoich pomocnic- ?nie?ynek. Odwiedzi? wszystkie klasy, ??cznie z najm?odszymi dzie?mi. Wsz?dzie tam, gdzie si? pojawia?, wprowadza? rado?? i szcz??cie. Wszyscy bardzo ucieszyli si? z otrzymanych prezentów oraz z cukierków, które niezwyk?y go?? rozdawa? tym, których spotka? na swej drodze. Dzi?kujemy, Miko?aju i zapraszamy za rok!27-11-2014
zabawa andrzejkowa

W czwartek 27 listopada uczniowie naszej szko?y bawili si? na zabawie andrzejkowej. Dla najm?odszych mia?a ona miejsce po po?udniu, za? dla uczniów klas IV-VI SP i I-III gim. wieczorem. Specjalnie na t? okazj? rodzice przygotowali dla uczniów pocz?stunek. To by? niezwykle udany dzie?.07-11-2014
Apel z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci

7 listopada 2014 roku w naszej szkole odby?a si? uroczysta akademia z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci przygotowana przez uczniów klasy trzeciej pod opiek? mgr Genowefy Cisek i chóru szkolnego pod opiek? mgr Krzysztofa Bazylskiego.
Uroczysto?? rozpocz??a si? wprowadzeniem sztandaru szko?y i od?piewaniem hymnu narodowego. Nast?pnie uczniowie przedstawili program patriotyczny pt. ,,Poci?g do wolno?ci?.
Na zako?czenie wszyscy uczestnicy minut? ciszy upami?tnili poleg?ych za Ojczyzn?.
Akademia przybli?y?a uczniom drog? Polaków do wolno?ci po 123 latach niewoli oraz sylwetki bojowników o wolno?? Polski.04-11-2014
Fina? IX Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci i M?odzie?y Szkolnej ?Na najlepszy produkt turystyczny mojej Ma?ej Ojczyzny - jakiej nie znacie?

W dniu 4 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odby? si? fina? IX Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci i M?odzie?y Szkolnej ?Na najlepszy produkt turystyczny mojej Ma?ej Ojczyzny - jakiej nie znacie?. Nasz? szko?? reprezentowali Magdalena Smo?a i Ireneusz Pieniek, którzy zach?cali zebranych go?ci do odwiedzenia Zagrody Garncarskiej w Medyni G?ogowskiej, poznania tajników sztuki garncarskiej oraz smaków potraw regionalnych.
Nasze stoisko by?o t?umnie oblegane, a przygotowane ró?ne wersje pierogów znikn??y w mgnieniu oka. Jako produkt turystyczny z regionu przekazali?my poster zatytu?owany ,,Zakr?? garncarskim ko?em?, który b?dzie prezentowany na wystawie w Urz?dzie Wojewódzkim oraz w schronisku Alko w Rzeszowie.
Magda i Irek zostali laureatami konkursu zdobywaj?c I miejsce. Uczniów przygotowa?a do konkursu pani Barbara Grzesiakowska.04-11-2014
Wycieczka do Jasionki

Poniedzia?ek 3 listopada na pewno na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci. Tego dnia o godzinie 8:00 wsiedli?my do autokarów, które zawioz?y nas na Terminal Lotniczy w Jasionce.
Przed g?ównym wej?ciem na lotnisko czeka? ju? na nas pan przewodnik. Zaopatrzeni zostali?my w specjalne identyfikatory i razem z naszym przewodnikiem, udali?my si? na stanowiska odprawy baga?owej. Tu mieli?my okazj? dowiedzie? si? czego nie nale?y wnosi? na pok?ad samolotu i co zrobi?, aby odprawa odby?a si? szybko i sprawnie. Pó?niej wspólnie wyszli?my na taras widokowy, gdzie obejrzeli?my start samolotu.
Jednak najwi?ksz? atrakcj? okaza?a si? wizyta w jednostce lotniskowej stra?y po?arnej, gdzie mieli?my okazj? ogl?da? ogromne wozy stra?ackie wraz z ich wyposa?eniem. Panowie stra?acy zademonstrowali nam jak pracuj? te maszyny, dowiedzieli?my si? ile mie?ci si? w nich wody.
Wszyscy wracali?my do szko?y zm?czeni, ale u?miechni?ci od ucha do ucha.31-10-2014
apel z okazji ?wi?ta zmar?ych

W pi?tek, tu? przed dniem 1 listopada w naszej szkole odby? si? apel z okazji ?wi?ta Wszystkich ?wi?tych. Przygotowali go uczniowie klasy II i III gimnazjum, nale??cy do 9 DH z Nienadówki. Opiek? nad nimi sprawowa?y panie Bo?ena Me?ech i Barbara Ko?odziej.
Monta? s?owno-muzyczny nie trwa? d?ugo, ale by? bardzo nastrojowy i refleksyjny. S?owa wierszy i piosenek przypomnia?y nam o ulotno?ci naszego ?ycia, jego przemijaniu i nieuchronnej ?mierci, która czeka ka?dego cz?owieka.
Na ko?cu g?os zabra? ksi?dz Wojciech Mazurek, który jeszcze raz przypomnia? nam o bardzo wa?nych s?owach wiersza ks. Jana Twardowskiego: ?Spieszmy si? kocha? ludzi, tak szybko odchodz???.30-10-2014
akcja charytatywna dla schroniska ?Kundelek?

W dniach 27-29 pa?dziernika w naszej szkole zosta?a przeprowadzona akcja charytatywna, której celem by?o zebranie pieni?dzy dla schroniska ?Kundelek? w Rzeszowie. Akcj? zorganizowali uczniowie klasy III gimnazjum wraz z wychowawczyni?, Pani? Magdalen? Sitarz. Przedmiotem akcji by?a sprzeda? s?odko?ci upieczonych przez organizatorów.
Produkty potrzebne do ich wypieku zosta?y zakupione za pieni?dze z?o?one przez wszystkich uczniów z klasy, ponadto trzy uczennice (Sylwia, Karolina i Iza) oraz wychowawczyni przynios?y upieczone w domu ciasta.
Pierwszego dnia wypiekami zaj??y si?: Julia, Zuzia, Zosia, Agata, Karolina, Edyta, Ewelina, Monika i Miko?aj, natomiast w drugim dniu ciastka piek?y: Marta, Magda G., Sylwia, Magda O. Podczas wspólnego kucharzenia po ca?ej szkole roznosi?y si? wspania?e zapachy, a to za spraw? tego, ?e w kuchni panowa?a przyjazna atmosfera i wszyscy tworzyli jedn?, dobrze zgran? dru?yn?.
Wszystkie ?akocie sprzedawane by?y na przerwach mi?dzy lekcjami. Ciastka i ciasta rozchodzi?y si? w mgnieniu oka.
Dzi?ki tej akcji uczniowie klasy III uzbierali do?? du?? sum? pieni?dzy, która zostanie przeznaczona na zakup potrzebnych dla zwierz?t gad?etów, które gimnazjali?ci osobi?cie zawioz? do schroniska.
To nie pierwsza akcja charytatywna w naszej szkole, która ko?czy si? sukcesem. Za ka?dym razem zarówno uczniowie jak i nauczyciele bardzo licznie i z wielkim zapa?em w??czaj? si? w pomoc potrzebuj?cym. ?wiadczy to o tym, ?e jeste?my szko?? wyj?tkow?, pe?n? ludzi o dobrych, wra?liwych sercach. W ko?cu nie bez powodu na naszym szkolnym korytarzu widnieje wielki napis: ?Dobro? serca jest tym, czym ciep?o s?o?ca: ona daje ?ycie?. S? to s?owa naszego patrona, Henryka Sienkiewicza i my o nich zawsze pami?tamy.24-10-2014
WSPOMNIENIE ?WI?TEGO JANA PAW?A II

24 pa?dziernika w naszej szkole odby?a si? akademia po?wi?cona ?wi?temu Janowi Paw?owi II. Tradycyjnie przygotowa?o j? Szkolne Ko?o Caritas pod opiek? Pani Marii Falandys. Z?o?y?y si? na ni?: prezentacja multimedialna ??wi?ty Jan Pawe? II? przygotowana przez przewodnicz?c? ko?a Magdalen? Smo?? oraz monta? s?owno- muzyczny ?Blask ?wi?to?ci? w wykonaniu cz?onków SKC.
Zebrani na sali gimnastycznej uczniowie szko?y podstawowej i gimnazjum w ciszy i skupieniu wys?uchali refleksyjnego programu artystycznego po?wi?conego naszemu Wielkiemu Rodakowi. Szczególne wra?enie na zebranych zrobi?a Jego ulubiona ?Barka? w pi?knym wykonaniu uczennicy klasy IV a - Weroniki Trzeciak.