Archiwum


19-10-2014
VII NOC FILMOWA

Kolejna, VII noc filmowa odby?a si? w naszej szkole z 17/18 pa?dziernika. Wzi??o w niej dzia? 40 uczniów z klas I-III gimnazjum oraz 2 opiekunów- panie Marta Dymek i Barbara Ko?odziej.Zaj?cia trwa?y od godz. 20.30 do 6. 30 rano. Uczniowie obejrzeli 6 filmów, w?ród których znalaz?y si? dwa dramaty, komedia, dwa horrory i thriller.
W nocy filmowej po raz pierwszy wzi?li udzia? uczniowie klasy I i zaj?cia bardzo im si? podoba?y.
Kolejne dopiero w przysz?ym semestrze. Czekamy z niecierpliwo?ci?.14-10-2014
OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 14.10.2014 r. w naszej szkole, w bardzo uroczystej atmosferze obchodzono Dzie? Edukacji Narodowej. Dzie? rozpocz?? si? dla nas mi?? niespodziank?. W pokoju czeka?y na pracowników szko?y pyszne wypieki przygotowane przez Rad? Rodziców. Akademia by?a po??czona ze ?lubowaniem pierwszoklasistów. W dniu ?lubowania uczniowie od?wi?tnie ubrani zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod opiek? wychowawców p. Ma?gorzaty Sondej i Anety Jakubek. Pierwszoklasi?ci wykazali si? ogromn? wiedz? i umiej?tno?ciami potrzebnymi na co dzie? w szkole. Uczniowie w obecno?ci rodziców, starszych kole?anek i kolegów z?o?yli uroczyste ?lubowanie na sztandar szko?y, a Pani Dyrektor Anna Grzebyk symbolicznym o?ówkiem pasowa?a ich na pe?noprawnych uczniów. Dope?nieniem ?lubowania by?o wr?czenie pierwszoklasistom symbolicznych odznak.
W tym wa?nym dla nich dniu nie zapomnieli oczywi?cie o nauczycielach, dla których mieli moc ciep?ych i serdecznych s?ów. Dzi?kuj?c pedagogom za trud w?o?ony w edukacj? i wychowanie najm?odsi uczniowie wr?czyli im jab?kowe ordery. W cz??ci artystycznej adresowanej do nauczycieli wyst?pili równie? uczniowie I klasy gimnazjum, którzy pod okiem wychowawcy p. Grzegorza Szybistego przygotowali pokaz ?Najmodniejszych ciuszków dla nauczyciel?.
?yczenia dla wszystkich pracowników szko?y w imieniu uczniów z?o?yli przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego.
Uroczysto?? zako?czy?o przemówienie Pani Dyrektor, w którym podzi?kowa?a wszystkim nauczycielom i pracownikom obs?ugi za prac? i zaanga?owanie w ?ycie szko?y.13-10-2014
IX EDYCJA KONKURSU O NASZYM PATRONIE

Zapraszamy do udzia?u w IX edycji konkursu wojewódzkiego Nam Henryk Sienkiewicz patronuje. Regulamin znajduje si? w zak?adce o Patronie.10-10-2014
Jesie? w Beskidzie Niskim.

W tym roku w dniach 26-28 wrze?nia odby? si? 50 jubileuszowy rajd Jesie? w Beskidzie Niskim. Zwiedzili?my szczególnie cenne obszary Beskidu jak : Magurski PN, obszar ochrony ?cis?ej Kamie?, obszar ochrony ?cis?ej Magura W?tkowska, Obszary Natura 2000, dzi?ki czemu w czasie jednego rajdu uda?o si? nam uzyska? ponad 50 punktów i zdoby? odznak? popularn? TURYSTA PRZYRODNIK. Jak co roku reprezentanci szkó? wzi?li udzia? w konkursie krajoznawczym o Beskidzie Niskim.
Patrycja Jacek zdoby?a III miejsce
Trasy które przeszli?my:

pi?tek
  • Dukla - Kardacz - Chyrowa (694) - Chyrowa - Myscowa
sobota
  • Nowy ?migród - Bucznik (518) - Mrukowa - Smyczka - Folusz
niedziela
  • zwiedzanie muzeum przyrodniczego MPN, Prze??cz Ha?bowska - Kamie?30-09-2014
Edukacyjna wycieczka do Rzeszowa

W dniu 30 wrze?nia uczniowie ZS nr 1 i ZS Nr 2 z Nienadówki razem z opiekunami udali si? na wycieczk? do Rzeszowa. Celem ich wyjazdu by?o odwiedzenie m.in. budynku TVP Rzeszów. Uczniowie mieli niepowtarzalna okazj? ogl?dni?cia pracy w telewizji od tzw. kuchni. Zwiedzanie zacz?li od archiwum TVP, nast?pnie zobaczyli studio telewizyjne sk?d nadawane s? codzienne Aktualno?ci oraz zapoznali si? z kulisami pracy redaktora oraz dziennikarza telewizyjnego.
Kolejnym punktem na trasie naszej wycieczki by?o Muzeum Okr?gowe w Rzeszowie, gdzie uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej - Laboratorium 3D - Wirtualna podró? do przesz?o?ci. Dzi?ki najnowszym technologiom mieli mo?liwo?? wirtualnego zwiedzanie wn?trz muzealnych, ogl?dania giga panoramy, skanowania w 3D. Pracownicy muzeum zaprezentowali, na czym polega skanowanie trójwymiarowe i przetwarzanie eksponatu na wersj? cyfrow?. Uczniowie byli zaintrygowani tym, co zobaczyli, a co wa?niejsze przekonali si?, ?e muzeum jest nowoczesn? instytucja, która pokazuje swoje zasoby w sposób ciekawy i interesuj?cy.
Uczestnicy przyj?li zaproszenie do T?czowej Ksi?garni, gdzie zapoznani zostali z najnowsz? oferta wydawnicz? dla dzieci i m?odzie?y
Na zako?czenie wycieczki, korzystaj?c z pi?knej pogody, uczniowie ogl?dn?li efektowny pokaz muzyczny Multimedialnej Fontanny.30-09-2014
Pastusiowy rekord ?wiata

W dniu 30 wrze?nia 2014 r. o godzinie 12 00 w Przedszkolu Samorz?dowym Nr 1 przy Zespole Szkó? w Nienadówce mia?o miejsce wyj?tkowe wydarzenie, maj?ce na celu zwrócenie uwagi na problem próchnicy w?ród dzieci. Nasze przedszkole, w gronie innych placówek z ca?ej Polski, postanowi?o ustanowi? rekord Guinnessa.
Akcja ustanowienia rekordu Guinnessa przebiega?a bardzo sprawnie. Dzieci myj? z?by w przedszkolu codziennie, prowadzone s? zaj?cia, które zwracaj? uwag? najm?odszych na konieczno?? dbania o higien? jamy ustnej. Przedszkole ju? drugi rok bierze udzia? w projekcie Akademia Aquafresh, dlatego te? ka?dy wiedzia? co ma robi? i w jaki sposób my? z?by. Musieli?my zje?? obiad troch? wcze?niej, aby dok?adnie o umówionej godzinie rozpocz?? mycie z?bów. Szczoteczki, kubki i pasta le?a?y przygotowane na stoliku. W wydarzeniu wzi??o udzia? 22 dzieci, które otrzyma?y certyfikaty ?Pastusiowego rekordu ?wiata w akademii Aquafresh?, potwierdzaj?cy udzia? w ustanowieniu Rekordu Guinnessa w kategorii najwi?ksza liczba dzieci jednocze?nie myj?cych z?by. Przedszkolaki ju? wcze?niej wiedzia?y o niecodziennej akcji, nie mog?y si? wi?c doczeka?. Gdy nadszed? ten dzie? by?y bardzo dumne i zadowolone, ?e bior? udzia? w czym? wa?nym. Po otrzymaniu dyplomu podpisanego przez pani? dyrektor Ann? Grzebyk, wiedzia?y, ?e to niecodzienny prezent.
Mamy nadziej?, ?e dzi?ki takim akcjom, które anga?uj? nie tylko dzieci, ale równie? nauczycieli i rodziców, codziennemu myciu z?bów, zwracaniu uwagi na zmian? szczoteczki, uda nam si? wykszta?ci? nawyk codziennego dbania o higien? jamy.27-09-2014
Rze?bimy w glinie, czyli warsztaty ?Glinolepy 2014?

Glinolepy to warsztaty, na która ka?dego roku w naszej szkole nie brakuje ch?tnych. Jak twierdz? uczniowie, to przede wszystkim dobra zabawa z glin? i fachowa lekcja z rze?by.
Tegoroczne, XIII ju? warsztaty rze?biarskie odby?y si? 27 wrze?nia w MGOKSiR w Soko?owie M?p. Tym razem tematem spotkania by?y: g?owa, twarz, ekspresja. Rze?by mo?e trudne do wykonania, ale jak?e nietuzinkowe i fascynuj?ce. Tym razem z naszej szko?y w Glinolepach wzi??y udzia? uczennice z klas V i VI szko?y podstawowej oraz z klasy II gimnazjum.
Warsztaty rozpocz??y si? o godz. 10.00 i trwa?y do 13.00. Nast?pnie by?a przerwa na obiad i po przerwie dalszy ci?g. Kiedy wszystkie prace by?y ju? gotowe, arty?ci mogli je sobie poogl?da?. A by?o co podziwia?, gdy? ka?da rze?ba by?a jedyna w swoim rodzaju. Ciekawe i twórcze gliniane g?owy pe?ne by?y ekspresji i dowodzi?y talentów ich twórców.
Z niecierpliwo?ci? czekamy na wystaw? pokonkursow?.23-09-2014
X jubileuszowa patriotyczna droga krzy?owa

Patriotyczna Droga Krzy?owa w tym roku obchodzi swój jubileusz. To ju? dziesi?? lat, jak m?odzie? gimnazjalna z gminy Soko?ów M?p. wspólnie modli si? za ofiary mordu dokonanego przez NKWD w lesie turza?skim w 1944 r.
Tegoroczne nabo?e?stwo patriotyczno-religijne odby?o si? 23 wrze?nia. Kolejny raz pogoda nie dopisa?a, wiec uczniowie wraz z wychowawcami zgromadzili si? w ko?ciele w Trzebusce. Z naszej szko?y w Drodze Krzy?owej wzi??y udzia? dwie klasy gimnazjalne- I i III.22-09-2014
uroczysta msza ?w. polowa nad grobami pomordowanych przez nkwd w turzy

21 wrze?nia w lesie turza?skim nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 roku odby?a si? uroczysta Msza ?wi?ta Polowa, któr? odprawi? J. E. Ks. Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny. Wzi?li w niej udzia? zaproszeni go?cie, przedstawiciele w?adz samorz?dowych, rodziny pomordowanych oraz mieszka?cy pobliskich miejscowo?ci. Nasz? szko?? reprezentowa? poczet sztandarowy.22-09-2014
Apel z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej i napa?ci ZSRR na Polsk?

17 wrze?nia w naszej szkole odby?a si? akademia z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej i napa?ci Zwi?zku Radzieckiego na Polsk?. Przygotowali j? harcerz oraz uczniowie kl. II i III gimnazjum pod opiek? p. Bo?eny Me?ech i p. Krzysztofa Bazylskiego.
M?odzie? zaprezentowa?a monta? s?owno -muzyczny pt. ?Polski wrzesie? 1939? opisuj?cy tragiczne wydarzenia historyczne 1 i 17 wrze?nia 1939 roku. Uczniowie ?piewali piosenki: ?Dnia pierwszego wrze?nia? i ?Bia?y krzy?? oraz recytowali wiersze: ?Pie?? o ?o?nierzach z Westerplatte?, ?Alarm?, ?Elegia o ch?opcu polskim? i ?Moja bezbronna Ojczyzna?.
Na koniec wszyscy zebrani uczcili minut? ciszy pami?? poleg?ych w czasie II wojny ?wiatowej w walce o wolno?? naszej Ojczyzny.