Archiwum


22-09-2014
Witaj Przygodo.

W czwartek korzystaj?c z pi?knej wrze?niowej pogody ogniskiem rozpocz?li?my prac? Szkolnego Ko?a Turystyczno-Przyrodniczego. Kie?baski szybko wskoczy?y na kijki i ju? po chwili weso?o skwiercza?y nad ogniskiem. Kiedy wszystkie przygotowane smako?yki zosta?y zjedzone weso?o sp?dzali?my czas na zabawie.22-09-2014
Mi?dzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna.

Mi?dzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna to ogólnopolska akcja organizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze pod has?em Turystyka ??czy pokolenia. W dniu 20 wrze?nia na terenie ca?ej Polski wyruszy?y na szlaki piesze, rowerowe, kajakowe oraz konne sympatycy i cz?onkowie PTTK. Organizatorzy szczególnie zapraszali do udzia?u w akcji dzieci, m?odzie? i seniorów. Tych bardziej i mniej sprawnych. W ten sposób chc?c pokaza?, ?e turystyka jest dla wszystkich i wspaniale ??czy pokolenia na turystycznym szlaku.
My równie? przy??czyli?my si? do akcji i wraz z seniorami przeszli?my tras?: ??townia - Tropie - Granice - Pstr?gowa. Pi?kna jesienna pogoda w po?owie trasy sp?ata?a nam przykrego figla i do ko?ca w?drowali?my w strugach deszczu, dlatego z rado?ci? rozgrzali?my si? na miejscu gor?c? herbat? i wzmocnili?my si?y pieczon? na ognisku kie?bask?. Organizatorzy przygotowali równie? konkursy w których nasi uczniowie mimo zm?czenia z sukcesem uczestniczyli. Patrycja Jacek zdoby?a II miejsce w konkursie krajoznawczym, natomiast Martyna Drapa?a i Ola Prucnal zdoby?y nagrody w konkursie ,, Moja rodzinka na turystycznym szlaku.05-09-2014
Narodowe Czytanie Trylogii

W akcji Narodowego Czytania zainicjowanego przez Prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego nie mog?o zabrakn?? ZS Nr 1 w Nienadówce, który nosi imi? Henryka Sienkiewicza. W pi?tek 5 wrze?nia od godziny 9.35-13.35 na wszystkich przerwach rozbrzmiewa?o czytanie fragmentów ?Ogniem i mieczem?, ?Potopu?, ?Pana Wo?odyjowskiego?. Czytali wszyscy - nauczyciele, uczniowie i zaproszeni go?cie. W mi?dzyczasie zainteresowani mogli ogl?dn?? wystaw? ksi??ek Henryka Sienkiewicza zgromadzonych w bibliotece szkolnej oraz wzi?? udzia? w konkursie plastycznym.
Szko?a otrzyma?a okoliczno?ciow? piecz??, któr? stemplowane by?y ksi??ki Henryka Sienkiewicza przyniesione przez uczestników akcji.
Podstawowym celem przedsi?wzi?cia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzeb? dba?o?ci o polszczyzn? oraz wzmocnienie poczucia wspólnej to?samo?ci narodowej.01-09-2014
Rozpocz?li?my kolejny rok szkolny

Wakacje dobieg?y ko?ca. 1 wrze?nia w s?oneczny poniedzia?kowy ranek przywitali?my kolejny rok szkolny. Najpierw zgromadzili?my si? na uroczystej Mszy ?w. w ko?ciele parafialnym w Nienadówce, nast?pnie wraz z Pocztem Sztandarowym udali?my si? do szko?y, gdzie na sali gimnastycznej mia?a miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015.
Apel rozpocz?? si? wyst?pem uczniów klasy III SP. Przedstawili oni krótki monta? s?owno- muzyczny, nad przebiegiem którego czuwa?a wychowawczyni, Pani Genowefa Cisek. Pó?niej g?os zabra?a Pani Dyrektor, która serdecznie powita?a rodziców, nauczycieli i uczniów, w szczególno?ci tych najm?odszych, którzy w tym roku rozpoczynaj? nauk? w szkole.
Po apelu uczniowie udali si? ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych. Tego dnia nie odby?y si? w nich jeszcze lekcje, ale ju? od jutra w klasach zrobi si? t?oczno, a korytarze szkolne na nowo wype?ni? si? ?miechem i gwarem rozmów.plan lekcji

W zak?adce Plan lekcji dost?pny jest plan lekcji obowi?zuj?cy od 1 wrze?nia 2014 roku.


UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpocznie si? 1 wrze?nia.
O godzinie 8:00 w Ko?ciele Parafialnym w Nienadówce zostanie odprawiona uroczysta Msza ?wi?ta. Po nabo?e?stwie nast?pi przej?cie ze Sztandarem Szko?y do Zespo?u Szkó?, gdzie na sali gimnastycznej odb?dzie si? inauguracja nowego roku szkolnego. Po apelu b?dzie mia?o miejsce spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów.


wykaz podr?czników na rok szkolny 2014/15

W zak?adce DLA UCZNIA I RODZICA / PODR?CZNIKI dost?py jest wykaz podr?czników na rok szkolny 2014/15


27-06-2014
Do widzenia, szko?o!

T?umy ubranej od?wi?tnie m?odzie?y i dzieci, które mo?na by?o spotka? w pi?tkowy poranek 27 czerwca w drodze do szko?y, ?wiadczy?y o tym, ?e nadszed? ostatni dzie? roku szkolnego i za kilka godzin rozpoczn? si? ukochane wakacje.
Zanim jednak zadzwoni? ostatni dzwonek, o godz. 8.00 w ko?ciele w Nienadówce odby?a si? uroczysta Msza ?wi?ta, na której zgromadzili si? uczniowie wraz z pocztem sztandarowym, nauczyciele i rodzice.
Nast?pnie wszyscy udali?my si? do szko?y, gdzie na sali gimnastycznej mia?o miejsce po?egnanie klasy III gimnazjum. Rozpocz??o si? przekazaniem sztandaru szko?y m?odszym kolegom oraz podzi?kowaniami dla nauczycieli za wychowanie i wykszta?cenie przez te wszystkie lata nauki w szkole.
Po wyst?pnie trzecioklasistów g?os zabrali uczniowie z klasy II gimnazjum, którzy na weso?o po?egnali swoich kolegów, przedstawiaj?c krótk? charakterystyk? ka?dego z nich. Na pami?tk? wr?czyli im medale z wygrawerowanym imieniem i numerem w dzienniku oraz antyramy ze zdj?ciami.
Po cz??ci artystycznej nadesz?a d?ugo oczekiwana chwila- wr?czenie statuetek uczniom ze ?redni? ocen 5.0 i wy?sz? oraz rozdanie nagród ksi??kowych i dyplomów za dzia?alno?? w Samorz?dzie Szkolnym oraz za zdobyte miejsca w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Kiedy wszystko zosta?o ju? rozdane, pad?y ostatnie w tym roku szkolnym publicznie wypowiedziane s?owa Pani Dyrektor w kierunku uczniów i nauczycieli. Podzi?kowa?a wszystkim za ca?oroczn? prac? i ?yczy?a udanych wakacji.
Kilka minut pó?niej opustosza?y szkolne korytarze, zamilk? ?miech i ucich?y g?osy. Zapanowa?a cisza, jakiej dawno tutaj nie by?o. Tak pozostanie przez najbli?sze dwa miesi?ce. Do widzenia, szko?o! Do zobaczenia we wrze?niu!25-06-2014
GRATULacje dla NAJLEPSZYch!

Za dwa dni koniec kolejnego roku szkolnego i wreszcie upragnione przez wszystkich wakacje. Jak trudnym i mozolnym czasem by? ten rok nauki wiedz? ci, którzy przez dziesi?? d?ugich miesi?cy pilnie przygotowywali si? na ka?da lekcj?. To uczniowie, którzy sumiennie pracowali i uzyskali ?redni? ocen 4,75 i wi?cej i mog? poszczyci? si? pi?knym ?wiadectwem. Do grona najlepszych uczniów naszej szko?y nale??:
Klasa IV SP
Martyna Drapa?a - 5,1
Hubert Be?z - 4,81
Dominik ?li? - 4,81 i 100% frekwencji
Klasa V SP
Sebastian Ciupak - 5,36
Aleksandra Chorz?pa - 5,27
Dominika Ko?odziej - 4,81 i 100% frekwencji
Marcin Smo?a - 4, 81
Klasa VI SP
Ireneusz Pieniek - 5,5
Kamila Naja - 5,25
Alina Cisek - 5,0
Klasa I gimnazjum
Magdalena Smo?a - 4,77
Klasa II gimnazjum
Monika T?cza - 5,46
Zofia Me?ech - 5,30
Edyta Be?z - 5,0
Klasa III gimnazjum
Ma?gorzata Me?ech- 5,29
Kamil Nowak- 4,88
Magdalena Wo?- 4,82


25-06-2014
Uroczysto?? rozdania listów gratulacyjnych

25 czerwca w naszej szkole odby?a si? uroczysto?? wr?czenia listów gratulacyjnych dla rodziców uczniów ze ?redni? ocen 5.0 i wy?sz? i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem oraz rodziców, którzy ch?tnie pomagali w pracach na rzecz szko?y.
Po monta?u s?owno- muzycznym, przygotowanym przez uczniów pod opiek? Pa? Iwony S?obodzian i Ma?gorzaty Sztorc, Pani Dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych uczniów wr?czy?a listy gratulacyjne i podzi?kowania zaproszonym go?ciom.
Uroczysto?? zako?czy?a si? wspania?ym wyst?pem uczniów nale??cych do ko?a teatralnego ?Ma?a Maska?, dzia?aj?cego od lat w naszej szkole oraz prezentacj? zdolno?ci wokalnych uczniów nale??cych do ko?a artystycznego.