Archiwum


23-06-2014
Komers 2014

Tradycj? jest, ?e kiedy klasy trzecie ko?cz? gimnazjum, organizuj? ostatni bal, na którym wszyscy uczniowie mog? si? wspólnie pobawi?.
Tegoroczny bal trzecioklasistów odby? si? w naszej szkole 21 czerwca w sobot? w godz. 18.00-24.00. Przygotowywali si? do niego uczniowie pisz?c i roznosz?c zaproszenia, przystrajaj?c sal?, ale przede wszystkim ich rodzice, którzy ju? kilka tygodni wcze?niej ustalali menu i organizowali opiek? do przygotowania posi?ków i na czas zabawy.
W ci?gu tych sze?ciu d?ugich godzin uczniowie klas II i III ?wietnie si? bawili z osobami towarzysz?cymi, a rodzice wraz z paniami kucharkami przez ca?y czas jej trwania dbali, by na sto?ach niczego nie zabrak?o.
Podsumowuj?c, impreza uda?a si? znakomicie. Jak to mawia jeden z trzecioklasistów: ?Wszystko by?o dopi?te na ostatni guzik!?.


16-06-2014
Rozstrzygni?cie Mi?dzygminnego konkursu matematycznego ?Ma?y Pitagoras?

W dniu 30 kwietnia 2014 r. w naszej szkole odby? si? Mi?dzygminny Konkurs Matematyczny ?Ma?y Pitagoras pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta w Soko?owie Ma?opolskim pana Andrzeja O?oga dla uczniów klas III szko?y podstawowej oraz klasy VI. Konkurs cieszy? si? du?ym zainteresowaniem .
Wyniki zosta?y og?oszone w naszej szkole 13 czerwca.
Wi?cej w zak?adce: Konkursy: Konkurs matematyczny


16-06-2014
Wycieczka klas gimnazjalnych do Zakopanego

W dniu 12 czerwca uczniowie gimnazjum udali si? na dwudniow? wycieczk? do Zakopanego. Mimo wczesnej godziny zbiórki, wszyscy byli pe?ni energii i zapa?u. Czas w autobusie up?yn?? na ?piewie, grze w karty i opowie?ciach z dzieci?stwa. Towarzyszy? nam sympatyczny pilot- pan Marcin, który przekaza? nam wiele ciekawych informacji zarówno na temat Zakopanego, jak i miejscowo?ci, przez które przeje?d?ali?my.
Nasza przygoda rozpocz??a si? wypraw? nad Morskie Oko. Mimo wielu obaw dotycz?cych pogody, najwi?ksze jezioro w Tatrach przywita?o nas widokiem zapieraj?cym dech w piersiach.
Nast?pnie udali?my si? do Poronina, gdzie znajdowa? si? dom go?cinny ?Skalnica?. Na miejscu przywita?o nas wspania?e ma??e?stwo- pani Krysia i pan Stanis?aw, którzy zdobyli nasze serca niezwyk?? go?cinno?ci? i u?miechem. Po zakwaterowaniu zjedli?my przepyszny domowy obiad. Aby spali? kalorie po solidnych porcjach rozegrali?my mecz siatkówki.
O godzinie 19.30 rozpocz??a si? dyskoteka, która trwa?a do godziny 22.00. Aby aktywnie rozpocz?? nast?pny dzie?, o godzinie 7.00 rano zosta? rozegrany kolejny mecz siatkówki, po którym udali?my si? na ?niadanie. Pani Krysia powita?a nas pogodnym u?miechem i suto zastawionym sto?em.
Po pysznym posi?ku przyszed? czas na wyjazd do Zakopanego i dalsze zwiedzanie. Stolica polskich Tatr przywita?a nas s?o?cem. Zwiedzanie Zakopanego zacz?li?my od odwiedzenia Sanktuarium Matki Bo?ej Fatimskiej i obejrzenia o?tarza papieskiego. Nast?pnie kolej? linowo- terenow? wjechali?my na Guba?ówk?, sk?d rozpocz?li?my spacer na Butorowy Wierch. Zjazd wyci?giem krzese?kowym, podczas którego mieli?my okazj? podziwia? wspania?? panoram? ca?ych Tatr polskich i s?owackich oraz Zakopanego i Ko?cielisk, okaza? si? prawdziw? atrakcj?.
Kolejnym punktem naszego programu by? ko?ció? i cmentarz na P?ksowym Brzyzku. Cmentarz ten to prawdziwe dzie?o sztuki pe?ne rze?bionych w drewnie nagrobków. Po chwili zadumy udali?my si? na t?tni?ce ?yciem Krupówki, gdzie mogli?my poczu? klimat Zakopanego, zje?? obiad, skosztowa? oscypków i kupi? pami?tki.
Niestety nadszed? te? czas na po?egnanie si? z Zakopanem i powrót do domów. Z g?ow? pe?n? my?li o pi?knych widokach, cudownej atmosferze Tatr i has?em wyjazdu na ustach : ?Wycieczka jest wspania?a?, wsiedli?my do autokaru. Wszyscy przekonali?my si?, ?e jeste?my zgran? dru?yn?, która mo?e na siebie liczy? i ?wietnie si? razem bawi?.16-06-2014
Dzie? Mamy i taty w klasie I

Uroczysto?? z okazji ?wi?ta mamy i taty w klasie I szko?y podstawowej mia?a miejsce 12 czerwca o godz. 16.00.
Rozpocz??a si? ta?cami, które zachwyci?y rodziców. Nast?pnie ka?de dziecko poprzez wierszyk z?o?y?o podzi?kowanie swoim rodzicom za trud i mi?o?? w?o?one w wychowanie. Ca?o?? umila?y piosenki w wykonaniu uczniów.
Uroczysto?? zako?czy?a si? od?piewaniem ?Sto lat? i z?o?eniem rodzicom ?ycze? oraz wr?czeniem prezentów. Mamusie dosta?y lampiony z kwiatami, natomiast tatusiowie s?odkie babeczki.Po wyst?pie dzieci wraz z rodzicami zasiedli do sto?ów na s?odki pocz?stunek.


16-06-2014
Dzie? Mamy i taty w klasie II oraz klasach ?0a? i ?0b?

11 czerwca o godz. 16.00 w naszej szkole zebrali si? rodzice uczniów klasy II, aby uczestniczy? w uroczystej akademii z okazji ich ?wi?ta. Dzieci pod opiek? P. Genowefy Cisek przygotowa?y wspania?y program artystyczny, sk?adaj?cy si? z wierszy, piosenek i skeczy. Ich wyst?p tak bardzo spodoba? si? rodzicom, ?e pop?yn??y im ?zy wzruszenia.
Na koniec mali arty?ci od?piewali ?Sto lat? i wr?czyli mamom i tatom w?asnor?cznie wykonane upominki. Mamy w nagrod? przygotowa?y dla swych pociech i zaproszonych go?ci.
Uroczysto?? z okazji ?wi?ta mamy i taty w obydwóch klasach ?0? odby?a si? 26 maja.
O godz. 15.30 w naszej szkole zjawili si? gor?co wyczekiwani go?cie, by wys?ucha? monta?u s?owno-muzycznego i obejrze? inscenizacj? o Tomciu, który szuka? kwiatu ?ycia dla swojej chorej mamy.
Rodzicom bardzo podoba?o si? przedstawienie, a jeszcze bardziej ?yczenia i laurki wykonane przez dzieci z pomoc? wychowawczy?.
16-06-2014
Wycieczka klas ?0? i klasy I

10 czerwca 2014 r. uczniowie klas Oa, Ob i I wzi?li udzia? w wycieczce do Pacanowa i Sandomierza.
Mimo wczesnej pory wyjazdu (7.00), ju? od pierwszych chwil da?o si? s?ysze? podekscytowane g?osy. Nic dziwnego, dla wielu dzieci, zw?aszcza pi?ciolatków, by? to pierwszy ca?odzienny wyjazd bez rodziców.
Pierwszym przystankiem na trasie wycieczki by? Pacanów. Dzieci zwiedzi?y miasteczko, pobawi?y si? w miejskim parku, zrobi?y pami?tkowe zdj?cia. Pó?niej wzi??y udzia? w godzinnych warsztatach, na które sk?ada?y si? gry i zabawy prowadzone przez animatork? z Europejskiego Centrum Bajki im. Kozio?ka Mato?ka. Odwiedzi?y kino, które mie?ci?o si? w szufladzie ogromnego biurka i obejrza?y tam film ?Rio.
Po obiedzie wyruszyli?my w dalsz? tras? - do Sandomierza. Tam zwiedzili?my Rynek Starego Miasta, gdzie dzieci kupi?y pami?tki. Nast?pnie udali?my si? w kierunku Wis?y, gdy? tam ju? czeka? na nas kapitan statku. W czasie rejsu, po symbolicznym pasowaniu na marynarza, wszyscy uczniowie otrzymali pami?tkowe dyplomy.
Przed wyjazdem dzieci aktywnie sp?dzi?y czas na plantach po?o?onych nad Wis??.16-06-2014
Zwiedzamy Sandomierz i okolice

Rankiem 10.06. uczniowie klas II, IIIa i IIIb wraz z opiekunami wyruszyli na d?ugo oczekiwan? wycieczk?.
Gdy dotarli?my do Sandomierza, na parkingu niedaleko przystani powita? nas kapitan statku ?Maria?, który zaprosi? nas na pok?ad. Podczas rejsu ka?dy z nas zosta? pasowany na marynarza, o czym ?wiadcz? otrzymane przy tej okazji dyplomy.
Gdy dobili?my do brzegu, na przystani czeka?a na nas pani przewodnik , z która rozpocz?li?my zwiedzanie Sandomierza. Pierwszym celem naszej w?drówki by?a Zbrojownia Rycerska, gdzie znale?li?my odpowied? na pytania: Kim jest rycerz oraz czy wystarczy mie? zbroj?, ?eby by? rycerzem?
Nast?pnie udali?my si? do gotyckiej katedry, gdzie uwag? wszystkich przyku? widok obrazów, przedstawiaj?cych sceny z prze?ladowa? pierwszych chrze?cijan.
Pó?niej, pokonuj?c prawie 150 stopni, weszli?my na szczyt Bramy Opatowskiej, sk?d podziwiali?my pi?kn? panoram? Sandomierza i okolic, a tak?e mieli?my okazj? zobaczy? Góry Pieprzowe.
Nast?pnie ruszyli?my na kolejny etap zwiedzania - do Podziemnej Trasy Turystycznej. Jak dowiedzieli?my si? od pani przewodnik, podziemia te pe?ni?y kiedy? funkcje sk?adów kupieckich. Dzisiaj znajduj? si? tu oryginalne obudowy, ciekawe wystawy i wi??? si? z nimi niesamowite legendy.
Po obiedzie wyruszyli?my do Ujazdu, gdzie zwiedzili?my wspania?e ruiny zamku Krzy?topór. Na koniec pojechali?my do Baranowa Sandomierskiego. Tam podziwiali?my zamek zwany ?Ma?ym Wawelem?. Niestety nasz odpoczynek w parku przerwa?y atakuj?ce nas komary. Gdy dotarli?my do autokaru, byli?my ju? odpowiednio zm?czeni, ale bardzo zadowoleni z prze?ytych atrakcji. Cz??? osób uda?a si? na krótk? drzemk?, a inni rado?nie ?piewaj?c obserwowali widoki przewijaj?ce si? za oknem. Ruszyli?my w drog? powrotn? - do domu!16-06-2014
Sukces naszych uczennic w konkursie j?zykowo- plastycznym

Uczennice naszej szko?y odnios?y sukces w konkursie j?zykowo- plastycznym zorganizowanym przez Zespó? Szkó? im. Jana Paw?a II w Soko?owie Ma?opolskim. Tematyka konkursu dotyczy?a promowania tolerancji w stosunku do mieszka?ców innych krajów.
Prace mia?y zawiera? has?o w j?zyku obcym, a technika ich wykonania by?a dowolna. Konkurs cieszy? si? du?? popularno?ci? w?ród uczniów. Niestety, mogli?my wybra? tylko 5 prac. Wybór okaza? si? trafny, gdy? cztery plakaty zosta?y docenione przez Jury konkursu.
Oto wyniki: I miejsce (gimnazjum) Monika T?cza (j. angielski, II miejsce (gimnazjum) Alina Szczygie? (j. angielski), III miejsce (gimnazjum) Zuzia Be?z (j. niemiecki), Zosia Me?ech (j. angielski) .
Zwyci??czyniom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszych dzia?a? j?zykowo- plastycznych.


16-06-2014
Zdobyli?my I miejsce w gminnym konkursie ?W?ród ba?ni Andersena?

8 maja 2014 r. w Zespole Szkó? w Soko?owie M?p. odby? si? gminny konkurs ?W?ród ba?ni Andersena. Nasz? szko?? reprezentowa? zespó? w sk?adzie: Martyna Drapa?a i Magdalena Budzy?. Uczniowie zmagali si? m.in. z rozwi?zaniem testu zawieraj?cego pytania dotycz?ce ?ycia i twórczo?ci s?awnego ba?niopisarza, malowali ilustracj? do ulubionej ba?ni.
Uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom wiedzy i umiej?tno?ci i wykazali si? doskona?? znajomo?ci? tre?ci wybranych ba?ni, jak równie? znali najwa?niejsze fakty z ?ycia J.CH. Andersena.
Komisja, po dok?adnym obliczeniu punktów, wy?oni?a zwyci?zców. I miejsce zdoby? nasz zespó?. Emocji i zdrowej rywalizacji nie brakowa?o! Uczniowie swoim zaanga?owaniem udowodnili, ?e ba?nie Pana Andersena s? ponadczasowe.16-06-2014
Ogólnopolska Prezentacja Projektów M?odzie?owych - Warszawa 2014

6 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyli?my w wyj?tkowym wydarzeniu - w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów M?odzie?owych.
Czterech uczniów z klasy I gimnazjum mia?o przyjemno?? uczestniczy? w tym uroczystym dniu jako jeden z 78 zespo?ów z ca?ej Polski. Grupa zosta?a wybrana drog? eliminacji spo?ród wszystkich grup realizuj?cych w tym roku projekty CEO. W?ród wybranych byli zatem najlepsi z najlepszych. W zabytkowej przestrzeni Arkad Kubickiego uczniowie: Magdalena Smo?a, Weronika Be?z, Krzysztof Surowiec i ?ukasz O?óg mieli za zadanie przedstawi? swój projekt, jego cele oraz sposób realizacji, a tak?e zaprezentowa? owoce swojej pracy. Uczniowie mieli mo?liwo?? wymienia? si? do?wiadczeniami, rozmawia? z ekspertami, osobami zaanga?owanymi w sprawy publiczne. Nasze stoisko by?o oblegane przez t?umy widzów. Liczni eksperci obecni na OPPM zaszczycili nas i zasypywali gradem pyta?.
Opiekunkami projektu by?y panie I. S?obodzian i M. Sztorc.