Archiwum

UROCZYSTA MSZA ?W. POLOWA W TURZY


W niedziel? w lesie turza?skim nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 r. odby?a si? uroczysta Msza ?wi?ta Polowa celebrowana przez J. E. Ks. Biskupa Seniora Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego. Na nabo?e?stwie zgromadzi?y si? w?adze samorz?dowe, wojsko, rodziny pomordowanych, okoliczni mieszka?cy a tak?e poczty sztandarowe. Jeden z nich reprezentowa? nasz? szko??. Msza ?wi?ta jak zawsze by?a bardzo wznios?a i uroczysta.
Nasza obecno?? w tym miejscu jest bardzo wa?na. To ho?d sk?adany tym, którzy oddali ?ycie za Ojczyzn?.
Barbara Ko?odziej

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/18


4 czerwca, w szary, deszczowy dzie? rozpocz?li?my kolejny rok szkolny. Sko?czy?o si? b?ogie leniuchowanie, a znów rozpocz?? okres wyt??onej pracy umys?owej.
Jak co roku, po uroczystej mszy ?wi?tej udali?my si? do szko?y, gdzie na sali gimnastycznej mia?a miejsce dalsza inauguracja. Uczniowie klasy III SP pod opiek? Pani Genowefy Cisek przywitali nas pi?knymi wierszami i piosenkami, w których s?ycha? jeszcze by?o echo minionych wakacji, pe?nych przygód i beztroski. W trakcie apelu mia?o miejsce uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szko?y.
Uroczysto?? zako?czy?a si? przemow? Pani Dyrektor, która ?yczy?a wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym. Tego dnia jeszcze lekcji nie by?o, ale ju? od jutra szkolne korytarze znów zaczn? t?tni? ?yciem.

Barbara Ko?odziej

ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 4 WRZE?NIA 2017 R


8:00 Msza ?wi?ta w ko?ciele parafialnym w Nienadówce
Po zako?czeniu Mszy ?wi?tej (oko?o godz. 9-tej) Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2017/2018 na sali gimnastycznej Zespo?u Szkó? NR 1 w Nienadówce. Po apelu spotkanie uczniów z wychowawcami.
Wykaz sal, w których klasy spotykaj? si? z wychowawcami, b?dzie wywieszony w szkole.

DO WIDZENIA, SZKO?O!


Nadszed? wreszcie d?ugo oczekiwany przez wszystkich dzie? 23 czerwca, czyli ostatni dzie? roku szkolnego. Najpierw spotkali?my si? w ko?ciele parafialnym w Nienadówce na mszy ?wi?tej, potem na uroczystym apelu na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie przygotowali na t? okazj? monta? s?owno-muzyczny. Nast?pnie g?os zabra?a Pani Dyrektor, która wr?czy?a ?wiadectwa z paskiem i nagrody tym uczniom, którzy dzi?ki swojej ci??kiej, systematycznej pracy uzyskali wysok? ?redni? ocen.
Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali si? do swoich klas na ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym.
Oko?o po?udnia na szkolnych korytarzach nie by?o ju? nikogo. Do widzenia, szko?o! Do zobaczenia za dwa miesi?ce.
Barbara Ko?odziej

?EGNAJ, TRZECIA KLASO!


22 czerwca po?egnali?my trzecioklasistów. Po raz ostatni stan?li oni wszyscy na wspólnym apelu, by podzi?kowa? nauczycielom i pracownikom szko?y za trud w?o?ony w ich wykszta?cenie i wychowanie. S?owami krótkich wierszyków wyrazili swoj? wdzi?czno?? i podsumowali czas, który sp?dzili w naszej szkole.
Nast?pnie g?os zabra?a klasa II gimnazjum, która po?egna?a swoich starszych kolegów, ?ycz?c im sukcesów w szko?ach ?rednich. Na pami?tk? wspólnie prze?ytych chwil drugoklasi?ci wr?czyli im upominki w postaci poduszek ze zdj?ciem klasowym.
Kolejnym, ostatnim punktem programu by? wyst?p uczniów, którzy pod opiek? Pani Adrianny Zagai- Baniak przygotowali kilka ta?ców.
?egnajcie uczniowie! Powodzenia w nowych szko?ach!
Barbara Ko?odziej

ROZDANIE LISTÓW GRATULACYJNYCH


W ?rod? 21 czerwca mia?o miejsce wr?czanie rodzicom listów gratulacyjnych i podzi?kowa? za zaanga?owanie w prace na rzecz szko?y. W tym roku jak zwykle zaprosili?my na t? uroczysto?? rodziców tych uczniów, którzy dzi?ki ci??kiej pracy oraz nienagannej postawie przez ca?y rok szkolny osi?gn?li bardzo dobre wyniki w nauce, ?rednia ich ocen wynios?a 5,0 i wi?cej oraz otrzymali wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Gratulujemy rodzicom tak zdolnych dzieci i mamy nadziej?, ?e w przysz?ym roku szkolnym równie? spotkamy si? na tej uroczysto?ci.
Barbara Ko?odziej

OBCHODY DNI PATRONA SZKO?Y


6 czerwca odby?a si? akademia po?wi?cona patronowi naszej szko?y Henrykowi Sienkiewiczowi. Na wst?pie uczniowie klasy VI a przypomnieli ?yciorys pisarza. Kolejnym punktem programu by?a recytacja fragmentu powie?ci: "Ogniem i mieczem" przez uczennic? kl. II gim. Aleksandr? O?óg. Nast?pnie dru?yny ze Szko?y Podstawowej (Kinga Cisek, Mi?osz Wilczak, Agata O?óg, Hubert Drza?, Weronika Trzeciak i Micha? O?óg) i Gimnazjum (Zuzanna Prucnal, Dominik ?li?, Maciej Krzanowski, Marcin Smo?a, Kamila Naja i Dominika Budzy?) zmierzy?y si? w II edycji teleturnieju "Kochamy Ci? He?ku".
W pierwszej konkurencji uczestnicy odpowiadali na pytania indywidualne o ró?nym stopniu trudno?ci. Druga konkurencja polega?a na odgadni?ciu, o jak? posta? chodzi. Uczniowie mogli wys?ucha? 3 fragmentów (ka?dy o ró?nym stopniu trudno?ci), które mia?y ich naprowadzi? na w?a?ciwy trop. Kolejnym zadaniem naszych uczestników by?o uzupe?nienie brakuj?cych s?ów w piosence, dodatkowo nale?a?o poda? jej tytu?, wykonawc? oraz tytu? filmu, z którego pochodzi?a. W nast?pnej konkurencji uczestnicy musieli uk?ada? has?a zwi?zane z ?yciem i twórczo?ci? Henryka Sienkiewicza. Trudno?? tej konkurencji polega?a na tym, i? uczniowie nie tylko musieli odgadn?? has?o, ale tak?e ustawi? si? w odpowiedniej kolejno?ci maj?c na sobie worki z literami. Ostatni? konkurencj? by? g?uchy telefon.
Tegoroczn? edycj? teleturnieju wygra?a dru?yna Szko?y Podstawowej. Gratulujemy!
Mamy nadziej?, ?e uczniowie poszerzyli swoj? wiedz? na temat ?ycia Henryka Sienkiewicza i z jeszcze wi?ksz? ciekawo?ci? si?gn? po jego utwory.
Beata Zaborowska

OBCHODY DNIA DZIECKA


2 czerwca w naszej szkole obchodzili?my Dzie? Dziecka. Z tej okazji dla uczniów przygotowane by?y ró?ne atrakcje. Jak ju? wspomnieli?my, gimnazjali?ci brali udzia? w szkolnym festiwalu projektów. Dla nich równie? i dla klas IV-VI zosta?y zorganizowane rozgrywki sportowe na szkolnym boisku. Rozegrali kilka meczy pi?ki no?nej a walka o zwyci?stwo by?a zaci?ta.
Dla naszych najm?odszych uczniów niespodziank? z okazji Dnia Dziecka by?y zabawy i ta?ce na ?wie?ym powietrzu, które prowadzi? zaproszony na t? okazj? wodzirej. Maluchy przeci?ga?y lin?, ta?czy?y do znanych piosenek. Bawi?y si? wspaniale!


Dla wszystkich by? to niezapomniany dzie?.
Barbara Ko?odziej

SZKOLNY FESTIWAL PROJEKTÓW


Ka?dego roku w Dzie? Dziecka w naszej szkole odbywa si? festiwal projektów gimnazjalnych. W tym roku mia? on tak?e miejsce. Nasi uczniowie zaprezentowali rezultaty swojej kilkumiesi?cznej pracy nad pi?cioma projektami : "Wirtualny spacer po szkole" (kl. III gim.), "Nauka programowania Minecraftem i Raspberry Pi" (kl. II gim.)-opiekun Pani Anna Grzebyk, "Zapytaj o atrakcje turystyczne Rzeszowa" (kl. II gim.)- opiekun Pani Barbara Grzesiakowska, "Urz?d od podszewki" (kl. I i II gim. )- opiekun Pani Iwona S?obodzian oraz "Soko?ów M?p. w czasie II wojny ?wiatowej" (kl. II gim.)- opiekun Pan Krzysztof Bazylski.


Barbara Ko?odziej

III MIEJSCE W TURNIEJU MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYM "EKO-LOGIKA"


31 maja dru?yna kl. III gimnazjum w sk?adzie: Kamila Naja, Ireneusz Pieniek oraz Kamil Krzy?ko reprezentowali nasz? szko?? w powiatowym Turnieju Matematyczno-Przyrodniczym "EKO-LOGIKA". W trakcie turnieju dru?yny zmaga?y si? z ró?nego typu zadaniami z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. Nasza dru?yna zaj??a III miejsce.


Barbara Grzesiakowska