Archiwum


12-06-2014
Razem lepiej - podsumowanie projektu

W dniu 2 czerwca 2014 r. w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce odby?o si? podsumowanie projektu Razem lepiej, który by? realizowany przez grup? uczniów z klasy I gimnazjum we wspó?pracy z Domem Spokojnej Staro?ci ?Le?nówka?.12-06-2014
Atrakcje Nocy Muzeów Kraków - Rzeszów 2014

16 i 17 maja uczniowie ZS Nr 1 Nienadówce wybrali si? na zwiedzanie krakowskich i rzeszowskich muzeów.05-06-2014
Fina? konkursu wojewódzkiego ,,Poznajemy Ojcowizn??

Wspólne w?drówki organizowane przez Szkolne Ko?o Turystyczno -Przyrodnicze ,,W?óczykij?, by?y inspiracj? do przygotowania pracy na konkurs ,,Poznajemy Ojcowizn??. Praca Ireneusza Pie?ka z klasy VI ?Moje w?drówki po Beskidzie Niskim?, przygotowana pod kierunkiem pani Barbary Grzesiakowskiej zaj??a I miejsce. Praca zosta?a wys?ana przez Jury na fina? ogólnopolski gdzie promowa?a walory turystyczne naszego regionu.
5 czerwca w sali kolumnowej Urz?du Wojewódzkiego w Rzeszowie odby?o si? uroczyste podsumowanie konkursu. Autor i opiekun otrzymali gratulacje i podzi?kowania z r?k Wojewody i Kuratora O?wiaty .03-06-2014
Obchody dnia dziecka

W tym roku ten szczególny dla dzieci dzie? wypad? w niedziel?, ale w naszej szkole obchodzili?my go w poniedzia?ek 2 czerwca. Rada Rodziców pracowa?a od samego rana, aby przygotowa? plac do zabawy. W?ród atrakcji by?y dmuchana zje?d?alnia, dmuchane boisko do pi?karzyków i byk. Niestety pogoda nie dopisa?a, gdy? ca?y dzie? pada? deszcz. Wszyscy byli bardzo zawiedzeni i z ut?sknieniem patrzyli na przygotowane do zabawy dmuchane sprz?ty. Na szcz??cie nauczyciele w ekspresowym tempie zorganizowali zaj?cia dla uczniów. Pan Grzegorz Szybisty i Pan Bogdan Puty?o zorganizowali w klas IV-VI SP i I-III gim. rozgrywki sportowe, natomiast w klasach O i I-III SP uczniowie ogl?dali bajki, uk?adali puzzle, grali w gry planszowe. W przerwach wszyscy podjadali przepyszne kanapki, ciasta i ciasteczka przygotowane przez rodziców. Dla ka?dego dziecka czeka?y te? lody i napoje zakupione przez Rad? Rodziców.
Klasy I-III SP odby?y równie? szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadzi?a p. Joanna Szwaja z pomoc? uczennic z klasy VI. Dzieci obejrza?y filmik nakr?cony przez Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy, przedstawiaj?cy w jaki sposób zachowa? si?, gdy zauwa?ymy osob? poszkodowan? w wypadku, w jaki sposób wezwa? pomoc i udzieli? jej. Nast?pnie wszyscy uczyli si?, jak u?o?y? osob? w pozycji bocznej ustalonej oraz jak wykona? resuscytacj?, czyli tzw. ?sztuczne oddychanie?. Dzieci z pe?n? ?wiadomo?ci? podesz?y do tego szkolenia i z zapa?em na fantomach ?wiczy?y sposób post?powania w razie wypadku. Za kilka dni czeka ich egzamin z resuscytacji i otrzymaj? certyfikat uko?czenia szkolenia.
W ten dzie? nasz? szko?? odwiedzili równie? pensjonariusze DSS ?Le?niówka? w Turzy w ramach realizowanego projektu ?M?ody Obywatel?, koordynowanego przez p. Ma?gorzat? Sztorc i p. Iwon? S?obodzian. Uczniowie gimnazjum z pe?nym zaciekawieniem i powag? s?uchali opowie?ci i m?dro?ci ?yciowych przekazywanych przez go?ci.
Mimo tego, ?e pogoda pokrzy?owa?a plany obchodów Dnia Dziecka, uczniowie w ciekawy sposób, rozwijaj?c swoj? wiedz? poprzez zabawy i gry oraz spotkanie z ciekawymi lud?mi, sp?dzili swoje ?wi?to w szkole.


30-05-2014
WYCIECZKA DO WARSZAWY

W dniach 29-30 maj uczniowie klas IV-VI byli na wycieczce w Warszawie zorganizowanej przez Szkolne Ko?o Turystyczno - Przyrodnicze ,,W?óczykij?. Pierwszego dnia zobaczyli?my Pa?ac w Wilanowie oraz przepi?kne ogrody, które go otaczaj?. Zwiedzili?my te? Centrum Nauki Kopernik- miejsce, w którym zakaz ?nie dotyka? eksponatów? nie obowi?zuje. Tutaj bowiem zwiedzaj?cy samodzielnie przeprowadzaj? do?wiadczenia i na w?asn? r?k? dokonuj? odkry? na interaktywnych wystawach.
Drugiego dnia, spaceruj?c po Warszawie, zwiedzili?my ?azienki Królewskie, Belweder, Stadion Narodowy, Rynek Starego Miasta- wpisany na list? ?wiatowego dziedzictwa kulturowego ludzko?ci UNESCO, Zamek Królewski, Kolumn? Zygmunta, Warszawsk? Syrenk?, Mury Obronne z Barbakanem, Pomnik Ma?ego Powsta?ca, Ogród Saski i Grób Nieznanego ?o?nierza.30-05-2014
VI NOC FILMOWA

W nocy z 29/30 maja odby?a si? kolejna- VI noc filmowa w naszej szkole. Zaj?cia te, ciesz?ce si? od lat wielkim zainteresowaniem m?odzie?y, s? ciekaw? form? edukacji- wychowywaniem poprzez film.
O godzinie 19.30 na sali gimnastycznej zebra?o si? 31 uczniów z klas I-III gimnazjum oraz trzech opiekunów: p. B. Ko?odziej, M. Dymek i p. Joanna Szwaja.W godz. od 20.00 do 6.30 rano zosta?o wy?wietlonych pi?? filmów, w?ród których znalaz?y si?: komedia, dwa dramaty, horror i film sensacyjny. Ten ostatni ogl?dali ju? tylko opiekunowie.
Kolejna noc filmowa dopiero w przysz?ym roku szkolnym, ale ju? teraz na ni? serdecznie zapraszamy.


22-05-2014
WYCIECZKA KLAS DRUGICH

22.05.2014 r. klasy drugie ze Szko?y Podstawowej nr 1 i 2 w Nienadówce wzi??y udzia? w&bsp;pielgrzymce dzi?kczynnej do Kalwarii Pac?awskiej za dar Pierwszej Komunii ?wi?tej. Wraz z uczniami pielgrzymowali rodzice , wychowawczynie: Genowefa Cisek i Alina Jarosz, siostra organistka i ks. Robert Dziedzic , który u stóp Matki Boskiej Kalwaryjskiej odprawi? Msz? ?wi?t? dzi?kczynn? oraz w intencji uczniów, rodziców i wychowawców.
Po uroczystej Mszy ?w. Uczniowie zapoznali si? z histori? ko?cio?a Znalezienia Krzy?a i klasztoru Franciszkanów, którzy s? stró?ami i opiekunami sanktuarium. Poznali te? cuda i ?aski, które za wstawiennictwem Matki Boskiej Kalwaryjskiej zosta?y uczynione.
Nast?pnie, po przebraniu si? w wygodne sportowe stroje, wszyscy udali si? na plac przyklasztorny. Ojcowie piekli kie?baski a uczniowie z tarasu widokowego podziwiali okolic? i zdobywali szczyt Magdalenki. Po tak wielkim wysi?ku wszyscy z ch?ci? spo?ywali przygotowany posi?ek, popijaj?c gor?c? herbatk? . Po wspania?ym ognisku ka?dy z uczestników wyprawy zaopatrzy? si? w pami?tk? z Kalwarii Pac?awskiej.
Po sytym obiedzie uczestnicy wyprawy udali si? do Arboretum w Bolestraszycach. Podziwiali zgromadzone w nim kolekcje ro?lin nale??ce do cennych zabytków przyrody i kultury Ma?opolskiej, wiekowe drzewa, pozosta?e z dawnych ogrodów i m?ode drzewa i krzewy rodzimego i obcego pochodzenia oraz rzadkie, zagro?one, gin?ce i chronione gatunki ro?lin. Na ??ce sarniej podziwiali koniki polskie i ró?anecznik ?ó?ty zwany azali? pontyjsk?. Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? pi?knie kwitn?ce ró?norodne kasa?ce. Uwag? przyci?ga?y te? rze?by z wikliny wzbogacaj?ce przestrze? ogrodu wykonane przez artystów plastyków. W muzeum przyrodniczym na parterze XVIII- wiecznego dworu uczniowie podziwiali 90 gatunków ptaków zalatuj?cych lub stale gniazduj?cych w arboretum. W ptaszarni ogromny podziw wzbudzi?y pawie koroniaste i z?ociste ba?anty. To tylko niektóre wymienione atrakcje Arboretum.
Po tym ogrodzie mo?na by spacerowa? ca?y dzie?, ale czas by?o wraca? do domu. Szcz??liwi w godzinach wieczornych wrócili do domu.22-05-2014
?wi?temu Janowi Paw?owi II

21 maja w naszej szkole odby?a si? akademia po?wi?cona ?wi?temu Janowi Paw?owi II. Przygotowali j? cz?onkowie Szkolnego Ko?a Caritas oraz uczniowie klasy III a SP.
Multimedialna prezentacja ??wi?ty Jan Pawe? II? przybli?y?a zebranym posta? naszego Wielkiego Rodaka. Monta? s?owno-muzyczny pt. ?Blask ?wi?to?ci? okazywa? nasz? pami?? i wdzi?czno??, stanowi? tez pro?b? o wstawiennictwo ?wi?tego w naszej intencji.
W czasie akademii zebranym towarzyszy?y cisza, skupienie i zaduma.19-05-2014
OBCHODY DNIA ZIEMI

27 kwietnia w naszej szkole odby?a si? akademia z okazji Dnia Ziemi pod has?em ,,SOS dla Ziemi?. Przygotowali j? uczniowie klasy I pod opiek? p. Adriany Zagai-Baniak i klasy II SP pod opiek? p. Genowefy Cisek.
Uczniowie wyst?pili w scence pt. ?SOS dla Ziemi?, recytowali wiersze i ?piewali piosenki o naszej b??kitnej planecie Ziemi. Zwrócili uwag? s?uchaczy na problem w?a?ciwego zachowania w lesie, dbania o ka?d? istot? ?yw? na ziemi, na oszcz?dzanie energii elektrycznej i wody pitnej oraz umiej?tne segregowanie odpadów. Przeciwstawili si? dalszemu niszczeniu otaczaj?cego nas ?rodowiska.


19-05-2014
M?ODY OBYWATEL W NASZEJ SZKOLE

Razem lepiej to projekt realizowany w ramach programu M?ody Obywatel. Dzi?ki dzia?aniom uda?o nam si? nawi?za? wspó?prac? z DSS ?Le?niówka? w Turzy. Wyszli?my poza utarte schematy i stereotypy. Wspólne spotkania uwra?liwi?y nas, pomog?y zrozumie? ludzi starszych, schorowanych. Najwa?niejsze, ?e na ich twarzach pojawia? si? u?miech, a tym samym zbudowali?my ni? porozumienia i zaufania. Jednocze?nie pensjonariusze ?Le?niówki? otworzyli si? przed nami. Pokazali, ?e maj? du?o nam do zaoferowania.
Nasz projekt zosta? wysoko oceniony. Otrzymali?my dofinansowanie na potrzeby realizacji dzia?a? oraz zakwalifikowali?my si? na Ogólnopolsk? Prezentacj? Projektów M?odzie?owych, która odb?dzie si? 6 czerwca 2014 roku w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.