Archiwum


15-05-2014
SUKCES NASZYCH UCZNIÓW NA GMINNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

Ortografia to zmora uczniów ju? od najm?odszych klas. Tyle tych zasad, regu?ek, wyj?tków, ?e trudno je spami?ta?. S? jednak tacy, którym nie sprawia to wi?kszych problemów- to uczniowie naszej szko?y, którzy 14 maja wzi?li udzia? w Gminnym Konkursie Ortograficznym i odnie?li sukces.
Konkurs mia? miejsce w Zespole Szkó? im. ks. Mieczys?awa Lachora w Górnie i przeprowadzony by? w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV szko?y podstawowej, uczniowie klas V i VI oraz klas I-III gimnazjum.
Zadaniem uczestników by?o napisanie bezb??dnie dyktanda ortograficznego ze s?uchu. Zanim zosta?y og?oszone wyniki, mia? miejsce pocz?stunek dla uczestników i ich opiekunów, anbsp;po nim g?os zabra? prof. dr hab. Kazimierz O?óg, który wyg?osi? dla m?odzie?y krótki wyk?ad.
Ostatnim i najbardziej wyczekiwanym punktem programu by?o odczytanie zwyci?zców inbsp;wr?czenie nagród. Ogromn? chlub? naszej szkole przyniós? Sebastian Ciupak z klasy V, który zaj?? I miejsce w kategorii klas V-VI oraz Monika T?cza, uczennica klasy II gim., która równie? wywalczy?a I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych.
Uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez panie polonistki, ucz?ce w naszej szkole- p. Ma?gorzat? Sztorc i p. Barbar? Ko?odziej.
Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy i ?yczymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.


05-05-2014
?Witaj Maj! Trzeci Maj!?

Maj to jeden z najpi?kniejszych miesi?cy w ci?gu ca?ego roku. Wraz z jego nastaniem ro?nie w nas rado??, bo przyroda budzi si? do ?ycia, s?o?ce ogrzewa nas ciep?ymi promieniami. Ten urokliwy miesi?c otwiera jedno z najwa?niejszych ?wi?t patriotycznych w ci?gu roku- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Z okazji tego ?wi?ta 5 maja w naszej szkole mia?a miejsce uroczysta akademia. Uczniowie z klasy II gimnazjum oraz II SP pod okiem Pa? Bo?eny Me?ech i Barbary Ko?odziej przygotowali monta? s?owno-muzyczny, nawi?zuj?cy do pami?tnych wydarze? z 1791 roku. Recytowane przez m?odzie? i dzieci wiersze oraz ?piewane pie?ni wyra?a?y ogromna rado?? Polaków, których los mia? si? polepszy? dzi?ki uchwa?om, zatwierdzonym przez sejm w tamtym pami?tnym roku.07-04-2014
,,M?odzi - pierwsi do walki z czerniakiem?

Czerniak z?o?liwy jest postaci? nowotworu, wywodz?c? si? z komórek produkuj?cych melanin?. Przy nadmiernym nas?onecznieniu nasze pieprzyki i znamiona mog? zacz?? rosn??, zmienia? kszta?t, kolor, ewoluuj?c stopniowo do postaci nowotworowej. Liczba zachorowa? na czerniaka z roku na rok si? zwi?ksza. Powodem jest ogólne przekonanie, ?e cia?o opalone jest zdrowe i pi?kne.
W poniedzia?ek 7 kwietnia z okazji ?wiatowego Dnia Zdrowia i Dnia Walki z Czerniakiem w Urz?dzie Marsza?kowskim zosta?a zorganizowana debata po?wi?cona badaniom i profilaktyce nowotworów skóry. W konferencji obj?tej honorowym patronatem Marsza?ka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora O?wiaty uczestniczyli licznie uczniowie z podkarpackich szkó?. Nasz? szko?? reprezentowa?y uczennice klasy II Gimnazjum; Edyta Be?z, Weronika Krzanowska, Ewelina Rzeszutek, Zofia Me?ech, Monika T?cza z opiekunem, Pani? Barbar? Grzesiakowsk?. Dziewczyny przedstawi?y przygotowane prezentacje multimedialne, poruszaj?ce tematyk? walki z rakiem.
Wi?cej na temat walki z czerniakiem mo?na poczyta? na naszej stronie Szkolnego Ko?a Turystyczno-Przyrodniczego.04-04-2014
GRATULACJE DLA NASZYCH PI?KARZY

27 marca nasza dru?yna pi?karska ch?opców w sk?adzie: Mateusz Naja, ?ukasz Kania, Kuba Wójcik, Kacper Be?z, Kacper Szybisty, Bartek ?li?, Fabian Surowiec, Kuba Salach i Krystian Maziarz (uczniowie klas II i III a i III b szko?y podstawowej) wzi??a udzia? w XII Gminnym Turnieju Pi?ki No?nej ?Z podwórka na stadion? o Puchar Tymbarku.
Turniej odby? si? na boiskach trawiastych Zespo?u Szkó? w Trzebusce. Ch?opcy walczyli bardzo dzielnie. Wygrali dwa mecze . W trzecim, o zwyci?stwo w turnieju, zostali pokonani przez dru?yn? z Górna i ostatecznie zaj?li II miejsce. W nagrod? otrzymali puchar, dyplom i oczywi?cie pi?k? no?n? jako nagrod?.
Gratulujemy i ?yczymy jeszcze lepszych wyników za rok!04-04-2014
Rekolekcje wielkopostne

Plan


28-03-2014
SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Wiersze Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy czy Aleksandra Fredry od lat s? lubiane i ch?tnie czytane przez dzieci. Aby jeszcze bardziej spopularyzowa? i zaciekawi? nimi najm?odszych uczniów naszej szko?y, wychowawczynie klas trzecich zorganizowa?y Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 0 - III. Celem konkursu by?o budzenie wra?liwo?ci dzieci na pi?kno j?zyka polskiego, prezentacja recytatorskich i aktorskich uzdolnie? uczniów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Konkurs przebiega? w II etapach. W pierwszym, nauczyciele ucz?cy w poszczególnych klasach, wytypowali po dwóch uczestników, którzy 28 marca o godzinie 945 przyst?pili do drugiego etapu - eliminacji szkolnych.
Ka?dy z uczestników prezentowa? jeden dowolny utwór poetycki Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej lub Aleksandra Fredry.
Recytatorów ocenia?a Komisja Konkursowa w sk?adzie: p. Dyrektor Anna Grzebyk, p. Barbara Ko?odziej, p. Katarzyna Be?z i p. Iwona S?obodzian. Po wys?uchaniu wszystkich uczestników i naradzie przewodnicz?ca Komisji og?osi?a nast?puj?ce wyniki:
I miejsce - Pawe? Barczak i Martyna Surowiec
II miejsce - Lena Smo?a i Weronika Trzeciak
III miejsce - Alicja Niemiec i Patrycja Jacek
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy drobne upominki.28-03-2014
WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIA?U PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/15

Lista dzieci przyj?tych i lista rezerwowa dzieci do Samorz?dowego Przedszkola Nr 1 i I Oddzia?u przedszkolnego w Nienadówce na rok szkolny 2014/2015 znajduje si? w zak?adce Rekrutacja


22-03-2014
RAJD ?POWITANIE WIOSNY?

22 marca wzi?li?my udzia? w rajdzie ,,Powitanie wiosny?, organizowanym corocznie przez PTTK w Rzeszowie. Wycieczk? zaczynamy od zwiedzenia aeroklubu w Jasionce. Wiatromierz na dachu budynku prawie si? nie porusza, a to znak, ?e powiewy ciep?ego wiosennego wiaterku s? bardzo delikatne. Niebo jest bezchmurne i s?oneczne - wymarzona pogoda na wiosenn? wycieczk?.
W aeroklubie przewodnik przybli?a nam histori? szybownictwa, mo?emy te? z blisko poogl?da? ró?ne modele szybowców. Dalej udajemy si? na wycieczk? piesz? przez rezerwat przyrody ,,Bór?. W lesie zaczynaj? kwitn?? ?any zawilców i przylaszczek. Przy drodze kwitn? ?ó?te kwiaty podbia?u, a w ka?u?ach i rowach spotykamy wybudzone z zimowego snu ropuchy.
Oko?o godziny 13.00 docieramy do O?rodka Je?dzieckiego w Le?nej Woli. Tu czeka na uczestników rajdu wiele atrakcji: przeja?d?ki bryczk?, na koniach i kucyku, grillowane kie?baski oraz losowanie nagród, ufundowanych przez organizatorów.
Tradycj? rajdu jest przygotowanie przez reprezentacje szkó? ekologicznej Marzanny. Do przygotowania naszej wykorzystali?my trzcin? , ga??zki sosnowe, szyszki, orzeszki bukowe, oraz skórki z bananów i pomara?czy. Pi?kna panna Marzanna zaj??a II miejsce, a my wzbogacili?my si? o dwie pi?ki, które od razu wykorzystali?my do zabawy na ?wie?ym powietrzu.21-03-2014
PIERWSZY DZIE? WIOSNY DNIEM ZDROWIA

Pierwszy dzie? wiosny jest powszechnie nazywany przez uczniów dniem wagarowicza. W naszej szkole pani Barbara Grzesiakowska- szkolny koordynator projektu ,,Szko?a promuj?ca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem? oraz pani Joanna Szwaja zaplanowa?y go pod has?em ,,Pierwszy dzie? wiosny dniem zdrowia?.
Uda?o nam si? wdro?y? kolejne zadanie projektu. Jego celem by?a promocja zdrowego stylu ?ycia poprzez zdrowe od?ywianie i aktywno?? ruchow?.
O godzinie 8.00 odby?a si? akademia. Uczniowie klasy IV zabrali nas do krainy zdrowia, przypominaj?c zasady zdrowego od?ywiania oraz rol? owoców i warzyw w codziennej diecie. Uczniowie klasy VI i I gimnazjum, wcieleni w role diab?a i anio?a, w humorystycznych scenkach przekonywali do dbania o w?asne zdrowie.Po akademii uczniowie rozeszli si? do klas, gdzie rozpocz?li przygotowania do konkursu ,,Moja przygoda z owocami i warzywami?. Tam wykonali pyszne sa?atki warzywne i owocowe, koktajle, kanapki, owocowe szasz?yki, racuszki z owocami. Jury mia?o nie lada problem z werdyktem i ostatecznie przyzna?o I miejsce ex aequo klasom I i II gimnazjum.
Wszyscy zostali nagrodzeni s?odko?ciami oraz ma?ymi upominkami, a poszczególne klasy otrzyma?y pami?tkowe dyplomy.
W szkole podstawowej wyniki by?y nast?puj?ce:
I miejsce - klasa VI;
II miejsce- klasa IV;
III miejsce klasa V.
O godzinie 10.45 odby?o si? uroczyste wr?czenie dyplomów oraz upominków, przygotowanych przez organizatorów.
Nast?pnie klasy przyst?pi?y do rywalizacji w ró?nych konkurencjach zr?czno?ciowych. Zawody dostarczy?y du?ej dawki ruchu, zabawy i ?miechu.21-03-2014
POWITANIE WIOSNY W KLASACH I-III

Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na sta?e wpisa?y si? w kalendarz imprez i uroczysto?ci naszej szko?y.
Wszyscy z t?sknot? czekali?my na now? por? roku, dlatego postanowili?my przygotowa? si? do tego szczególnego dnia i zorganizowali?my wiele ciekawych zabaw i konkursów.
Uczniowie klas I- III szko?y podstawowej brali udzia? w konkursach na temat zdrowego trybu ?ycia. Ka?da klasa przygotowywa?a i prezentowa?a has?o i piosenk? o zdrowiu oraz aktywnie zach?ca?a wszystkich do porannej gimnastyki. Nast?pnie przedstawiciele poszczególnych klas rozwi?zywali zagadki i testy, sprawdzaj?ce ich wiedz? teoretyczn? i praktyczn? o zdrowiu.
Na zako?czenie odby? si? konkurs plastyczny, podczas którego uczniowie w ma?ych grupach przygotowali prace na jeden z zaproponowanych tematów: ?Zdrowo si? od?ywiam?, ?Moja przygoda z owocami i warzywami?, ?Ruch to zdrowie?. Galeria pokonkursowa ozdobi?a szkolny korytarz.
Wszyscy zostali nagrodzeni s?odko?ciami oraz ma?ymi upominkami, a poszczególne klasy otrzyma?y pami?tkowe dyplomy.