Archiwum


25-03-2014
Konkurs matematyczny Ma?y Pitagoras

Zapraszamy uczniów klas III i VI Szkó? Podstawowych do wzi?cia udzia?u w III edycji mi?dzygminnego konkursu Ma?y Pitagoras.
Wi?cej w zak?adce: Konkursy: Konkurs matematyczny


WYWIADÓWKA

Wywiadówka dnia 20.03.2014 r.

Szko?a podstawowa:
klasy I-III godz. 16:00


klasa I (wych. Adriana Zagaja-Baniak) sala 110
klasa II (wych. Genowefa Cisek) sala 104
klasa IIIA (wych. Maria Falandys) sala 109
klasa IIIB (wych. Teresa P?oszaj) sala 20

klasy IV-VI godz. 16:30

klasa IV (wych. Barbara Grzesiakowska) sala 101
klasa V (wych. Katarzyna Be?z) sala 103
klasa VI (wych. Joanna Szwaja) sala 102

gimnazjum
klasy I-III godz. 17:00


klasa I (wych. Barbara Boczkaj) sala 3
klasa II (wych. Magdalena Sitarz) sala 5
klasa III (wych. Barbara Ko?odziaj) sala 14


28-02-2014
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIA?U PRZEDSZKOLNEGOW SZKOLE

W zak?adce Dla ucznia i rodzica - Zapisy do przedszkola dost?pny jest regulamin przyj?cia dziecka do przedszkola i oddzia?u przedszkolnego (klasa 0).
Wnioski s? równie? do pobrania w formie pliku doc w zak?adce Rekrutacja.


11-02-2014
?WI?TO BABCI I DZIADKA W KLASACH II, 0A i 0B

6 lutego mia?a miejsce kolejna uroczysto?? z okazji Dnia Babci i Dziadka, tym razem w klasie II szko?y podstawowej. Dzieci przygotowa?y dla swych kochanych solenizantów monta? s?owno-muzyczny. Pi?knie recytowa?y wiersze i ?piewa?y piosenki, zata?czy?y tak?e kilka uk?adów tanecznych, do których ci??ko si? przygotowywa?y. Niespodziank? dla wszystkich by?y przedstawione skecze o babciach i dziadziach.
Po cz??ci artystycznej uczniowie wr?czyli solenizantom w?asnor?cznie wykonane prezenty, nast?pnie wszyscy zasiedli do wspólnego pocz?stunku.
Ta sama uroczysto?? mia?a miejsce 11 lutego w klasach 0. Maluchy przygotowa?y inscenizacj? pt. ?Idzie Nowy Rok?, która bardzo podoba?a si? zgromadzonym tego dnia na sali gimnastycznej go?ciom. Po wr?czeniu babciom i dziadziom prezentów mia? miejsce wspólny pocz?stunek.


31-01-2013
?WI?TO BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU

Babcia i Dziadzio- te s?owa wszystkim kojarz? si? z ciep?em, dobroci? i m?dro?ci?. Oni nigdy si? nie gniewaj?, potrafi? cierpliwie s?ucha?, pocieszaj?, gdy co? si? nie udaje.
O ?wi?cie Babci i Dziadka w naszym przedszkolu nie trzeba nikomu przypomina?. Maluchy ka?dego roku z niecierpliwo?ci? czekaj? na ich odwiedziny w szkole. Przygotowuj? wcze?niej upominki, ucz? si? recytacji wierszyków. Wszystko po to, by pokaza? swoim dziadkom, jak bardzo s? dla nich wa?ni.
W tym roku uroczysto?? dla Bab? i Dziadziów odby?a si? 31 stycznia. Przybyli na ni? licznie zaproszeni solenizanci oraz Pani Dyrektor Anna Grzebyk.
Dzieci zaprezentowa?y przygotowany pod okiem pa? opiekunek monta? s?owno-muzyczny. Pi?knie recytowa?y wiersze i ?piewa?y piosenki. Niespodzianka dla go?ci by?y ?Jase?ka pastuszka?. Wspólne kol?dowanie przywo?a?o niezwyk?y ?wi?teczny nastrój. Wzruszeni dziadkowie podziwiali wyst?py ma?ych aktorów i mocno ich oklaskiwali.
Na zako?czenie wszystkie dzieci z?o?y?y solenizantom serdeczne ?yczenia i wr?czy?y wykonane wspólnie z rodzicami na warsztatach twórczych upominki i laurki.
Po cz??ci artystycznej go?cie zostali zaproszeni na pocz?stunek. Przy gor?cej kawie i herbacie, z wnukami na kolanach czas up?ywa? beztrosko i rado?nie.17-01-2014
SZKOLNY KONKURS ?SPOTKANIE Z KOL?D??

17 stycznia w naszej szkole odby? si? konkurs ?Spotkanie z kol?d??, zorganizowany przez wychowawczynie klas trzecich. Wzi??o w nim udzia? 27 uczniów z klas 0-III.
Soli?ci i zespo?y prezentowali jedn? kol?d? lub pastora?k?. Wyst?py ocenia?o Jury, w sk?ad którego weszli: P. Krzysztof Bazylski, P. Iwona S?obodzian i P. Katarzyna Be?z.
Po wyst?pach wszystkich uczestników og?oszone zosta?y wyniki.
W kategorii klas 0-I nagrodzeni zostali:
I miejsce- Oliwia Baran (kl. 0A)
II miejsce - Lena Smo?a (kl. 0B)
II miejsce- Alicja Niemiec i Martyna Drapa?a (kl. 0A)
II miejsce- Karolina Jacek, Anna O?óg, Olga O?óg, Izabela Wo?
III miejsce - Kinga Cisek, Wiktoria Baniak, Ewa Ryba (kl. I)
W kategorii klas II-III nagrody zdobyli:
I miejsce- Anna lepianka (kl. III B)
II miejsce - Patryk Ma?lanka (kl. II)
III miejsce- Weronika Trzeciak (kl. III A).
Wszyscy uczestnicy byli ?wietnie przygotowani i pi?knie ?piewali, a w szkolnej ?wietlicy panowa?a ?wi?teczna atmosfera. Kolejna edycja konkursu za rok.


16-01-2014
WARSZTATY TWÓRCZE W PRZEDSZKOLU

Warsztaty twórcze dla najm?odszych, które od dwóch lat odbywaj? si? w Samorz?dowym Przedszkolu w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce oparte s? przede wszystkim na idei uczestniczenia we wspólnej twórczej zabawie. Czynno?ci takie jak przecinanie, klejenie, zginanie czy kre?lenie, rozwijaj? wyobra?ni? twórcz? i sprawno?ci manualne. ?eby jednak dziecko nie zniech?ci?o si? do pracy wówczas, kiedy stanie przed problemem trudnym do rozwi?zania, niezb?dni s? rodzice, którzy doradz?, podpowiedz?, pomog? w wykonaniu pracy.
W zwi?zku z tym, ?e w ubieg?ym roku szkolnym warsztaty te cieszy?y si? ogromnym zainteresowaniem zarówno w?ród dzieci jak i rodziców, w tym roku odby?y si? równie?. Mia?y miejsce 16 stycznia o godz. 16.00, nosi?y tytu? ?Prezent dla Babci i Dziadzia?.
Sp?dzony z rodzicami czas okaza? si? bardzo owocny. Nie mo?emy jednak zdradzi?, co dzieci wykona?y, bo dziadkowie nie mieliby niespodzianki. Prezenty z pewno?ci? jednak uciesz? styczniowych solenizantów, którzy ju? nied?ugo zagoszcz? w naszej szkole.10-01-2014
BAL KARNAWA?OWY

Karnawa? to czas zimowych zabaw, balów, maskarad i pochodów, czas ?ci?le zwi?zany z ta?cami. Wzorem lat ubieg?ych i w tym roku 10 stycznia o godz. 9.00 w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce odby?a si? zabawa choinkowa dla przedszkolaków i uczniów klas 0-III szko?y podstawowej.
Dzieci przebrane za postacie z krainy ba?ni i bajek z u?miechami na twarzach ta?czy?y w rytm karnawa?owych hitów. Weso?y klaun zaprasza? ich do ta?ców i zabaw przy muzyce oraz do udzia?u w konkursach z nagrodami. Du?ym zainteresowaniem cieszy? si? konkurs ?Kto pierwszy usi?dzie na krzese?ku? oraz ?Kalambury?, ale chyba najwi?cej emocji wywo?a? ten z ?przeci?ganiem liny?.
Po zabawie na szkolnej sto?ówce czeka? na dzieci s?odki pocz?stunek, przygotowany przez rodziców. Karnawa?owe atrakcje umo?liwi?y dzieciom sp?dzenie czasu w radosnej atmosferze oraz dostarczy?y niezapomnianych wra?e?.21-12-2013
Zdj?cie z dedykacj? dla naszej szko?y od zespo?u ?Piersi?

21 grudnia w sobot? na rzeszowskim rynku radio RMF FM i firma ?Wawel? rozdawali choinki i czekolady w ramach akcji ?Choinki pod choink??. Go?ciem specjalnym by? zespó? ?Piersi?. Oprócz choinek i czekolad mo?na by?o zdoby? zdj?cie zespo?u z autografem gwiazdy. Nasza szko?a dzi?ki Pani M. Dymek otrzyma?a takie zdj?cie z dedykacj?.


20-12-2013
W ?wi?tecznym nastroju

?Jest taki dzie?, bardzo ciep?y, cho? grudniowy??- s?owa tej piosenki, wykonanej jako pierwszej na apelu z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia wprowi?y nas w pi?tek 20 grudnia w niezwykle ?wi?teczny nastrój.
Tu? po piosence, harcerze z 9 DH przekazali Pani Dyrektor ?wiate?ko betlejemskie- symbol pokoju, mi?o?ci, ciep?a i nadziei, a nast?pnie uczniowie klasy I SP przedstawili bo?onarodzeniow? inscenizacj?, mówi?c? o narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem. Potem mia?a miejsce cz??? artystyczna w wykonaniu uczniów klasy I i V SP oraz II gimnazjum. Po niej wyst?pili najm?odsi uczniowie naszej szko?y w uk?adach tanecznych, do których ci??ko przygotowywali si? przez kilka tygodni.
Ostatnim punktem apelu by?o wyst?pienie Pani Dyrektor, która z?o?y?a wszystkim ?wi?teczne ?yczenia i zaprosi?a do ?amania si? op?atkiem.