Archiwum


20-12-2013
?DOBRO? SERCA JEST TYM, CZYM CIEP?O S?O?CA??

S?owa te, które wypowiedzia? nasz patron Henryk Sienkiewicz nie bez powodu widniej? na szkolnym korytarzu w naszej szkole. To, ?e o nich pami?tamy i wcielamy je w ?ycie udowodnili?my, organizuj?c po raz kolejny akcj? charytatywn? na rzecz Hospicjum Stacjonarnego dla dzieci w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej.
Akcja mia?a miejsce w grudniu, jej opiekunami by?y cztery Panie nauczycielki z naszej szko?y: P. Barbara Boczkaj, P. Barbara Ko?odziej, P. B. Grzesiakowska i P. Magdalena Sitarz. Z ch?ci? w??czyli si? w ni? uczniowie i nauczyciele, a tak?e rodzice uczniów.
W ramach akcji w szkole mia?a miejsce sprzeda? ciasteczek, które zosta?y upieczone przez uczennice gimnazjum i cz?onków Samorz?du Uczniowskiego oraz sprzeda? zdrowej ?ywno?ci (kanapek, koktajli owocowych, sa?atek, babeczek), przygotowywanej przez ca?y tydzie? pod okiem P. Barbary Grzesiakowskiej przez uczennice z kl. II gim., bior?ce udzia? w projekcie gimnazjalnym z biologii.
Dzi?ki temu zebrali?my ??cznie 915 z?, za które zosta?y zakupione najpotrzebniejsze artyku?y dla dzieci z hospicjum, m.in.: ?rodki czysto?ci, pampersy, kosmetyki, artyku?y spo?ywcze, bielizna, kocyki i po?ciele, zabawki, gry edukacyjne.
Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, którzy w??czyli si? w t? akcj? i nie pozostali oboj?tni na los innych. Dzi?ki Waszej dobroci serca by? mo?e przywrócili?my innym rado?? ?ycia i wiar? w drugiego cz?owieka, by? mo?e spe?nili?my czyje? marzenia?07-12-2013
Minimarsze na Orientacj?

7 grudnia cz?onkowie SKTP wzi?li udzia? w Miko?ajkowych Marszach na Orientacj?. W tym roku baza zawodów by?a w Wide?ce. Silny wiatr, który skutecznie utrudnia? poszukiwania, nie by? przeszkod? dla Kasi Zapasek i Martyny Drapa?y, które bezb??dnie odnalaz?y punkty w terenie i zaj??y II MIEJSCE. Uczestników odwiedzi? te? ?wi?ty Miko?aj, który przywióz? wszystkim dzieciom prezenty.06-12-2013
Miko?ajkowa wycieczka

6 grudnia klasy 0, I, II, IV wyjecha?y na Miko?ajkow? wycieczk?. Odwiedzili?my Kolorowy ?wiat w Rzeszowie. Tory przeszkód,labirynty, zje?d?alnie, baseny z pi?eczkami, trampoliny oraz dmuchane zje?d?alnie sprawi?y, ?e czas pobytu wype?niony by? wspania?? zabaw?. Nast?pnie odwiedzili?my fabryk? bombek choinkowych gdzie poznali?my proces ich produkcji i zdobienia. Ka?dy otrzyma? te? bombk? w w?asnym imieniem, a w przyzak?adowym sklepiku móg? zakupi? bombki, które mu si? najbardziej podoba?y- wybór by? niezmiernie trudny.06-12-2013
Miko?aj ?wi?ty przyniós? nam prezenty

6 grudnia to chyba jeden z najbardziej ulubionych przez dzieci dni. W dniu tym ?wi?ty Miko?aj, a w?a?ciwie kto? za niego przebrany przynosi prezenty. ?wi?tu temu towarzyszy du?o szcz??cia i rado?ci nie tylko z faktu otrzymywania, ale i obdarowywania innych prezentami.
W zwi?zku z tym zwyczajem istnieje wiele legend i tradycji. W nocy z 5 na 6 grudnia podk?ada si? prezenty pod poduszk? lub umieszcza je w zawieszonej specjalnie na t? okazj? skarpecie. Uczniowie i nauczycie naszej szko?y równie? od lat maj? swoj? tradycj?. W m?odszych klasach maluszkom kupuj? jednakowe prezenty rodzice, za? w szkole podstawowej i gimnazjum uczniowie wraz z wychowawcami organizuj? klasowe miko?ajki. W dzie? tego ?wi?ta obdarowuj? si? drobnymi upominkami z wylosowanymi wcze?niej osobami z klasy. Zarówno w klasach m?odszych jak i starszych prezenty rozdaje dzieciom szkolny Miko?aj, czyli jeden z uczniów, przebrany w charakterystyczny czerwony strój. Pomagaj? mu przy tej ci??kiej pracy zwinne ?nie?ynki (uczennice gimnazjum).
W tym roku szkolnym 6 grudnia by? bez w?tpienia dniem niezwyk?ym. Rado?? i ?miech wype?nia?y szkolne klasy i korytarze, a to wszystko za spraw? odwiedzin tak d?ugo wyczekiwanego Go?cia z siw? brod? i workiem pe?nym podarunków. Któ? bowiem z nas nie lubi otrzymywa? prezentów?05-12-2013
?wi?to szko?y - XVII rocznica nadania szkole sztandaru

Z okazji XVII rocznicy nadania szkole sztandaru 5 grudnia odby?a si? uroczysta akademia. Na jej program z?o?y?a si? scenka pt. ?W zaciszu Obl?gorka? oraz przedstawienie pt. ?Kwiat Lotosu?? powsta?e na podstawie ba?ni Henryka Sienkiewicza pt. ?B?d? b?ogos?awion?. W tym roku program przedstawili uczniowie klas: IV, VI SP oraz I i II gimnazjum a nad ca?o?ci? opiek? sprawowa?y Panie Ma?gorzata Sztorc i Iwona S?obodzian. Po akademii uczniowie ogl?dali wystaw? pokonkursow? przygotowan? na podsumowanie konkursu ?Nam Henryk Sienkiewicz patronuje?.04-12-2013
Rozstrzygni?cie konkursu ?Nam Henryk Sienkiewicz patronuje?

4 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w naszej szkole odby?o si? podsumowanie VIII edycji wojewódzkiego konkursu ?Nam Henryk Sienkiewicz patronuje?. Na uroczysto?? przybyli laureaci wraz z opiekunami . Wr?czenia nagród dokona? Pan Antoni Wydro wicekurator Podkarpacki oraz Pani Anna Grzebyk dyrektor naszej szko?y.
Organizatorkami konkursu s? Panie Ma?gorzata Sztorc i Iwona S?obodzian.
Wi?cej informacji na ten temat znajduje si? w zak?adce o Patronie.02-12-2013
?yj smacznie i zdrowo

W ostatnim tygodniu listopada uczennice klasy II gimnazjum realizuj?ce projekt edukacyjny ,,?yj smacznie i zdrowo? pod kierunkiem pani Barbary Grzesiakowskiej w??czy?y si? w organizowan? przez samorz?d szkolny akcj? charytatywn?. Celem naszej akcji by?o promowanie zdrowego od?ywiania, a przy okazji zebranie pieni?dzy na paczki dla dzieci z hospicjum w Rzeszowie, st?d te? termin - ostatni tydzie? listopada nie by? przypadkowy- chcieli?my zebra? fundusze przed Miko?ajkami. Na korytarzu stan?? stó? nakryty bia?ym obrusem, plakaty informuj?ce o naszej akcji, a tak?e informacje o warto?ciach od?ywczych owoców i warzyw, wykorzystywanych w serwowanych przek?skach. Codziennie przez tydzie? przygotowywali?my co? innego , smacznego i przede wszystkim zdrowego:
Poniedzia?ek: kanapki na domowym chlebie z szynk?, serem ?ó?tym, twaro?kiem, pomidorem , ogórkiem, ?ó?t? papryk? i zielonym szczypiorkiem.
Wtorek: ciasteczka owsiane musli.
?roda: sa?atka owocowa oraz babeczki z musem jab?kowym, bit? ?mietan? i owocami.
Czwartek: kanapki z sa?atk? tu?czykow? na domowym chlebie.
Pi?tek : koktajle o smaku bananowym, truskawkowym, jagodowym.
Naszej akcji towarzyszy?y konkursy niespodzianki np. ka?dy kupuj?cy babeczk? otrzymywa? numerek, który bra? udzia? w losowaniu- mo?na by?o wygra? sa?atk? owocow? lub owsiane ciasteczko.
Konkurs co? zdrowego co? s?odkiego polega? na tym ze osoba kupuj?ca co? zdrowego czyli sa?atk? tu?czykow?, lub koktajl ci?gn??a los - je?li uda?o jej si? wylosowa? co? s?odkiego otrzymywa?a ptasie mleczko.
Uczennice ch?tnie przychodzi?y do szko?y na 7 rano, aby przygotowa? smako?yki na dany dzie? lub zostawa?y po lekcjach wypiekaj?c ciasteczka.
Najbardziej cieszy?o nas to, ?e przygotowane potrawy szybko znika?y ze sto?u. My?l? ze zach?cili?my do przygotowywania takich posi?ków w domu, poniewa? us?yszeli?my mnóstwo ciep?ych s?ów i pochwa? . Przy okazji uda?o nam si? zebra? pieni?dze dla dzieci z hospicjum.28-11-2013
zabawa andrzejkowa

Andrzejki to czas wró?b, przepowiedni, magii. W naszej szkole to przede wszystkim czas dobrej zabawy na szkolnej dyskotece. W tym roku mia?a ona miejsce 28 listopada i trwa?a od 17.00 do 20.00. Za muzyk?, odpowiednie nag?o?nienie i o?wietlenie sali odpowiedzialni byli ch?opcy z klasy II i III gimnazjum.
Tego wieczoru prócz zabawy na sali gimnastycznej w klasach czeka? na uczniów s?odki pocz?stunek, przygotowany przez rodziców oraz napoje zakupione przez Rad? Rodziców.
Zabawa by?a bardzo udana, szkoda, ?e jej czas tak szybko min??.28-11-2013
Papierosom mówi? NIE

W nowym roku szkolnym przyst?pili?my do projektu ?Szko?a Promuj?ca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem?. Szkolnym koordynatorem zosta?a pani Barbara Grzesiakowska. Za nami pierwsze zadanie- udzia? w obchodach ?wiatowego Dnia Rzucania Palenia. W jego realizacj? czynnie w??czyli si? wychowawcy i uczniowie. Na lekcjach wychowawczych omawiali?my zagadnienia dotycz?ce przyczyn si?gania po papierosy przez dzieci oraz konsekwencje palenia papierosów. W wyniku wspólnej pracy uczniów i nauczycieli powsta?y plakaty, transparenty, has?a antynikotynowe, prezentacje multimedialne, gazetki klasowe i rymowanki przekonuj?ce, ?e NIE WARTO PALI?. Podsumowaniem tych dzia?a? by? apel na który uczniowie klasy IV przygotowali inscenizacj? ,,Zmartwienie Krecika? w humorystyczny sposób przedstawiaj?c skutki palenia, gimnazjali?ci za? przeprowadzili rozpraw? s?dow? nad papierosem. T?o stanowi?y plakaty i transparenty przygotowane przez uczniów.

Wojewódzkie obchody Dnia Rzucania Palenia.
21 listopada zabrali?my przygotowane transparenty i pojechali?my do Wide?ki, aby uczestniczy? w wojewódzkich obchodach Dnia Rzucania Palenia. Szko?? podstawow? reprezentowali uczniowie klasy IV - D. ?li?, M. Budzy?, M. Drapa?a, Z. Be?z pod opiek? pani B. Grzesiakowskiej za? gimnazjum uczennice klasy I - M. Smo?a, N. Chorz?pa, M. Prucnal pod opiek? pani B. Ko?odziej. Na uroczysto?? przyby?o wielu znakomitych go?ci: Marsza?ek Województwa Podkarpackiego, Rafa? Wilk - paraolimpijczyk, prof. Kazimierz O?óg, ?ukasz Kuczmarz - wiceprezes PTTK, Krzysztof Ignaczak - ASSECO RESOVIA, Krystian Herba, a wszyscy przekonywali ?e WARTO NIE PALI?. Ogromne wra?enie na zebranych wywar?a jazda wyczynowa na rowerze jak? zaprezentowa? Krystian Herba. Go?cie ch?tnie rozdawali autografy, dlatego zebrali?my cenn? kolekcj?.22-11-2013
Jeste?my szko?? sukcesu

Na podstawie 3-letnich wska?ników EWD nasze gimnazjum jest ?szko?? sukcesu? - gimnazjum o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywno?ci nauczania.