Archiwum


12-11-2013
Fina? VIII Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci i M?odzie?y Szkolnej ? Na najlepszy produkt turystyczny mojej Ma?ej Ojczyzny - jakiej nie znacie?

Walorem turystycznym naszej miejscowo?ci s? niew?tpliwie neogotycki ko?ció?, urokliwe kapliczki, miejscowe tradycje, oraz czyste naturalne ?rodowisko. O tym przekonywali Jury Magdalena Smo?a i Ireneusz Pieniek na VIII Wojewódzkim Konkursie Dzieci i M?odzie?y Szkolnej? Na najlepszy produkt turystyczny mojej Ma?ej Ojczyzny - jakiej nie znacie?

Przygotowana prezentacja, regionalne stroje, miejscowa gwara oraz tradycyjne potrawy bardzo si? podoba?y, a prezenterzy zdobyli zas?u?enie gromkie brawa oraz I miejsce.

?Pami?tka z regionu? -poster promuj?cy nasz? wie? b?dzie zaprezentowany na wystawie pokonkursowej w Urz?dzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a nast?pnie w Schronisku M?odzie?owym PTSM ?Alko? w Rzeszowie



12-11-2013
Jak wygl?da praca w teatrze i w telewizji?

12 listopada uczniowie kl. O oraz klas IIIa i IIIb wraz z opiekunami P. Anet? Jakubek, P. Teres? P?oszaj, P. Mari? Falandys i P. Barbar? Ko?odziej pojecha?y do Rzeszowa, by dowiedzie? si?, jak wygl?da praca w teatrze i w telewizji.
Pierwszym punktem wycieczki by? teatr ?Maska?. Tutaj uczniowie obejrzeli wspaniale przygotowany spektakl teatralny pt. ?Królewna ?nie?ka?, ale zanim to nast?pi?o, wzi?li udzia? w spotkaniu w aktorem. Przesympatyczna pani, która na co dzie? pracuje w tym teatrze opowiedzia?a im, jak wygl?da praca aktora teatralnego, jak d?ugo trwaj? przygotowania do spektaklu i jakie cechy powinien posiada? cz?owiek, by móg? gra? na scenie. Ch?tni uczniowie mogli zadawa? pytania, a pani odpowiada?a.
Kolejnym i ostatnim punktem wyjazdu by?o studio telewizyjne. Uczniowie dowiedzieli si? tutaj, jak wygl?da praca na antenie, jakich ta?m do nagrywania u?ywano kiedy?, a jakich u?ywa si? dzisiaj, jak pracuj? kamery i wiele innych ciekawostek. Najwi?cej rado?ci sprawi?a wszystkim mo?liwo?? pokazania pogody, stoj?c przed kamer? na o?wietlonym pode?cie. Obraz z kamery by? wówczas wy?wietlany w telewizorze i dzieci mog?y zobaczy? siebie na ekranie.
To by?a naprawd? fajna wycieczka, która na d?ugo pozostanie wszystkim w pami?ci.



08-11-2013
?Polska wolna, znowu wolna!?

11 listopada to dla nas, Polaków jedna z najwa?niejszych dat w historii Polski. W tym listopadowym dniu 1918 roku po stu dwudziestu trzech latach niewoli odzyskali?my niepodleg?o??, nasz kraj ponownie pojawi? si? na mapach Europy.
Aby nie zapomnie? o tak wa?nym dla nas ?wi?cie, 8 listopada w naszej szkole odby? si? uroczysty apel, na którym uczniowi klasy II SP i III Gim. pod opiek? Pani Genowefy Cisek i Pana Krzysztofa Bazylskiego przypomnieli zebranym na nim uczniom i nauczycielom dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wype?nione walk? o wyzwolenie. Pi?knej recytacji towarzyszy? ?piew pie?ni patriotycznych w wykonaniu uczennic z klas II i III Gim.
11 listopada w ko?ciele parafialnym w Nienadówce z okazji tego ?wi?ta zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta, na której nasz? szko?? reprezentowa? poczet sztandarowy.


31-10-2013
Za tych, którzy odeszli?

Pierwsze dni listopada wprawiaj? nas w zadum?, refleksj? nad nieub?agalnie przemijaj?cym czasem i naszym ?yciem. Dzieje si? tak za spraw? ?wi?ta, którym rozpoczyna si? ten miesi?c- ?wi?ta zmar?ych.
By uczci? pami?? o tych, którzy od nas odeszli do wieczno?ci, ka?dego roku w naszej szkole ma miejsce apel, na którym uczniowie zapalaj? symboliczne znicze pami?ci, recytuj? wzruszaj?ce, pe?ne refleksji wiersze.
W tym roku odby? si? on w czwartek, 31 pa?dziernika. Przygotowali go uczniowie klas II i III gimnazjum pod opiek? Pa? Bo?eny Me?ech i Barbary Ko?odziej oraz harcerze z 9 DH w&bsp;Nienadówce.
Po monta?u s?owno-muzycznym g?os zabra? ks. Robert Dziedzic, który u?wiadomi? nam wszystkim charakter i wag? tego ?wi?ta.


19-10-2013
V NOC FILMOWA

18 pa?dziernika (pi?tek) wieczorem rozpocz??a si? w naszej szkole kolejna- V Noc Filmowa. Zaj?cia te, ciesz?ce si? od lat wielkim zainteresowaniem m?odzie?y, s? ciekaw? form? edukacji- wychowywaniem poprzez film.
I tym razem ch?tnych na nocny seans nie zabrak?o. O godzinie 19.00 na sali gimnastycznej zebra?o si? 40 uczniów z klas I-III gimnazjum oraz trzech opiekunów: p. B. Ko?odziej, B. Boczkaj i M. Dymek.
W godz. od 19.30 do 6.30 rano zosta?o wy?wietlonych pi?? filmów. Ostatni ogl?dali ju? tylko najwytrwalsi.
Kolejna Noc Filmowa dopiero na wiosn?. Ju? dzisiaj na ni? zapraszamy!



16-10-2013
MIESI?C BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich czytelników, sympatyków jak równie? tych, którzy rzadziej odwiedzaj? bibliotek? do czynnego ?wi?towania Miesi?ca Bibliotek Szkolnych, które b?dzie trwa?o ca?y pa?dziernik.
W ramach obchodów ?wi?ta biblioteki zaplanowano wiele atrakcji. Szczegó?y znajdziesz na stronie biblioteki.


15-10-2013
WARSZTATY Z ETNOLOGIEM

9 pa?dziernika uczniowie klas IV - V brali udzia? w drugim cyklu warsztatów etnograficznych, które prowadzi?a pani Natalia Jab?o?ska ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna w Warszawie.
Podczas czterogodzinnych zaj?? zapoznali si? z kultur? Polski i innych krajów. Poprzez ciekawe ?wiczenia mogli wej?? w rol? etnologa lub tubylca i nauczy? si? sposobów niekonwencjonalnego porozumiewania si? w celu zdobycia niezb?dnych, dla badacza tradycji, informacji. Uczniowie równie? dowiedzieli si? w jaki sposób ewidencjonowa? i opisywa? zabytki.
Ciekawe metody wykorzystane podczas zaj?? sprawi?y, ?e wszyscy wyszli po spotkaniu bardzo zadowoleni.


15-10-2013
VIII edycja konkursu wojewódzkiego ?Nam Henryk Sienkiewicz patronuje?

Zapraszamy wszystkich do udzia?u w kolejnej- VIII edycji konkursu wojewódzkiego Nam Henryk Sienkiewicz patronuje. Regulamin znajduje si? w zak?adce o Patronie.



11-10-2013
naszym nauczycielom

11 pa?dziernika by? dniem wyj?tkowym w naszej szkole, gdy? swoje ?wi?to obchodzili nauczyciele.
Aby podzi?kowa? im za cierpliwo?? i przekazywan? nam ka?dego dnia wiedz?, uczniowie naszej szko?y przygotowali akademi?. Trzecioklasi?ci pod opiek? Pani Teresy P?oszaj przygotowali monta? s?owno-muzyczny, natomiast uczniowie klasy VI pod opiek? Pani Joanny Szwai wyst?pili w krótkim, zabawnym przedstawieniu, ukazuj?cym najbardziej charakterystyczne typy uczniów, z którymi spotykamy si? ka?dego dnia na lekcjach.
Po wyst?pach ka?dy nauczyciel otrzyma? w?asnor?cznie zrobiony przez uczniów i ich opiekunów kwiat, a nast?pnie przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego wr?czyli s?odko?ci, ?ycz?c solenizantom kolejnych owocnych lat pracy w szkole.
Nie zabrak?o równie? ?ycze? ze strony Pani Dyrektor, która podzi?kowa?a nauczycielom za dotychczasowy trud w?o?ony w wychowanie i wykszta?cenie uczniów i ?yczy?a dalszych sukcesów w ?yciu zawodowym i prywatnym.
Po apelu wszyscy rozeszli?my si? na lekcje.



02-10-2013
APEL Z OKAZJI ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ?WIATOWEJ I NAPA?CI SOWIETÓW NA POLSK?

2 pa?dziernika w naszej szkole mia? miejsce uroczysty apel z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej i napa?ci Sowietów na Polsk?. Przygotowali go uczniowie klas I - III gimnazjum oraz klasy III a szko?y podstawowej pod opiek? Pana Krzysztofa Bazylskiego.
S?owa wierszy recytowanych przez uczniów i ?piewanych pie?ni patriotycznych nawi?zywa?y do tragicznych wydarze?, które mia?y miejsce w naszym kraju po wybuchu II wojny ?wiatowej. Mówi?y o niezwyk?ej odwadze i m?stwie naszych rodaków, którzy nie wahali si? odda? swego ?ycia za ojczyzn?. S? dla nas wzorem do na?ladowania, zas?uguj? na wieczn? pami?? i szacunek.