Archiwum


26-09-2013
dzie? g?o?nego czytania

26 wrze?nia uczniowie klasy II szko?y podstawowej wraz z wychowawczyni? Pani? Genowef? Cisek uczestniczyli w akcji ?Dzie? g?o?nego Czytania?, która mia?a miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nienadówce.
Najpierw uczestnicy wys?uchali g?o?nego czytania przez pani? bibliotekark? wiersza Juliana Tuwima ?Lokomotywa?, nast?pnie odpowiadali na pytania zwi?zane z tekstem, rozwi?zywali zagadki, dotycz?ce postaci z utworów dla dzieci a tak?e sami czytali g?o?no swoje ulubione fragmenty bajek.
Wizyta w bibliotece tak im si? podoba?a, i? zdeklarowali si? zaprosi? do niej swoich rodziców i wspólnie poczyta? na g?os.
Po wyj?ciu z biblioteki uczniowie korzystaj?c z okazji udali si? do Banku Spó?dzielczego, gdzie dowiedzieli si? jak oszcz?dza? pieni??ki i w jaki sposób funkcjonuj? tego typu instytucje.


18-09-2013
patriotyczna droga krzy?owa

W tym roku mia?a miejsce kolejna, IX Patriotyczna Droga Krzy?owa, podczas której uczniowie klas gimnazjalnych z ca?ej gminy wraz z nauczycielami modl? si? za ?o?nierzy pomordowanych przez NKWD w Turzy. W tym roku, w zwi?zku z deszczowa pogod?, odby?a si? ona w ko?ciele w Trzebusce. Z naszej szko?y wzi?li w niej udzia? uczniowie klasy III gimnazjum.16-09-2013
uroczysta msza ?wi?ta w Turzy

15 wrze?nia w lesie turza?skim nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 roku mia?a miejsce uroczysta Msza ?wi?ta Polowa, któr? odprawi? J.E. Ks. Bp Edward Frankowski z Sandomierza. Przed pomnikiem pomordowanych zgromadzili si? przedstawiciele w?adz samorz?dowych, kap?ani, mieszka?cy pobliskich miejscowo?ci. Nasz? szko?? jak co roku reprezentowa? poczet sztandarowy.


02-09-2013
ROZPOCZ?LI?MY KOLEJNY ROK SZKOLNY

2 wrze?nia, po dwóch d?ugich miesi?cach wakacji, wypocz?ci i pe?ni zapa?u do nauki zgromadzili?my si? w ko?ciele parafialnym w Nienadówce na uroczystej Mszy ?wi?tej, by powita? kolejny rok szkolny 2013/2014.
Po uroczysto?ci ko?cielnej udali?my si? do szko?y, gdzie na sali gimnastycznej uczniowie klas III SP pod opiek? pa? Marii Falandys i Teresy P?oszaj przedstawili monta? s?owno-muzyczny, który sw? tematyk? nawi?zywa? do minionego wakacyjnego wypoczynku, ale te? do obowi?zków, jakie czekaj? wszystkich w kolejnym roku szkolnym.
O tych?e obowi?zkach przypomnia?a wszystkim Pani Dyrektor Anna Grzebyk, która serdecznie powita?a uczniów, rodziców i nauczycieli zgromadzonych na apelu. ?yczy?a motywacji do nauki, wytrwa?o?ci i wielu sukcesów w nowym roku.
Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali si? do klas, a pó?niej wszyscy rozeszli?my si? do domów, by nacieszy? si? ostatnimi chwilami wolnymi od nauki.28-08-2013
Wyprawka dla PRZEDSZKOLAKA 2013/2014

Od 2-go wrze?nia b?dzie czynne przedszkole w godzinach od 7:00 do 16:00.

Dziecko powinno mie? ze sob?: ma?? poduszk? i koc, worek z materia?u na poduszk? i koc, r?cznik z zawieszk?, pantofle.

Materia?y do zaj??: 2 bloki rysunkowe, 2 bloki techniczne, 2 papiery kolorowe, 2 papiery kolorowe techniczne, flamastry, plastelina.


12-08-2013
Wyprawka szkolna 2013/2014

Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce informuje, ?e zgodnie z Rz?dowym programem pomocy uczniom w 2013 r.- ?Wyprawka szkolna? pomoc w formie dofinansowania zakupu podr?czników jest udzielana uczniom rozpoczynaj?cym w roku szkolnym 2013/2014 nauk? w:
klasach I - III szko?y podstawowej
klasie V szko?y podstawowej

dla uczniów niepe?nosprawnych, posiadaj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego, dla uczniów s?abo widz?cych, nies?ysz?cych, z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepe?nosprawno?ciami sprz??onymi w przypadku, gdy jedn? z niepe?nosprawno?ci jest niepe?nosprawno?? wymieniona wy?ej, ucz?szczaj?cych w roku szkolnym 2013/2014 do szkó? podstawowych i gimnazjów.
Z dofinansowania mog? skorzysta? uczniowie w przypadku których: miesi?czny dochód na jednego cz?onka rodziny nie przekracza kwoty 456 z?otych netto dla uczniów klas II, III i V szko?y podstawowej, a dla uczniów klasy I szko?y podstawowej nie przekracza kwoty 539 z?otych netto.
Wnioski mo?na pobiera? w sekretariacie Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce lub ze strony internetowej szko?y.
Wype?niony wniosek nale?y z?o?y? w sekretariacie szko?y najpó?niej do dnia 30 sierpnia 2013 r.
Przy sk?adaniu wniosku dokumentuje si? dochody netto za miesi?c lipiec 2013 r.