Archiwum

GIMNAZJALI?CI LAUREATAMI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU "POZNAJEMY OJCOWIZN?"


Uczniowie klasy II gimnazjum (Marcin Smo?a, Aleksandra Chorz?pa, Dominika Ko?odziej oraz Damian Nowak) realizowali w br. szkolnym projekt gimnazjalny "Zapytaj o atrakcje turystyczne Rzeszowa". Zebrali wiele interesuj?cych informacji o stolicy Podkarpacia oraz przygotowali prezentacj?, któr? zg?osili?my na wojewódzki konkurs ,"Poznajemy Ojcowizn?". 30 maja odby?o si? uroczyste podsumowanie konkursu oraz wr?czenie nagród laureatom.


Barbara Grzesiakowska

INTERAKTYWNY PIKNIK WIEDZY


27 maja "W?óczykije" wybrali si? na interaktywny piknik wiedzy. Miasteczko piknikowe zlokalizowane by?o w rejonach alei Lubomirskich i ulicy Szopena w Rzeszowie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in.: pokazy z robotyki, interaktywne eksperymenty z fizyki, chemii oraz prezentacje historyczne. Stan?li?my oko w oko z ogromnym ptasznikiem oraz organizmami ?yj?cymi w kropli wody. Mogli?my z bliska zobaczy?, jak powstaje kometa, z?o?y? model czaszki cz?owieka, zapozna? si? z kuchni? molekularn?, samodzielnie przeprowadzi? do?wiadczenia chemiczne oraz poje?dzi? poduszkowcem.
Widowiskowe eksperymenty, dobra zabawa oraz pi?kna pogoda sprawi?y, ?e wrócili?my z wycieczki bardzo zadowoleni.


Barbara Grzesiakowska

KOMERS 2017


27 maja w naszej szkole odby? si? komers klasy III gimnazjum. Zabawa rozpocz??a si? o godzinie 18:00 a zako?czy?a o 24:00. Uczniowie byli mocno zaanga?owani w przygotowanie imprezy. Dzie? wcze?niej przystrajali sale: prasowali obrusy, pompowali balony, wieszali dekoracj?.
Na balu gimnazjali?ci bawili si? ?wietnie. Pocz?stunek przygotowany przez rodziców i nasze panie kucharki by? pyszny, a z sali gimnastycznej dobiega?y d?wi?ki muzyki, a? nogi same rwa?y si? do ta?ca.
Wszyscy obecni mieli w ten wieczór pi?kne stroje, a na ich twarzach przez ca?y czas go?ci? u?miech.
Ta impreza zostanie nam na d?ugo w pami?ci.


Barbara Ko?odziej

KOLEJNA NOC FILMOWA ZA NAMI


Noce filmowe to ju? w naszej szkole tradycja. Chocia? odbywaj? si? ju? kilka lat, wci?? ciesz? si? du?ym zainteresowaniem w?ród uczniów. Nie ka?dy jednak ma mo?liwo?? uczestniczenia w nich, poniewa? s? one rodzajem nagrody za dobre zachowanie w szkole.
Kolejna ju?, XII Noc Filmowa, mia?a miejsce jak zawsze na sali gimnastycznej z pi?tku na sobot? 19/20 maja. Prócz gimnazjalistów, uczestniczyli w nich tak?e szóstoklasi?ci, ale tylko do godz. 22.00. Wy?wietlonych zosta?o pi?? filmów, z których najbardziej podoba?y si? wszystkim "Szko?a uczu?" i "Case 39".
Zaj?cia sko?czy?y si? o 6.00 rano. Kiedy wychodzili?my ze szko?y, s?oneczko ju? ?wieci?o. Zapowiada? si? pi?kny dzie?, a tu trzeba by?o odespa? zarwan? nock?. Mimo wszystko, by?o warto. Czekamy niecierpliwie na kolejna tak? noc!
Barbara Ko?odziej

POTYCZKI ORTOGRAFICZNE W GÓRNIE


Od czterech lat w Zespole Szkó? im. ks. Mieczys?awa Lachora w Górnie odbywa si? gminny konkurs ortograficzny. W tym roku mia? on miejsce 19 maja. Wzi?li w nim udzia? uczniowie naszej szko?y, którym ortografia nie sprawia wi?kszych problemów. Ich zadaniem by?o napisanie dyktanda, oczywi?cie z jak najmniejsz? liczb? b??dów. Najlepiej poradzi?y sobie Martyna Surowiec i Madzia Budzy?, które w swoich kategoriach wiekowych zaj??y II miejsca. Gratulujemy dziewczynom, bo ka?dy z nas wie, ?e ortografia nie jest spraw? prost? i wielu z nas ma z ni? problemy.


Barbara Ko?odziej

I MIEJSCE DLA MARTYNY W KONKURSIE MATEMATYCZNYM


10 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebosi odby? si? VIII Gminny Konkurs Matematyczny klas III pod honorowym patronatem Burmistrza GiM w Soko?owie M?p. Wzi?li w nim udzia? nasi uczniowie: Maciek Budzy?, Kacper O?óg (kl. III b) oraz Martyna O?óg i Julka Krzanowska (kl. III a). Sukces odnios?a Martynka, zajmuj?c I miejsce!
Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów ortograficznych.


Barbara Ko?odziej

NASI UCZNIOWIE NA WYK?ADZIE W MGOKSiR W SOKO?OWIE M?P.


9 maja uczniowie klas I i III gimnazjum wraz z opiekunami wzi?li udzia? w wyk?adzie pt. "Jestem ?wiadomy- nie bior?!", prowadzonym przez dr. hab. in?. Tomasza Rumana, profesora Politechniki Rzeszowskiej oraz funkcjonariuszy Referatu ds. profilaktyki spo?ecznej nieletnich i patologii wydzia?u Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie m?. asp. Tomasza Surowiaka i kom. Adama Szel?ga, rzecznika prasowego KMP w Rzeszowie. Wyk?ad mia? miejsce w MGOKSiR w Soko?owie M?p., jego problematyka dotyczy?a dopalaczy i ?rodków zast?pczych.
Spotkanie zako?czy?o si? rozdaniem nagród z konkursu na najciekawszy plakat o przeciwdzia?aniu narkomanii. Nasi uczniowie, którzy bardzo zaanga?owali si? w wykonanie prac konkursowych, zostali docenieni i nagrodzeni prze Jury:
I Nagroda Burmistrza- Kamila Naja;
III Nagroda Burmistrza- Dominika Ko?odziej;
Wyró?nienia: Zuzia Prucnal, Martyna Drapa?a, Madzia Budzy? i Madzia Biernat.
Gratulujemy!


Barbara Ko?odziej

WIWAT 3 MAJ!


Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja mia? miejsce w naszej szkole 4 maja. Uczniowie klas gimnazjalnych oraz klasy VI b szko?y podstawowej w formie monta?u s?owno-muzycznego przypomnieli nam wszystkim, jak wa?ne dla nas, Polaków, by?o tamto wydarzenie z 1791 roku. Z wielk? powag? i zadum? s?uchali?my wierszy recytowanych przez wyst?puj?cych i ?piewu patriotycznych pie?ni. Przy wymownej dekoracji niezwykle pi?knie prezentowali si? uczniowie, którzy w tym dniu przyszli do szko?y ubrani w stroje galowe.
Pami?tajmy o tym, by ka?dego roku nale?ycie ?wi?ci? rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wywieszajmy w ten dzie? flagi bia?o-czerwone, cieszmy si? i radujmy, bo to od nas, ludzi wspó?czesnych zale?y, jak d?ugo pami?? o tamtym wydarzeniu przetrwa.


Barbara Ko?odziej

BRAWO DLA ALI!


22 kwietnia 2017 roku odby? si? XIX Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej. Jego organizacj? zaj??a si? Szko?a Podstawowa Nr 27 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie. Konkurs przeznaczony by? dla uczniów klas I-VI Szko?y Podstawowej. Jak co roku zebra?a si? liczna grupa uczestników, którzy przybyli z ró?nych miejsc, aby zaprezentowa? zarówno wokalne jak i j?zykowe umiej?tno?ci.
W?ród uczestników znalaz?a si? równie? uczennica naszej szko?y Alicja Bia?ek (kl. II SP ). Niestety nie uda?o nam si? w tym roku znale?? w gronie osób wyró?nionych, mimo to atmosfera panuj?ca na konkursie by?a fantastyczna. Zarówno jury jak i uczestnicy bawili si? ?wietnie przy d?wi?kach ?wiatowych hitów. Mo?na by?o us?ysze? utwory w j?zyku angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukrai?skim oraz francuskim.
Z niecierpliwo?ci? czekamy na przysz?oroczny, jubileuszowy konkurs.


Beata Zaborowska

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W GMINNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM


20 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie odby?a si? VIII edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego klas trzecich. Wzi?li w nim udzia? uczniowie naszej szko?y i zdobyli nagrody:

Julia Krzanowska-I miejsce
Maciej Budzy?-wyró?nienie;
Lena Smo?a-wyró?nienie;
Martyna O?óg-wyró?nienie.
Do udzia?u w konkursie przygotowa?a ich Pani Ma?gorzata Sondej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ?yczymy dalszych sukcesów!