Archiwum

Rekrutacja do klasy pierwszej Szko?y Podstawowej


Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce informuje, ?e od 4 mja 2017 roku zostaj? uruchomione zapisy dzieci do klasy pierwszej Szko?y Podstawowej.
Wype?nion? kart? zg?oszenia nale?y z?o?y? w sekretariacie szko?y w terminie od 4 do 12 marca od 8:00 do 15:00.

Wniosek o przyj?cie do I klasy Szko?y Podstawowej wso


"Easter Egg Hunt"


Nauka j?zyka angielskiego to nie tylko s?ówka i struktury gramatyczne, ale tak?e wiedza o kulturze krajów angloj?zycznych. Wspania?a okazja ku temu, aby swoj? wiedz? w tej dziedzinie ubogaci? nadarzy?a si? tu? przed ?wi?tami Wielkanocnymi (Easter). W zwi?zku z tym wydarzeniem odby?o si? w naszej szkole wielkie szukanie czekoladowych jajek na wzór angielskiego "Easter Egg Hunt". W salach lekcyjnych (110, 104, 102 i 101) zosta?o ukrytych po 20 sztuk tych czekoladowych smako?yków. Zabawa polega?a na tym, aby znale?? jak najwi?cej jajek. Klasy I-VI SP musia?y wykaza? si? niez?ym refleksem, pomys?owo?ci? oraz spostrzegawczo?ci?. Trudno?? polega?a na tym, i? klasy musia?y ze sob? rywalizowa? (po 2 w jednej sali lekcyjnej). Najlepszymi poszukiwaczami okaza?y si?:
Klasa III a w kategorii klasy I-III SP (13 sztuk),
Klasa VI a w kategorii klasy IV-VI SP (17 sztuk).
Uczniowie poradzili sobie doskonale w tej mi?dzyklasowej rozgrywce. Wszyscy ?wietnie si? bawili i z pewno?ci? wiedza na temat angielskich zwyczajów ?wi?tecznych przyswojona w ten sposób na d?u?ej pozostanie w pami?ci.Beata Zaborowska

Wyniki rekrutacji do Samorz?dowego Przedszkola Nr 1 w Nienadówce na rok szkolny 20117/2018


Lista dzieci przyj?tych i lista rezerwowa dzieci proponowanych do przyj?cia do Samorz?dowego Przedszkola Nr 1 w Nienadówce na rok szkolny 2016/2017Gratulacje dla naszych uczniów


22 marca w Bibliotece Publicznej w Górnie mia?o miejsce podsumowanie gminnego konkursu plastycznego "Ba?nie Braci Grimm". W?ród nagrodzonych znale?li si? uczniowie naszej szko?y: Dawid Matu?a (kl. IV), Ola O?óg (kl. VIA), Martyna Surowiec (kl. VIA) oraz Szymek Gielarowski i Martynka Nowak z oddzia?u przedszkolnego.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.


Barbara Ko?odziej

Obchody Dnia ?wi?tego Patryka


Kiedy tylko nadszed? marzec my?li, zarówno tych najm?odszych, jak i tych starszych uczniów skupi?y si? na przygotowaniach do Dnia ?wi?tego Patryka. Z tej okazji 17 marca odby?a si? w naszej szkole akademia. Uczniowie zapoznali si? z najwa?niejszymi informacjami na temat Irlandii oraz jej patrona. Zosta? zorganizowany równie? konkurs: "Irlandia-moja ma?a zielona wyspa" dla klas I-VI Szko?y Podstawowej. Zadaniem uczestników by?o udekorowanie sali lekcyjnej symbolami zwi?zanymi z Irlandi?. Z tej okazji odby?y si? równie? zawody w jedzeniu galaretki na czas dla uczniów klas IV- VI SP. Oto nasi zwyci?zcy:
Klasy I-III ("Irlandia – moja ma?a zielona wyspa")
I miejsce: Klasy: I i III b SP
II miejsce: Klasa III a SP
Wyró?nienie: Klasa II SP
Klasy IV-VI
I miejsce: Klasa V SP
II miejsce: Klasa IV SP
III miejsce: Klasa VI a
Wyró?nienie:Klasa VI b
Zawody w jedzeniu galaretki na czas:
I miejsce: Klasa VI a SP
II miejsce: Klasa VI b SP
III miejsce: Klasa V SP
Wyró?nienie: Klasa IV SP
Gratulacje dla wszystkich zwyci?zców. Do zobaczenia za rok na kolejnych obchodach Dnia ?wi?tego Patryka.Beata Zaborowska

Pancake Day


Odpowiednikiem polskiego t?ustego czwartku jest w Wielkiej Brytanii t?usty wtorek-Pancake Day (Dzie? Nale?nika), obchodzony w tym roku 28-go lutego. Wed?ug tradycji anglosaskiej jest on nazywany równie? Shrove Tuesday, czyli wtorkiem rozgrzeszenia. S?owo "shrive" znaczy "wyzna? wszystkie grzechy". ?wi?to to obchodzone jest dzie? przed ?rod? Popielcow?, która rozpoczyna okres 40-dniowego Postu.
Z tej okazji, w?a?nie tego dnia (28-go lutego) odby? si? w naszej szkole apel po?wi?cony tej tematyce.
G?ównym punktem programu by? konkurs kulinarny "Masterchef", w którym wzi?li udzia? reprezentanci klas IV-VI Szko?y Podstawowej. Zadaniem uczestników by?o udekorowanie nale?nika. Jurorzy w sk?adzie: Magdalena Gessler (Pani Ma?gorzata Sztorc), Anna Starmach (Pani Barbara Ko?odziej), Michel Moran (ks. Sebastian Knurek) oceniali smak, pomys?owo?? i oryginalno?? nale?ników naszych uczestników oraz bogactwo wykorzystanych przez nich sk?adników. Najlepsi okazali si? Pawe? Barczak i Szymon Jedynak (klasa IV SP). II miejsce zaj??y Agata O?óg i Oliwia Wo? (klasa V SP). Br?zowy medal zdoby?y Patrycja Jacek i Michalina Krzanowska (klasa VI b), natomiast wyró?nienie Jury przyzna?o Fabianowi Surowcowi i Damianowi Maziarzowi (klasa VI a).
Nast?pnie wys?uchali?my wszyscy przepisu na nale?nika w j?zyku angielskim.
Atrakcj?, która wzbudzi?a najwi?ksze emocje, by?o podrzucanie nale?nika na czas. Zadaniem uczestników by?o podrzucanie nale?nika i z?apanie go na patelni? jak najwi?cej razy w ci?gu 1 minuty.
Zawodniczk?, która okaza?a si? bezkonkurencyjna i zaj??a I miejsce by?a Martyna Surowiec z klasy VI a (89 razy). II miejsce zaj??a Aleksandra Prucnal z klasy VI b (69 razy), natomiast br?zowy medal pow?drowa? do Huberta Drza?a z klasy V (44 razy). Wyró?nienie w tej konkurencji otrzyma?a Oliwia O?óg z klasy IV SP (42 razy).
Na koniec uczniowie sprawdzili swoj? wiedz? w krótkim quizie na temat Dnia Nale?nika.
Tak oto dotarli?my do ko?ca apelu. Prócz tego, ?e nacieszyli?my oko estetycznymi walorami, to tak?e poszerzyli?my nasz? wiedz? na temat kultury krajów angloj?zycznych
Do zobaczenia za rok!


Beata Zaborowska

Zabawa karnawa?owa


Karnawa? to czas zabaw, balów, maskarad i pochodów, pe?en rado?ci, ta?ców i spotka? z przyjació?mi.
Wzorem lat ubieg?ych i w tym roku w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce odby?a si? zabawa karnawa?owa dla przedszkolaków, uczniów klas 0-III i IV-VI szko?y podstawowej oraz dla klas gimnazjalnych.
Dzieci najm?odsze, przebrane za postacie z krainy ba?ni i bajek, bawi?y si? w godzinach rannych i popo?udniowych. Weso?y klaun zaprasza? ich do ta?ców przy muzyce oraz do udzia?u w pokazach i konkursach.
Starsi uczniowie imprez? mieli wieczorem. Nie potrzebowali niczyjej zach?ty do zabawy, gdy? nogi same nios?y ich na parkiet. Nawet ci, którzy z jakich? powodów nie ta?czyli, rado?nie sp?dzili ten czas w gronie kolegów w klasach, w których rodzice przygotowali s?odki pocz?stunek.
Wszystko, co dobre, szybko si? jednak ko?czy i ju? po godz. 20.00 na sali gimnastycznej nie by?o nikogo. Z pewno?ci? b?dzie co wspomina?, bo ten dzie? by? dla wszystkich bardzo udany.


Barbara Ko?odziej

Rekrutacja do przedszkola


Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce informuje, ?e od 1 marca 2017 roku zostaj? uruchomione zapisy dzieci do przedszkola i oddzia?u przedszkolnego w szkole - klasa„0”. Wi?cej informacji oraz formularz karty zg?oszenia znajduje si? na stronie internetowej szko?y pod adresem www.zs1nienadowka.edu.pl lub w sekretariacie szko?y. Prosimy o zapoznanie si? ze zmianami w regulaminie rekrutacji w aktualno?ciach na stronie internetowej szko?y.
Wype?nion? kart? zg?oszenia nale?y z?o?y? w sekretariacie szko?y w terminie od 1 do 14 marca od 8:00 do 15:00.
WYMAGANE DOKUMENTY:
do klasa I SP i klasa "0": podanie o przyj?cie i o?wiadczenie
do przedszkola: podanie o przyj?cie, za?wiadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców i o?wiadczenie

Babci, Dziadziowi 100 lat


Dzi? dla babci s?o?ce mamy I ca?uski dla dziadziusia Dzi? ?yczenia wnuczek sk?ada I piosenk? ?piewa wnusia.
Babcia- to s?owo wszystkim dzieciom i doros?ym kojarzy si? z ciep?em, dobroci? i m?dro?ci?. Babcia nigdy si? nie gniewa. Ona cierpliwie s?ucha zwierze? i marze?, rozpieszcza. Dziadek- tak?e daje nam swoj? mi?o??. Jeste?my zas?uchani, kiedy zaczyna swoje opowie?ci. Zawsze cieszy si? z naszych sukcesów i pomaga, gdy co? nie wychodzi.
O ?wi?cie Babci i Dziadka nikomu w przedszkolu nie trzeba przypomina?, bo wszyscy wiedz?, ?e obok Dnia Mamy i Taty, jest to najwa?niejsze ?wi?to w roku.
26 stycznia 2017 roku o godz. 14 30 na zaproszenie dzieci do Przedszkola Samorz?dowego przy Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce przysz?y ukochane babcie i dziadkowie. Go?ci serdecznie powita?y panie wychowawczynie. Uroczysto?? zaszczyci?a swoj? obecno?ci? pani dyr. Anna Grzebyk.
Babcie i dziadkowie zaproszeni zostali do od?wi?tnie przygotowanej sali. Zielona choinka, bia?e serwetki i dekoracyjne stroiki nadawa?y ca?ej uroczysto?ci mi?ej, rodzinnej atmosfery. Dzieci przebrane w w?asnor?cznie uszyte przez panie stroje, wykona?y jase?ka noworoczne, babcie i dziadziowie byli wzruszeni widz?c swoich wnuków. Po zako?czeniu tego przedstawienia, panie przebra?y dziewczynki w jednakowe spódniczki, za? ch?opców w kamizelki. Dzieci zaprezentowa?y jeszcze wiersze i piosenki dla dziadków. Po zako?czeniu wszystkie dzieci z?o?y?y swoim ukochanym babciom i dziadkom najlepsze i gor?ce ?yczenia, od?piewa?y „Sto lat”, a potem wr?czy?y wcze?niej przygotowane prezenty.
Przy kawie i herbacie z wnukami na kolanach, cz?stuj?c si? ciastem przygotowanym przez mamy, czas up?ywa? bardzo szybko w mi?ej, serdecznej atmosferze. Wszyscy zadowoleni i pe?ni podziwu dla swoich kreatywnych wnucz?t rozeszli si? do domów.

Ma?gorzata Ryba, Patrycja Kwiecie?

Plan lekcji na II pó?rocze 2016/2017


Plan lekcji dla klas I - III SP
dokumenty Plan lekcji dla klas I - III SP

Plan lekcji dla klas IV - VI SP
dokumenty Plan lekcji dla klas IV - VI SP

Plan lekcji dla klas I - III Gimnazjum
dokumenty Plan lekcji dla klas I - III Gimnazjum