Archiwum

WARSZTATY PLASTYCZNE W PRZEDSZKOLU


Dnia 13 stycznia 2017 roku nasza najm?odsza grupa przedszkolna (3,4- latki) wraz z rodzicami uczestniczy?y w corocznych warsztatach plastycznych dla przedszkolaków. Okazj? do ich zorganizowania by? zbli?aj?cy si? wielkimi krokami Dzie? Babci i Dziadka – dzie?, w którym mo?emy podzi?kowa? naszym ukochanym babciom i dziadkom za trosk?, mi?o?? i trud w?o?ony w nasze wychowanie. Dla innych– czas, kiedy od?ywaj? wspomnienia o tych, którzy odeszli. Nic wi?c dziwnego, ?e zaj?cia te ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem w?ród najm?odszych.
Warsztaty zorganizowane zosta?y w sali przedszkolnej. Frekwencja dzieci i rodziców zainteresowanych udzia?em w spotkaniu przesz?a naj?mielsze oczekiwania organizatorów, oprócz mam na zaj?ciach pojawili si? tak?e tatusiowie. Po krótkim powitaniu go?ci przez panie z przedszkola, wszyscy ochoczo przyst?pili do pracy
Najwi?cej emocji w?ród przedszkolaków wzbudzi?o wykonanie laurek dla babci. Najm?odsi pomagali nie tylko w wykonaniu storczyków, pieczo?owicie skr?cali papier, dbali o zachowanie odpowiedniej formy p?atków, ale i asystowali rodzicom podczas przyklejania kwiatów do szarego kartonu. Nied?ugo potem na ka?dym stoliku pojawi?y si? pi?kne i ró?nobarwne kompozycje. Du?ym wyzwaniem okaza?o si? natomiast podpisanie si? pod ?yczeniami dla babci, niektórzy zrobili to sami. Potem nast?pi?o przygotowanie podarunków dla dziadków. W tym roku by? to ba?wanek. Bia?e kule mia?y by? wykonane z wacików higienicznych, kapelusz, guziki z ozdobnego, b?yszcz?cego papieru, za? oczy, usta, nos i miot?a z gotowych elementów. W tej cz??ci pracy zdecydowany prym wiedli rodzice – z ogromnym zaanga?owaniem przyklejali bia?e kule do patyczka i ozdabiali gotowymi elementami. Dzieci z podziwem patrzy?y na zaanga?owanie swoich rodziców. Po zako?czeniu zada? wszyscy mogli podziwia? efekty swojej pracy.
Po minach dzieci wnioskowa? mo?na, ?e inicjatywy tego typu s? bardzo potrzebne. Po pierwsze – dzia?alno?? artystyczna dziecka pozwala na jego w?a?ciwy rozwój, uczy wra?liwo?ci, wzbudza ciekawo?? i ch?? do zdobywania nowych do?wiadcze?. Po drugie – praca z rodzicem pomaga w budowaniu wi?zi, umacnia w dzieciach poczucie bezpiecze?stwa i przekonanie o byciu kochanym. Nie liczy si? przecie? estetyczny walor prezentu, lecz wspólna praca i serce w?o?one w jego wykonanie.

Ma?gorzata Ryba, Patrycja Kwiecie?

"W krainie mitów"


10 stycznia uczniowie klas V – VI wyjechali do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na spektakl " W krainie mitów" przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji we Wroc?awiu.
Sceniczna opowie?? o dwójce m?odych bohaterów, którzy zostali przeniesieni w czasy mityczne, przybli?y?a naszym uczniom wiedz? na temat postaci mitologicznych: Syzyfa, Prometeusza, Ikara czy Midasa. Uczniowie mieli okazj? przypomnie? sobie znaczenie zwi?zków frazeologicznych takich jak: ko? troja?ski, w?ze? gordyjski, ni? Ariadny, puszka Pandory czy syzyfowa praca. Spotkanie z mitologi? bardzo podoba?o si? naszym uczniom.
Ma?gorzata Sztorc

"Samotni w t?umie"


Dnia 9 stycznia 2017r. uczniowie naszego gimnazjum obejrzeli spektakl teatralny pt. „Samotni w t?umie”. Przedstawienie odby?o si? w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i przygotowane zosta?o przez Narodowy Teatr Edukacji z Wroc?awia.
By? to wyj?tkowy spektakl poruszaj?cy wa?ne i aktualne problemy wspó?czesno?ci, mówi?cy o pu?apkach cywilizacji XXI w. Ukaza? powszechne zjawiska euro sierot, braku porozumienia, kompletnej izolacji oraz ró?ny stosunek m?odych ludzi do starszych - od braku szacunku, po ch?? zrozumienia i niesienia pomocy oraz temat szczególnie odczuwany w dzisiejszych czasach - samotno??. Bohaterami ,,Samotnych w t?umie” s? ludzie z ró?nych ?rodowisk, z ró?nym baga?em ?yciowym, ?yj?cy w jednej spo?eczno?ci, a jednak daleko od siebie.
Ma?gorzata Sztorc

Konkurs obcoj?zycznej piosenki ?wi?tecznej


21.12.2016 r. odby? si? w naszej szkole klasowy konkurs obcoj?zycznej piosenki ?wi?tecznej. Wzi?li w nim udzia? uczniowie klas IV-VI Szko?y Podstawowej. Celem konkursu by?o propagowanie kultury krajów angloj?zycznych, wzbogacanie leksyki zwi?zanej ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, integracja klas poprzez wspólne przygotowanie ?piewu oraz pozosta?ych elementów wyst?pu, a tak?e niesienie bo?onarodzeniowej rado?ci dooko?a. Jury, w sk?adzie, Pani Adriana Zagaja – Baniak oraz Pani Iwona S?obodzian ocenia?y pomys?owo?? oraz muzykalno?? uczestników, w kwestii oceny poprawno?ci j?zykowej g?osem doradczym by?a Pani Beata Zaborowska. W?ród utworów pojawi?y si?: ‘Jingle bell rock’ oraz ‘Merry Christmas Everyone’.
W zwi?zku z bardzo wyrównanym poziomem wyst?pów jury postanowi?o przyzna? wszystkim I miejsce.
Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosi? na przysz?oroczn? edycj? konkursu. Wszystkim pragn? równie? z?o?y? najlepsze ?yczenia ?wi?teczne i noworoczne: MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!
Beata Zaborowska

Spotkanie z panem policjantem


8 grudnia 2016 r. dzieci z naszego przedszkola oraz uczniowie klas I-III szko?y podstawowej, uczestniczyli w spotkaniu z panem dzielnicowym. Podczas pogadanki przypomniane zosta?y zasady bezpiecznego poruszania si? po drodze oraz odpowiedniego zachowania si? w sytuacjach niebezpiecznych dla ?ycia lub zdrowia. Przedszkolaki bra?y bardzo aktywny udzia?, odpowiada?y na pytania pana policjanta i zadawa?y swoje. Bardzo podoba?y si? im rekwizyty, które przyniós? pan policjant: lizak drogowy, kajdanki, sygnalizator ?wietlny.
Uczniowie klas I-III obejrzeli dodatkowo prezentacj? multimedialn?, dotycz?c? bezpiecznego zachowania si? dzieci na drodze, w domu, gdy czekaj? na rodziców, oraz w sytuacjach zagra?aj?cych ich zdrowiu lub ?yciu. Pod koniec spotkania uczniowie rozwi?zywa?y wspólnie krótki quiz, dotycz?cy znajomo?ci przepisów drogowych, numerów alarmowych i zachowa? bezpiecznych.
Spotkanie to przypomnia?o dzieciom, jak wa?ne jest zachowanie bezpiecze?stwa podczas drogi do szko?y i domu oraz umiej?tno?ci zachowania si? w niebezpiecznych sytuacjach.
IMagdalena Sitarz

Otwarcie Sali im. Jerzego Grotowskiego w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce


W dniu 4 listopada 2016 roku w naszej szkole mia?a miejsce uroczysto?? otwarcia klasy im. Jerzego Grotowskiego, re?ysera i pedagoga, uznawanego za jednego z najwa?niejszych wspó?czesnych reformatorów teatru.
Jerzy Grotowski urodzi? si? w 1933 r. w Rzeszowie, ale wojenne lata sp?dzi? w Nienadówce, gdzie jesieni? 1940 roku jego matka dosta?a posad? nauczycielki. Zamieszkali w ma?ej izbie z piecem kuchennym u gospodarza Franciszka O?oga. Do Nienadówki Jerzy Grotowski wróci? po latach razem z ameryka?sk? ekip? filmow?, by nakr?ci? obraz "With Jerzy Grotowski. Nienadówka 1980" w re?yserii Mercedes Gregory i Jill Godmilow. Zdj?cia z planu tego filmu mo?na ogl?da? w klasie Jerzego Grotowskiego w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce.
Wydarzeniu towarzyszy?a sesja naukowa podczas, której wyg?oszono dwa referaty: przez dr Ann? Jamrozek – Sow? z Uniwersytetu Rzeszowskiego „Emilia Grotowska – nauczycielka i matka”, oraz dr. hab. Tadeusza Kornasia z Uniwersytetu Jagiello?skiego, „Inspiracje z Nienadówki”. W czasie uroczysto?ci odby? si? tak?e pokaz filmu "With Jerzy Grotowski. Nienadówka 1980". S?owo wst?pne przed filmem wyg?osi? Bruno Chojak archiwista z Instytutu im. Jerzego Grotowskiego z Wroc?awia. Go?ciem honorowym spotkania by? prof. Zbigniew Osi?ski z Uniwersytetu Warszawskiego - teatrolog, znawca teatru Jerzego Grotowskiego. W sesji wzi?li udzia?: studenci polonistyki, aktorzy teatru Przedmie?cie oraz zaproszeni go?cie.
Uczestnicy, bior?cy udzia? w otwarciu Sali im. Jerzego Grotowskiego mogli tak?e ogl?dn?? wystaw? „?ladami Grotowskiego”, na której znalaz?y si? dokumenty ,fotografie i publikacje prasowe po?wi?cone Jerzemu Grotowskiemu. Du?e zainteresowanie w?ród zwiedzaj?cych wzbudzi?y arkusze ocen Jerzego Grotowskiego z podpisami jego matki Emilii, która by?a w tej szkole nauczycielk?. Na wystawie znalaz?y si? równie? plakaty sztuk teatralnych re?yserowanych przez Jerzego Grotowskiego, które szko?a otrzyma?a od Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.
Sesja odby?a si? w ramach festiwalu "?ród?a Pami?ci: Szajna-Grotowski-Kantor" zorganizowanego przez Teatr Maska z Rzeszowa.

Iwona S?obodzian

Dzie? spódnicy i krawata


30 go pa?dziernika obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Spódnicy, My postanowi?y?my zorganizowa? w naszej szkole podobne ?wi?to, które nazwa?y?my „Dzie? spódnicy i krawata”. Odby? si? on 28 pa?dziernika.
Dzi?kujemy wszystkim Paniom (tym m?odszym i tym starszym), które tego dnia postanowi?y w?o?y? bardziej kobiec? cz??? garderoby.
S?owa wdzi?czno?ci kierujemy tak?e w stron? wszystkich m??czyzn (zarówno tych najm?odszych, jak i tych ze starszych klas), którzy tego dnia postanowili ods?oni? bardziej m?sk? stron? swojej natury.
I có?. Pozostaje mi tylko zaprosi? wszystkich na kolejny Dzie? spódnicy i krawata ju? za rok.
Do zobaczenia!

Beata Zaborowska

77 rocznicc wybuchu II wojny ?wiatowej


Dnia 7 pa?dziernika 2016 roku w naszej szkole odby? si? uroczysty apel po?wi?cony 77. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej. Apel rozpocz?to od od?piewania hymnu narodowego oraz przypomnienia bohaterskiej walki ?o?nierza polskiego podczas wrze?nia 1939 roku. W dalszej cz??ci wyst?pienia upami?tniono ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych, mi?dzy innymi Auschwitz-Birkenau i Treblinki. Wspomniano rozstrzelanie 22 tysi?cy polskich oficerów i policjantów na rozkaz Stalina w Katyniu, Charkowie oraz Twerze. Oddano ho?d powsta?com warszawskim, których heroiczna postawa sk?ania do refleksji oraz zadumy.

W cz??ci artystycznej uczennice klasy II recytowa?y wiersze W?adys?awa Broniewskiego, takie jak: „?o?nierz polski” i „Bagnet na bro?”. Us?yszeli?my równie? pie?ni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego – „Dnia pierwszego wrze?nia” oraz „Bia?y krzy?”. Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej, w sposób symboliczny, bo przez zapalenie znicza przy brzozowym krzy?u, uczcili?my pami?? poleg?ych. W tym szczególnym momencie nie zapomnieli?my tak?e o mieszka?cach Nienadówki, którzy stracili ?ycie podczas II wojny ?wiatowej. Uroczysty apel pami?ci zako?czy? si? wspólnym od?piewaniem „Roty”.

Krzysztof Bazylski

Medal Komisji Edukacji Narodowej i Nagroda Podkarpackiego Kuratora O?wiaty


W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urz?du Wojewódzkiego w Rzeszowie wr?czone zosta?y odznaczenia pa?stwowe i nagrody. Nagrod? Podkarpackiego Kuratora O?wiaty otrzyma?a Pani Iwona S?obodzian. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzyma?y: Pani Barbara Grzesiakowska i Pani Bo?ena Me?ech.


WYBORY DO SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO


12 wrze?nia w naszej szkole odby?y si? wybory do Samorz?du Uczniowskiego. Uczniowie wybierali swoich reprezentantów spo?ród wcze?niej wytypowanych kandydatów z klas 4-6 i I-III gimnazjum. Nad poprawnym przebiegiem wyborów czuwa?a Komisja Wyborcza w sk?adzie: Ola Chorz?pa, Dominika Ko?odziej i p. Barbara Boczkaj- K?dra. Uczniowie naszej szko?y zadecydowali o nast?puj?cym sk?adzie w?adz Samorz?du:

Przewodnicz?ca SP: Ola O?óg, klasa 6a
Zast?pca SP: Beata O?óg, 6b
Przewodnicz?cy GIM: Dominik Prucnal, I GIM
Zast?pca GIM: Iza Krzy?ko, III GIM
Sekcja dekoracyjna: Iza Krzy?ko, Wiktoria O?óg, Martyna Chorz?pa, Zuza Prucnal, Beata O?óg, Kamila Chorz?pa
Zwyci?zcom gratulujemy i liczymy na aktywny udzia? w ?yciu szko?y.
Uczniowie wybrali te? opiekunów Samorz?du. W szkole podstawowej funkcj? t? pe?ni pani Adriana Zagaja- Baniak, w gimnazjum pani Barbara Boczkaj- K?dra.

Barbara Boczkaj- K?dra