Archiwum

?EGNAJCIE LETNIE PRZYGODY, CZAS JU? POWRACA? DO SZKO?Y...


1 wrze?nia to tradycyjnie pocz?tek nowego roku szkolnego. Po dwóch miesi?cach wakacji przyszed? czas, aby wróci? do ?awek...

W naszej szkole uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego rozpocz??a si? msz? ?w. w ko?ciele parafialnym. Po nabo?e?stwie uczniowie i nauczyciele udali si? do szko?y, gdzie na sali gimnastycznej odby?a si? uroczysta akademia. Wszystkich oficjalnie powita?a Pani Dyrektor. W swoim przemówieniu wskaza?a g?ówne zadania i cele, które b?dziemy realizowa? w bie??cym roku szkolnym. ?yczy?a tak?e wytrwa?o?ci i determinacji, aby wszyscy z pasj? i zaanga?owaniem podeszli do wytyczonych im zada?.

Nast?pnie uczniowie klas trzecich i szóstych wyst?pili w barwnym programie, który nawi?zywa? do minionych wakacji i nowych wyzwa?, jakie wszystkich czekaj? w szkole. Szczególne s?owa otuchy i wsparcia otrzymali pierwszoklasi?ci rozpoczynaj?cy swoj? nauk? w szkole podstawowej. Po cz??ci artystycznej pani dyrektor pasowa?a pierwszoklasistów. Na tym zako?czono akademi? i wszyscy w dobrych humorach i pe?ni zapa?u do pracy rozeszli si? do klas wraz ze swoimi wychowawcami .

Ma?gorzata Sztorc

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZNIÓW


Ogólne warunki ubezpieczenia NNW dla uczniów do zapoznania si? z nimi przez rodziców.

dokumenty Ogólne warunki ubezpieczenia NNW dla uczniów

ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 1 WRZE?NIA 2016 R.


8:00 Msza ?wi?ta w ko?ciele parafialnym w Nienadówce

Po zako?czeniu Mszy ?wi?tej (oko?o godz. 9-tej) Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2016/2017 na sali gimnastycznej Zespo?u Szkó? NR 1 w Nienadówce.
Po apelu spotkanie uczniów z wychowawcami.
Wykaz sal, w których klasy spotykaj? si? z wychowawcami, b?dzie wywieszony w szkole.

WYKAZ PODR?CZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17


Wykaz podr?czników na rok szkolny 2016/2017 do klasy VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce

dokumenty Podr?czniki klasa VI
Wykaz podr?czników na rok szkolny 2016/2017 do klasy III Gim. w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Nienadówce

dokumenty Podr?czniki klasa III GIMNAZJUM


24-06-2016
UROCZYSTE ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO

W pi?tek 24 czerwca nadszed? wreszcie d?ugo oczekiwany przez wszystkich dzie?- koniec roku szkolnego. Po raz ostatni spotkali?my si? wszyscy, najpierw na wspólnej mszy ?wi?tej, potem na uroczystym apelu na sali gimnastycznej, by zako?czy? kolejny rok nauki i powita? wakacje.
Uczniowie klasy czwartej pod opiek? pana Bogdana Puty?y przygotowali na t? okazj? monta? s?owno-muzyczny, za? uczennice klas II i III SP pod opiek? Pani Adrianny Zagai- Baniak wykona?y pi?kny taniec.
Nast?pnie g?os zabra?a Pani Dyrektor, która wraz z wychowawcami poszczególnych klas wr?czy?a ?wiadectwa z paskiem i nagrody tym uczniom, którzy dzi?ki swojej ci??kiej, systematycznej pracy uzyskali wysok? ?redni? ocen.
Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali si? do swoich klas na ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym.
Oko?o po?udnia szkolne korytarze opustosza?y, gwar umilk?, w klasach pozosta?y puste ?awki. Tylko na chodnikach s?ycha? by?o ?miech m?odzie?y powracaj?cej do domów, by rozpocz?? d?ugo wyczekiwany odpoczynek od nauki.


23-06-2016
PO?EGNANIE KLASY III GIMNAZJUM

23 czerwca mia?o miejsce uroczyste po?egnanie trzecioklasistów. Po raz ostatni stan?li oni wszyscy na wspólnym apelu, by z pomoc? wychowawczyni, Pani Barbary Boczkaj-K?dry, podzi?kowa? nauczycielom i pracownikom szko?y za trud w?o?ony w ich wykszta?cenie i wychowanie. S?owami krótkich, samodzielnie u?o?onych humorystycznych wierszyków wyrazili swoj? wdzi?czno?? i podsumowali czas, który sp?dzili w tej szkole.
Nast?pnie g?os zabra?a klasa II gimnazjum, która pod opiek? wychowawcy, Pana Grzegorza Szybistego, przedstawi?a zabawne scenki z poszczególnych zaj?? lekcyjnych. Dzi?ki nim przypomnieli oni swoim starszym kolegom i kole?ankom, jak zabawnie bywa?o czasem w szkole. Na pami?tk? wspólnie prze?ytych chwil wr?czyli im upominki w postaci kubków ze zdj?ciem klasowym.
Kolejnym, ostatnim punktem programu by? równie wspania?y wyst?p uczniów z klas Va, VI i III gimnazjum, którzy pod opiek? Pani Adrianny Zagai- Baniak przygotowali kilka ta?ców.
Uroczysto?? zako?czy?o przemówienie Pani Dyrektor, która podzi?kowa?a za pi?kne wyst?py i wr?czy?a dyplomy zdobyte przez uczniów w konkursach.23-06-2016
UROCZYSTE WR?CZENIE LISTÓW GRATULACYJNYCH

Tradycj? naszej szko?y sta?o si? uroczyste wr?czanie rodzicom listów gratulacyjnych. W tym roku 22 czerwca, ju? po raz ósmy, zaprosili?my na t? uroczysto?? rodziców tych uczniów, którzy dzi?ki ci??kiej pracy oraz nienagannej postawie przez ca?y rok szkolny osi?gn?li bardzo dobre wyniki w nauce, ?rednia ich ocen wynios?a 5,0 i wi?cej oraz otrzymali wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Uczniowie z klas gimnazjalnych i IV-VI szko?y podstawowej, którzy osi?gn?li te wyniki:
Smo?a Magdalena-5,22
Chorz?pa Nikola-5,0
Sobota Dominik-5,0
Trzeciak Katarzyna-5,0
Pieniek Ireneusz-5,77
Cisek Alina-5,15
Naja Kamila-5,15
Dec Gabriela-5,08
Krzy?ko Kamil-5,08
Chorz?pa Aleksandra-5,36
Ciupak Sebastian-5,0
Drapa?a Martyna-5,36
Gielarowska Anna-5,0
O?óg Aleksandra-5,0
Surowiec Martyna-5,0
Chorz?pa Mi?osz-5,36
W klasach I-III szko?y podstawowej uczniowie, którzy wyró?nili si? w nauce: Baniak Wiktoria, Chorz?pa Weronika, Cisek Kinga, Niemiec And?elika, O?óg Oliwia, Ryba Ewa, Wilczak Mi?osz, Prucnal Zuzanna, Chorz?pa Martyna, Krzanowska Julia, Niemiec Alicja, O?óg Martyna, Baniak Katarzyna, Budzy? Maciej, O?óg Kacper, Smo?a Lena, Drapa?a Weronika, Ko?odziej Bart?omiej, Krzanowski Krystian, Bia?ek Alicja.
Akademi? rozpocz??y dwie uczennice piosenk? pt. "Podzi?kowanie". Nast?pnie g?os zabra?a Pani Dyrektor, która powita?a wszystkich zebranych. Wyrazi?a uznanie dla ca?orocznej pracy uczniów, pogratulowa?a rodzicom tak zdolnych dzieci. Z kolei uczniowie podzi?kowali rodzicom za wysi?ek i po?wi?cenie w trudnej sztuce wychowania. Mówili:„Zawsze b?dziemy Wam wdzi?czni za trud wychowania. Dzi?kujemy Wam za mi?o?? i dobro? i serce... Dzi?kujemy Wam, lecz wiecie przecie?, zbyt ma?e s? nasze s?owa, a usta ju? nie potrafi? rozpoczyna? od nowa. Dzi?kujemy".
Po cz??ci oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny, na który z?o?y?y si? wiersze tematycznie nawi?zuj?ce do wakacji, a dzi?ki uk?adom tanecznym, rodzice mogli te? przenie?? si? na Dziki Zachód.
Nast?pnym punktem spotkania by?o wr?czanie listów gratulacyjnych oraz podzi?kowa? za prace spo?eczne. Przy ich odbiorze na twarzach rodziców malowa?o si? wzruszenie i ogromna rado?? ze swoich pociech.
Po tej uroczystej chwili rodzice obejrzeli przedstawienie pt. "Bajka o szcz??ciu" w wykonaniu uczniów z grupy teatralnej "Ma?a Maska". Na zako?czenie uczniowie przygotowali dla rodziców koncert ?ycze?.
Spotkanie to, u wielu rodziców wywo?a?o u?miech i na pewno w niejednym oku zakr?ci?y si? ?zy wzruszenia.

Ma?gorzata Sztorc


23-06-2016
IV TURNIEJ SZKÓ? W SPORTACH W?DKARSKICH

18 czerwca na zbiorniku "Nied?wiadek" w Wólce Nied?wiedzkiej odby? si? gminny turniej szkó? w sportach w?dkarskich zorganizowany przez Ko?o PZW Nr 33 Nied?wiadek w Soko?owie M?p.
Nasz? szko?? reprezentowa?a dru?yna w sk?adzie: Marysia ?li?, Dominik Sobota i Bartosz Chorz?pa. Po trzech godzinach ?owienia odby?o si? wa?enie z?owionych ryb. Nasza dru?yna z?owi?a prawie pó?tora kilograma p?otek. Zwyci?zcy zawodów zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami i pi?kami.
Na koniec imprezy zawodnicy, opiekunowie oraz organizatorzy wzi?li udzia? w pocz?stunku.

Ma?gorzata Sztorc


23-06-2016
IV EDYCJA KONKURSU "MOJE SPOTKANIE Z W?DK?"

17 czerwca bie??cego roku mia?o miejsce uroczyste wr?czenie nagród w IV edycji konkursu "Moja przygoda z w?dk?", którego organizatorem by?o Ko?o Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego Nr 33 w Soko?owie M?p. oraz Miejsko Gminny O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Soko?owie M?p. Celem konkursu by?o m.in. propagowanie w?dkarstwa w ?rodowisku dzieci i m?odzie?y szkolnej, rozwijanie mi?o?ci do otaczaj?cego nas ?wiata. Mo?na by?o wykona? zdj?cia, namalowa? ilustracj? lub napisa? wypracowanie.
Nasz? szko?? reprezentowali uczniowie klasy I-III, IV-VI i I- III gimnazjum. W kategorii literackiej II miejsce zdoby?a Martyna Drapa?a, III miejsce zaj??y Aleksandra O?óg i Magdalena Biernat, Katarzyna Trzeciak i And?elika Niemiec- wyró?nienia.
W kategorii plastycznej wyró?nienia zdobyli: Marcina Smo?a, Wiktoria Baniak, Kinga Cisek.

Ma?gorzata Sztorc


14-06-2016
Uczniowie z Nienadówki na Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów M?odzie?owych w Warszawie

We wtorek 14 czerwca spotkali?my si? na Zamku Królewskim w Warszawie z 56 zespo?ami projektowymi z ca?ej Polski. Nasza grupa: Dominika Ko?odziej, Ola Chorz?pa, Irek Pieniek prezentowali projekt pt:"Biegniemy dla Hospicjum" realizowany w ramach programu "M?ody Obywatel na sportowo". Projekt odpowiada? na nast?puj?ce problemy: W jaki sposób integrowa? lokalna spo?eczno?? i zach?ca? do dzia?a? charytatywnych? Czy bieganie jest dobrym sposobem na pomoc innym? Jak mo?na promowa? walory krajoznawcze miejscowo?ci?


Iwona S?obodzian