Archiwum


10-06-2016
Jak nie czytam, jak czytam!

W dniu 10 czerwca 2016 r w naszej szkole odby?a si? ogólnopolska akcja "Jak nie czytam, jak czytam". Celem akcji by?a promocja czytelnictwa w?ród dzieci i m?odzie?y, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytaj?cym uczniom, ?e czytanie to powszechne zjawisko w?ród ich rówie?ników, ?e czytaniem mo?na i nale?y si? chwali?.


Iwona S?obodzian


06-06-2016
II Noc Bibliotek

Jako jedna z nielicznych bibliotek szkolnych w województwie podkarpackim wzi?li?my udzia? w II Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Jest to nasz odezw na prób? promocji czytelnictwa w?ród najm?odszych oraz ukazania im wielu zalet wynikaj?cych z czytania.


Iwona S?obodzian


09-06-2016
Wycieczka do zakopanego

W dniach 6-8 czerwca uczniowie naszej szko?y byli na wycieczce w Tatrach zorganizowanej przez SKTP "W?óczykij".
Zwiedzili?my Dolin? Ko?cielisk?, przeszli?my m?cz?c? ale prze?liczn? tras? z Ku?nic przez prze??cz Kondrack?, Dolin? Ma?ej ??ki i Przys?op Mi?tusi.
Trzeciego dnia zwiedzili?my zabytkowy ko?ció?ek pw. Matki Boskiej Cz?stochowskiej oraz stary cmentarz na P?ksowym Brzyzku. Wi?kszo?? znajduj?cych si? tu nagrobków to niepowtarzalne dzie?a sztuki, wykonane w drewnie lub metalu, rze?bione motywami podhala?skimi, malowanymi na szkle.
Nast?pnie kolej? linowo-terenow? wjechali?my na Guba?ówk?.
Po krótkiej przerwie na lody rozpocz?li?my spacer na Butorowy Wierch. Zjazd wyci?giem krzese?kowym z Butorowego Wierchu to prawdziwa atrakcja, gdy? mogli?my podziwia? wspania?? panoram? ca?ych Tatr oraz Zakopanego.
Na zako?czenie wycieczki udali?my si? na Krupówki, by kupi? pami?tki.

Barbara Grzesiakowska


02-06-2016
Obchody Dnia Patrona Szko?y

2 czerwca odby?a si? akademia po?wi?cona patronowi naszej szko?y, Henrykowi Sienkiewiczowi. Na wst?pie uczniowie klasy Va przedstawili scenk? "Z wizyt? w Woli Okrzejskiej". Nast?pnie dru?yny ze Szko?y Podstawowej (Kinga O?óg, Patryk Ma?lanka, Aleksandra O?óg, Mi?osz Chorz?pa, Magdalena Budzy? i Martyna Drapa?a) i Gimnazjum (Aleksandra Chorz?pa, Dominika Ko?odziej, Kuba Niemiec, Micha? Berkowicz, Iza Baran i Natalia Drza?) zmierzy?y si? w teleturnieju "Kocham Ci?, He?ku".
W pierwszej konkurencji uczestnicy odpowiadali na pytania indywidualne. Czas trwania tej konkurencji wynosi? 2 minuty. Uczestnicy potrzebowali nie tylko wiedzy i refleksu, ale równie? szcz??cia, gdy? zdobyte przez nich punkty mog?y trafi? na konto dru?yny przeciwnej.
Druga konkurencja polega?a na odgadni?ciu, o jak? posta? chodzi. Uczniowie mogli wys?ucha? 3 fragmentów (ka?dy o ró?nym stopniu trudno?ci), które mia?y ich naprowadzi? na w?a?ciwy trop. Postaci?, o któr? chodzi?o by?a Jagienka-jedna z bohaterek powie?ci "Krzy?acy".
Kolejnym zadaniem naszych uczestników by?o uzupe?nienie brakuj?cych s?ów w piosence, dodatkowo nale?a?o poda? jej tytu?, wykonawc? oraz tytu? filmu, z którego pochodzi?a. Uczniowie Szko?y Podstawowej mierzyli si? z tekstem "Rzeki marze?" zespo?u Bajm, natomiast gimnazjali?ci odgadywali s?owa "Dumki na dwa serca" w wykonaniu Edyty Górniak i Mieczys?awa Szcze?niaka.
W ostatniej konkurencji uczestnicy musieli uk?ada? has?a zwi?zane z ?yciem i twórczo?ci? Henryka Sienkiewicza. Trudno?? tej konkurencji polega?a na tym, i? uczniowie musieli wymienia? si? otrzymanymi literami tak aby powsta?o odpowiednie has?o maj?c zas?oni?te oczy.
Mamy nadziej?, ?e uczniowie poszerzyli swoj? wiedz? na temat ?ycia Henryka Sienkiewicza i z jeszcze wi?ksz? ciekawo?ci? si?gn? po jego utwory.

Beata Zaborowska


01-06-2016
Projekt edukacyjny "?yj smacznie i zdrowo"

Program edukacyjny "?yj smacznie i zdrowo" ju? po raz 6 zago?ci? w szko?ach z ca?ej Polski. Dzi?ki zaanga?owaniu i wsparciu nauczycieli, gimnazjali?ci mieli mo?liwo?? pozna? najwa?niejsze zasady w?a?ciwego od?ywiania. W tej grupie, znajduj? si? równie? uczniowie z Pa?stwa szko?y. Przyst?puj?c do naszego programu przyczynili si? Pa?stwo do wzrostu ?wiadomo?ci ?ywieniowej polskich gimnazjalistów, ale równie? do propagowania misji programu, której celem jest przekazanie wiedzy uczniom z zakresu prawid?owego i zdrowego od?ywiania oraz zach?cenie ich do wspólnego spo?ywania posi?ków i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania. Przypominamy, ?e s? Pa?stwo cz??ci? inicjatywy wspieranej m.in. przez: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, O?rodka Rozwoju Edukacji, Polskiego Towarzystwa Nauk ?ywieniowych oraz Szko?y G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dzi?kujemy Pa?stwu za udzia? w programie!
Zespó? programu edukacyjnego "?yj smacznie i zdrowo"

Ambasadorem programu w naszej szkole jest pani Barbara Grzesiakowska. Pod jej kierunkiem uczniowie klasy II gimnazjum realizowali projekty gimnazjalne, które zaprezentowali 1 czerwca na szkolnym festiwalu projektów. Oto tytu?y realizowanych projektów:
-"Smacznie i zdrowo-gotuj z pe?n? g?ow?!" -Izabela Krzy?ko, Jadwiga Hada?a, Gabriela Dec;
-"Jedzenie na urod? i my?lenie"-Kamila Naja, Dominika Budzy?, And?elika Biernat, Monika O?óg;
-"10 zasad racjonalnego ?ywienia w pigu?ce"-Alina Cisek, Wiktoria O?óg, Katarzyna Zapasek;
-"Zwyk?a woda-niezwyk?a substancja"-Ireneusz Pieniek, Kamil Krzy?ko, Jakub Drapa?a.

Barbara Grzesiakowska


27-05-2016
Lekcje o Henryku Sienkiewiczu

W maju uczniowie klas IV-VI i I-III gimnazjum w ramach programu "Bli?ej Sienkiewicza" prowadzili lekcje po?wi?cone patronowi. G?ównym celem zaj?? by?o nie tylko przypomnienie najwa?niejszych informacji o ?yciu i twórczo?ci Henryka Sienkiewicza, ale tak?e zainteresowanie uczniów twórczo?ci? dziennikarsk?, niezwyk?ym podró?niczym trybem ?ycia pisarza.
Podczas zaj?? "m?odzi nauczyciele" starali si? przybli?y? posta? Sienkiewicza za pomoc? ró?nych ?wicze?. By?y wi?c testy, krzy?ówki, rebusy, quizy i prezentacje zwi?zane z noblist?.
Lekcje te okaza?y si? ciekawe, poniewa? w sposób barwny i niecodzienny przybli?y?y sylwetk? pisarza.

Ma?gorzata Sztorc


26-05-2016
Powiatowy konkurs chemiczny Pierwiastki ?ycia

Powiatowy konkurs chemiczny Pierwiastki ?ycia w tym roku odbywa? si? pod has?em "Sole mineralne i ich rola w organizmie". Nasz? szko?? reprezentowali uczniowie klasy III i II gimnazjum. Nikola Chorz?pa zdoby?a wyró?nienia w kategoriach: najlepsza tablica informacyjna oraz praca w zespole. Magdalena Smo?a zdoby?a wyró?nienie w ogólnej klasyfikacji konkursu.


Barbara Grzesiakowska


26-05-2016
Wiosenne Dru?ynowe Marsze na Orientacj?

21 maja w Turzy odby?y si? Wiosenne Dru?ynowe Marsze na Orientacj?, organizowane przez PTTK w Rzeszowie. Nasze ko?o reprezentowa?o dwie dru?yny. Uczestnicy musieli wykaza? si? umiej?tno?ci? czytania mapy i przy jej pomocy odnale?? rozmieszczone w terenie punkty. Zadanie nie?atwe, bowiem nale?a?o go wykona? w godzin?, a oprócz punktów w?a?ciwych w terenie rozmieszczono równie? punkty mylne. Ci, którzy przekroczyli czas lub ?le odczytali map?, otrzymywali punkty karne. Po przyj?ciu z trasy wzmocni?y?my si?y pieczonymi na ognisku kie?baskami.

Barbara Grzesiakowska26-05-2016
Szkolne konkursy przyrodnicze

W konkursie "Drugie ?ycie odpadów" uczniowie SP wykonali u?yteczne przedmioty ze zu?ytych opakowa?.
I miejsce Magdalena Budzy?, kl. VI-miseczka z puszki po napoju
II miejsce Patryk Ma?lanka, kl. IV-bransoletki
III miejsce Martyna Drapa?a, kl.VI-doniczka z plastikowej butelki.
Konkurs fotograficzny "Przebudzenie wiosny"
I miejsce Aleksandra O?óg, kl. Va
II miejsce Patryk Ma?lanka, kl. IV
III miejsce Dominik ?li?, kl.VI.
Gratulujemy zwyci?zcom!

Barbara Grzesiakowska


26-05-2016
Uczennice naszej szko?y laureatkami XXIII Ogólnopolskiego M?odzie?owego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowizn?".

W dniach 13-15 maja w Kozienicach odby? si? Centralny Zlot Laureatów XXIII Ogólnopolskiego M?odzie?owego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowizn?".
W gronie laureatów konkursu znalaz?y si? uczennice klasy Va Martyna Surowiec i Ola O?óg, które pojecha?y na zlot z opiekunem pani? Barbar? Grzesiakowsk?. Za prac? ,"W?drówki W?óczykija" uczennice zdoby?y I miejsce w kategorii prac multimedialnych.
Dla uczestników zlotu przygotowano wiele atrakcji. W Kozienicach zwiedzili?my stadnin? koni, zespó? pa?acowo-parkowy oraz Centrum Kulturalno-Artystyczne.
Drugiego dnia po uroczystym wr?czeniu nagród udali?my si? na wycieczk? po Ziemi Kozienickiej. Zwiedzili?my ko?ció? pobenedykty?ski w Opactwie; Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz obejrzeli?my pokazy kawaleryjskie grupy rekonstrukcji historycznych w Garbatce-Letnisko .
Trzeciego dnia wyruszyli?my na wycieczk? do Puszczy Kozienickiej. Odby? si? te? turystyczny marsz na orientacj? oraz ognisko.
Niezwyk?a go?cinno?? organizatorów, ciekawy program i ogromna satysfakcja z nagrody sprawi?y, ?e dziewczynki zadecydowa?y, i? za rok spróbuj? przygotowa? równie ciekaw? prac?.

Barbara Grzesiakowska