Archiwum


26-05-2016
Fina? XXIII Wojewódzkiego M?odzie?owego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowizn?".

Celem konkursu "Poznajemy Ojcowizn?" jest pog??bianie wiadomo?ci o miejscu zamieszkania i ró?nych zak?tkach kraju poznawanych indywidualnie lub zespo?owo podczas w?drówek. Konkurs ma rozwija? w?ród dzieci i m?odzie?y umiej?tno?ci dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu, a potem dokumentowanie poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku czy nagra?.
Uczennice klasy Va Martyna Surowiec i Aleksandra O?óg pod kierunkiem pani Barbary Grzesiakowskiej przygotowa?y prac? "W?drówki W?óczykija", w której opisa?y ciekawe miejsca zwiedzane podczas wycieczek organizowanych przez Szkolne Ko?o Turystyczno-Przyrodnicze. Na etapie wojewódzkim praca zdoby?a I miejsce i zosta?a zg?oszona do etapu centralnego.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wr?czenie nagród mia?o miejsce 17 maja w sali konferencyjnej PTTK w Rzeszowie. Dodatkow? nagrod? dla laureatów by?a wycieczka po atrakcjach turystycznych Rzeszowa zako?czona wspólnym obiadem.

Barbara Grzesiakowska25-05-2016
Noc Muzeów w Krakowie

Po raz trzeci gimnazjali?ci Zespo?u Szkó? Nr 1 i Nr 2 odwiedzili Kraków w ramach 13 Nocy Muzeów. Mimo, ?e pogoda nie dopisa?a, to jednak nie zniech?ci?o nas do spacerów po Krakowie, odkrywania ciekawych miejsc i zwiedzania nieznanych nam muzeów, zgodnie z tegorocznym has?em "Odkrywamy nieznane".
Odwiedzili?my uroczy Krakowski Kazimierz oraz Star? Synagog?, po czym udali?my si? do Fabryki Emalia Oskara Schindlera na ulic? Lipow?. Nie bacz?c na padaj?cy deszcz, przed Fabryk? ustawi?a si? imponuj?ca kolejka czkaj?cych na wej?cie. Kiedy ju? znale?li?my si? w ?rodku, mogli?my zwiedzi? wystaw? Kraków-czas okupacji 1939-1945. Przedstawia ona wojenne dzieje miasta widziane z trzech perspektyw: jego polskich mieszka?ców, eksterminowanych ?ydów oraz niemieckich okupantów. Zobaczyli?my równie? gabinet Oskara Schindlera, gdzie zebrano informacje o s?ynnej li?cie Schindlera i przedstawiono pó?niejsze losy uratowanych.
Na naszej mapie zwiedzania znalaz?o si? równie? Muzeum Sztuki Wspó?czesnej MOCAK-jedno z najnowszych atrakcji turystycznych Krakowa. Prezentuje ono mi?dzynarodow? sztuk? nowoczesn?, wymaga ona jednak od zwiedzaj?cych odpowiedniego przygotowania.
Na koniec udali?my si? do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, gdzie podziwiali?my dzie?a najwybitniejszych polskich malarzy, m.in. Grottgera, Matejki, Malczewskiego, Che?mo?skiego.
Muzea podczas krakowskiej Nocy Muzeów mo?na by?o ogl?da? bezp?atnie lub za symboliczn? z?otówk?, któr? kupili?my i zabrali?my na pami?tk?.
My?l?, ?e za rok wybierzemy si? ponownie do Krakowa, bo jest jeszcze wiele muzeów, które chcemy zobaczy?.
Galeria zdj?? znajduje si? na stronie biblioteki.


Iwona S?obodzian


25-05-2016
Dzie? Europy 2016

Gimnazjali?ci z klasy pierwszej uczestniczyli w tegorocznych obchodach Dnia Europy organizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów w Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania z siedzib? w Rzeszowie. Uroczysto?? po??czona by?a ze zjazdem szkolnych klubów europejskich. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów byli Ojcowie Za?o?yciele Unii Europejskiej.
Wydarzenie otworzy?a Ewa Nowak-Koprowicz-zast?pca kierownika Punktu, która opowiedzia?a pi?kn? islandzk? ba?? o tym, jak kropla miodu mo?e zmieni? dzieje pa?stwa. Mia? to by? apel do uczestników, i? tak naprawd?, losy Unii Europejskiej s? w r?kach nas wszystkich i nie powinni?my ba? si? wzi?cia odpowiedzialno?ci za rzeczywisto?? dooko?a nas.
Kolejnym punktem programu by?y rozgrywaj?ce si? równolegle debata oksfordzka oraz przedstawienie "How about tolerance?" W debacie "Wspó?czesna Europa potrzebuje liderów w stylu ojców za?o?ycieli UE" wzi?li udzia? studenci Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania, przedstawiaj?c swoje pogl?dy i opinie na temat wspó?czesnych liderów politycznych. Przedstawienie w j?zyku angielskim pt. "How about tolerance?" przygotowane zosta?o przez uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego w Rzeszowie Tematem przewodnim tego inspiruj?cego przedstawienia by?a promocja szeroko poj?tej tolerancji wobec ró?nych wyzna?, kultur, j?zyków i innych aspektów ?ycia.
No koniec uroczysto?ci, ka?dy z uczestników otrzyma? ?ó?tego tulipana oraz ksi??eczk?, a tak?e mia? mo?liwo?? zrobienia sobie pami?tkowego zdj?cia z Syriuszem.
Galeria zdj?? znajduje si? na stronie biblioteki.


Iwona S?obodzian


29-04-2016
"Witaj maj, Trzeci maj"

"Witaj maj, Trzeci Maj dla Polaków b?ogi raj"- pop?yn??a pie?? z ka?dej polskiej duszy, bo to w?a?nie wtedy 3 maja 1791 roku zosta?a uchwalona ustawa reguluj?ca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zosta?a zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieni?a ustrój pa?stwa na monarchi? konstytucyjn?, ograniczy?a znacz?co demokracj? szlacheck?, odbieraj?c prawo g?osu i decyzji w sprawach pa?stwa szlachcie nieposiadaj?cej ziemi (go?ocie), wprowadzi?a polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawia?a ch?opów pod ochron? pa?stwa, w ten sposób ?agodz?c najgorsze nadu?ycia pa?szczyzny. Konstytucja formalnie znios?a liberum veto.
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy szko?y jak równie? wszyscy uczniowie Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce równie? przy??czyli si? do upami?tnienia 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
29 kwietnia nie by? zwyczajnym dniem i to nie tylko ze wzgl?du na bia?o-czerwone kotyliony, które zdobi?y nasze piersi. By? to dzie? zadumy, dzie? refleksji nad burzliw? histori? Polski, by? to wreszcie dzie?, w którym ka?dy z nas poczu? dum? z bycia Polakiem.
Ws?uchuj?c si? w tekst scenariusza uzmys?owili?my sobie jak istotn? rol? odegra?a w naszych dziejach Konstytucja 3 maja. By?a pierwszym takim dokumentem w Europie okre?lanym przez politologów jako bardzo nowoczesny jak na swoje czasy. Dopiero po 3 maja 1791 roku poj?cie "konstytucja" nabra?o nowego znaczenia, okre?laj?c podstawowy akt prawny, ustaw? zasadnicz?.
Najwa?niejsze by?o jednak to, i? pami?? o tym dokumencie dawa?a kolejnym pokoleniom nadziej? na niepodleg?e i silne pa?stwo.

Beata Zaborowska22-04-2016
obchody ?wiatowego Dnia ziemi

22 kwietnia na ca?ym ?wiecie obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Ziemi. W tym dniu równie? w naszej szkole chcieli?my zwróci? uwag? na problem zanieczyszczenia ?rodowiska oraz promowanie postaw ekologicznych w naszej lokalnej spo?eczno?ci. Uczniowie klasy VI i V a przy pomocy pani Barbary Grzesiakowskiej przygotowali program "Sprawa dla ekologa" poruszaj?cy problem odpadów, których ilo?? ro?nie w zatrwa?aj?cym tempie.
Nast?pnie klasa I zach?ca?a wszystkich do dbania o ?rodowisko naturalne w przedstawieniu "Spotkanie z Eko-skrzatem" , które przygotowa?a pod kierunkiem pani Genowefy Cisek.
Po akademii zaopatrzeni w worki do segregacji odpadów udali?my si? na sprz?tanie wsi. Wystarczy?a jedna godzina lekcyjna aby worki zape?ni?y si? ró?nego rodzaju odpadami, które wci?? nieodpowiedzialni mieszka?cy rzucaj?, gdzie popadnie.
Obchody Dnia Ziemi by?y okazj? do przypomnienia, ?e wszyscy jeste?my odpowiedzialni za stan ?rodowiska, w którym ?yjemy.

Barbara Grzesiakowska22-04-2016
"W krainie ba?ni"

Przez dwa miesi?ce (marzec-kwiecie?) uczniowie klasy czwartej pracowali nad projektem "W krainie ba?ni".
Poznali wybrane przez siebie ba?nie. Nast?pnie pracuj?c w grupach, wykonali teczki przeczytanych ba?ni, zaprojektowali plakaty i napisali w?asn? ba??. Podsumowanie projektu mia?o miejsce 14 kwietnia. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 0 i I. Czwartoklasi?ci zaprezentowali swoje prace oraz przedstawili przedstawienie pt. "Kopciuszek".
Wszystkie oddane prace by?y bardzo ?adne i pomys?owe. Z du?ym zainteresowaniem m?odsi uczniowie wys?uchali ba?ni pt. "Czarodzieje", "Kraina za s?o?cem", "Historia z?otego rycerza", "Zaczarowany hipopotam", "Robert i z?odziej pieni?dzy", "Fioletowy tygrys".
Uczniowie wykazali si? znakomit? wiedz? na temat przeczytanych ba?ni. Pokazali pi?kne scenariusze i re?yseri?, równie? ?wietnie zagrali swoje role w przedstawieniu.

Ma?gorzata Sztorc


22-04-2016
Wyniki rekrutacji do Samorz?dowego Przedszkola Nr 1 w Nienadówce w roku szkolnym 2016/2017

Lista dzieci przyj?tych i lista rezerwowa dzieci proponowanych do przyj?cia do Samorz?dowego Przedszkola Nr 1 w Nienadówce na rok szkolny 2016/2017
18-03-2016
Dzie? ?wi?tego Patryka

Nauka j?zyka obcego to nie tylko poznawanie nowego s?ownictwa i struktur gramatycznych, ale równie? wprowadzanie elementów kulturowych. Uczniowie naszej szko?y ch?tnie anga?uj? si? w ró?nego rodzaju konkursy, dzi?ki którym poszerzaj? swoj? wiedz? z zakresu kultury krajów angloj?zycznych. Nie inaczej by?o i tym razem.
Kiedy tylko nadszed? marzec, my?li zarówno tych najm?odszych, jak i tych starszych uczniów skupi?y si? na przygotowaniach do Dnia ?wi?tego Patryka. Z tej okazji odby?a si? w naszej szkole akademia. Uczniowie zapoznali si? z najwa?niejszymi informacjami na temat Irlandii. Wys?uchali?my tak?e wyst?pu Katarzyny Trzeciak, która doskonale wcieli?a si? w rol? jednej z najs?ynniejszych irlandzkich wokalistek-Sinead O Connor i wykona?a dla nas jej najwi?kszy przebój "Nothing compares to you". Zosta?y zorganizowane równie? konkursy: plastyczny dla klas I-III Szko?y Podstawowej "Najwi?ksza trójlistna koniczyna”, quiz wiedzy o Irlandii "Everybody wants to be Irish on Saint Patricks Day" dla klas IV-VI SP oraz zawody w jedzeniu galaretki na czas dla klas IV- VI SP oraz I-III Gim. Oto nasi zwyci?zcy:
Klasy I-III (Najwi?ksza trójlistna koniczyna)
I miejsce: Klasa II b SP
II miejsce: Klasa III SP
III miejsce: Klasa I SP
Klasy IV-VI (Quiz wiedzy o Irlandii)
I miejsce: Magdalena Bud?y? – kl. VI SP oraz Patryk Ma?lanka – kl. IV SP
II miejsce: Aleksandra O?óg – kl. V a SP
III miejsce: Aleksandra Prucnal – kl. V b SP
Zawody w jedzeniu galaretki na czas
I miejsce: Klasa VI SP
II miejsce: Klasa II Gim.
III miejsce: Klasa I Gim
Gratulacje dla wszystkich zwyci?zców, a tak?e podzi?kowania dla pozosta?ych uczestników.
Dzie? ?wi?tego Patryka by? wyj?tkowy w naszej szkole, a to za spraw? wielu przebranych na zielono i przystrojonych zielon? trójlistn? koniczyn? nauczycieli, pracowników szko?y i uczniów, których mo?na by?o spotka? tego dnia na korytarzach naszej szko?y.

Beata Zaborowska18-03-2016
spotkanie z podró?nikiem

W czwartek 17 marca do naszej szko?y przyby? podró?nik- pan Grzegorz Chachura, który nale?y do grupy "Trzask.pl". Grupa ta powsta?a w 2003 roku i zrzesza m?odych ludzi ciekawych ?wiata i pragn?cych nowych wyzwa?. Podró?owanie zawsze by?o ich najwi?kszym marzeniem i dzi?ki za?o?onej wspólnie grupie mog? je spe?nia?. Dot?d odbyli oni ju? kilkadziesi?t egzotycznych podró?y i nie zamierzaj? na tym poprzesta?.
Pan Grzegorz Chachura, którego mieli?my przyjemno?? go?ci? w naszej szkole jest jednym z podró?ników. Z ka?dej wyprawy przywozi mnóstwo ciekawych zdj??, opowie?ci i  wra?e?, którymi dzieli si? z uczniami szkó? podstawowych, gimnazjalnych i ?rednich z ca?ej Polski.
Do nas przyby?, by opowiedzie? o podró?y do Brazylii, któr? wraz z przyjació?mi z  grupy odby? na prze?omie lipca i sierpnia zesz?ego roku. Prezentacja, któr? przygotowa? na spotkanie, porusza?a nie tylko tre?ci geograficzno-przyrodnicze, ale równie? spo?eczno-kulturalne i historyczne.
W ciekawy sposób pokaza? nam Brazyli?- kraj pi?kny, ale jak?e odmienny kulturowo od naszego. Wspania?e widoki, jakie zaprezentowa? na fotografiach, zapiera?y dech w piersiach i  pozwala?y na snucie nie?mia?ych marze?, ?e mo?e i nam uda si? kiedy? postawi? stop? na tym niezwyk?ym l?dzie.
Z niecierpliwo?ci? czekamy na kolejne spotkania z podró?nikiem, a tych, którzy chcieliby zobaczy? relacje z innych niesamowitych wypraw, odsy?amy do strony internetowej www.trzask.pl.18-03-2016
Rok Henryka Sienkiewicza

Drogi uczniu!
Rok 2016 og?oszono rokiem Henryka Sienkiewicza. W zwi?zku z tym zapraszamy do udzia?u w programie "Bli?ej Sienkiewicza". Szczegó?owy opis zada? znajduje si? w zak?adce o Patronie Szko?y.
Zapraszamy do udzia?u w programie!