Archiwum


05-03-2016
rekrutacja do przedszkola, klasy "0" i klasy I SP

Dyrektor Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nienadówce informuje, ?e od 7 marca 2016 roku zostaj? uruchomione zapisy dzieci do przedszkola (dzieci urodzone w 2011, 2012 i 2013 r.) i oddzia?u przedszkolnego w szkole - klasa "0" (dzieci urodzone w 2010). A tak?e do klasy I szko?y podstawowej. Wi?cej informacji oraz formularz karty zg?oszenia znajduje si? na stronie internetowej szko?y pod adresem www.zs1nienadowka.edu.pl lub w sekretariacie szko?y.
Prosimy o zapoznanie si? ze zmianami w regulaminie rekrutacji,który dost?pny jest w zak?adce "REKRUTACJA".
Wype?nion? kart? zg?oszenia nale?y z?o?y? w sekretariacie szko?y w terminie od 7 do 21 marca od 8:00 do 15:00.WYMAGANE DOKUMENTY:

do klasa I SP i klasa "0": podanie o przyj?cie i o?wiadczenie

do przedszkola: podanie o przyj?cie, za?wiadczenie o zatrudnieniu i o?wiadczenie


12-02-2016
walentynki

Miesi?c luty kojarzy si? wi?kszo?ci z nas z Walentynkami. Wystawy sklepów, reklamy telewizyjne "bombarduj?" nas szerok? gam? prezentów, którymi mogliby?my obdarowa? ukochan? osob?. Du?y Samorz?d Uczniowski równie? postanowi? zaakcentowa? ten dzie? organizuj?c jak co roku Poczt? Walentynkow?. Akcja ta trwa?a od 8-11 lutego. Cz?onkinie sekcji dekoracyjnej wykona?y romantyczn? skrzynk?, do której uczniowie mogli wrzuca? "swoj? mi?osn? twórczo??". Wszystkie walentynki zosta?y rozdane tu? przed feriami tj. 12 lutego. Autorzy kartek jak zwykle wykazali si? ogromn? pomys?owo?ci? oraz inwencj? twórcz?.

Beata Zaborowska


09-02-2016
Zabawa karnawa?owa w przedszkolu

Karnawa? to czas zimowych zabaw, balów, maskarad i pochodów, czas ?ci?le zwi?zany z weso?? muzyk? i z ta?cami. Karnawa? to tak?e nieod??czny element dzieci?stwa. Ju? od grudnia dzieci ?yj? my?l? o ju? nied?ugo maj?cym nast?pi? balu.
28 stycznia w sali przedszkolnej spotka?y si? dzieci m?odsze wraz ze starszymi kole?ankami i kolegami z "zerówki" by razem ta?czy?, bawi? si? i uczestniczy? w weso?ych konkursach.
M?odsze dzieci przebra?y si? za ulubione zwierz?tka lub postaci z ba?ni i bajek, starsi natomiast za?o?yli stroje inspirowane popularnymi postaciami. I tak oto obok misia, ksi??niczek i wró?ek bawili si? policjanci, piraci, Spiderman, Zorro, a nawet pi?karz Lewandowski. Pani Natalia zaprasza?a dzieci do ta?ców i zabaw przy muzyce oraz do udzia?u w konkursach. Ka?dy wygl?da? wyj?tkowo i z u?miechem na twarzy ta?czy? w rytm karnawa?owych hitów. Po zabawie na dzieci czeka? s?odki pocz?stunek przygotowany przez rodziców.
Karnawa?owe atrakcje umo?liwi?y dzieciom sp?dzenie czasu w radosnej atmosferze oraz dostarczy?y niezapomnianych wra?e?.

Teresa P?oszaj


09-02-2016
Pancake Day

Odpowiednikiem polskiego t?ustego czwartku jest w Wielkiej Brytanii t?usty wtorek-Pancake Day (Dzie? Nale?nika), obchodzony w tym roku 9 lutego. Wed?ug tradycji anglosaskiej jest on nazywany równie? Shrove Tuesday, czyli wtorkiem rozgrzeszenia. ?wi?to to obchodzone jest dzie? przed ?rod? Popielcow?, która rozpoczyna okres 40-dniowego Postu.
Z tej okazji, w?a?nie tego dnia (9 lutego) odby? si? w naszej szkole apel po?wi?cony tej tematyce.
Na wst?pie uczniowie zostali zapoznani ze zwyczajami zwi?zanymi z obchodami Dnia Nale?nika.
Kolejnym punktem programu by? konkurs kulinarny: "Masterchef", w którym wzi??y udzia? reprezentantki klas IV-VI Szko?y Podstawowej. Zadaniem uczestniczek by?o udekorowanie nale?nika. Jurorzy w sk?adzie: Magdalena Gessler (Pani Dyrektor), Anna Starmach (Pani Barbara Ko?odziej), Michel Moran (Pan Grzegorz Szybisty) oceniali pomys?owo?? naszych uczestników, ich oryginalno?? oraz bogactwo wykorzystanych sk?adników.
Najlepsze okaza?y si?: Aleksandra O?óg i Agata Tasior (klasa V a) oraz Patrycja Biernat i Julia O?óg (klasa IV), które zaj??y I miejsce, natomiast II miejsce zaj??y Beata O?óg i Aleksandra Jedynak (klasa V b).
Nast?pnie wys?uchali?my wszyscy przepisu na nale?nika w j?zyku angielskim.
Kolejn? atrakcj?, która wzbudzi?a wiele emocji, by?o podrzucanie nale?nika na czas. Zadaniem uczestników by?o podrzucanie nale?nika i z?apanie go na patelni? jak najwi?cej razy w ci?gu 1 minuty.
Konkurencja ta przysporzy?a naszym zawodnikom sporo trudno?ci, gdy? nale?nik stawia? opór i nie chcia? odklei? si? od patelni, ale nasi uczestnicy poradzili sobie doskonale.
Zawodniczk?, która okaza?a si? bezkonkurencyjna i zaj??a I miejsce by?a Weronika Trzeciak z klasy V a (42 razy). II miejsce zaj?? Dominik Prucnal z klasy VI (36 razy), natomiast br?zowy medal pow?drowa? do Macieja Gielarowskiego z klasy IV (31 razy).
Na koniec uczniowie sprawdzili swoj? wiedz? w krótkim quizie na temat Dnia Nale?nika. Tak oto dotarli?my do ko?ca naszego apelu.
Mam nadziej?, ?e poszerzyli?cie Wasz? wiedz? na temat kultury krajów angloj?zycznych, a tak?e nacieszyli?cie oko estetycznymi walorami.
Do zobaczenia za rok!

Beata Zaborowska29-01-2016
Wyjazd do WDK w Rzeszowie

29 stycznia gimnazjali?ci z naszej szko?y wybrali si? do WDK w Rzeszowie na spektakl pt."Sk?piec", w wykonaniu aktorów z Narodowego Teatru Edukacji we Wroc?awiu.
Molierowska komedia w wydaniu aktorów tego teatru wypad?a ?wietnie, przysporzy?a widzom wielu atrakcji. Ka?dy akt ?mieszy?, a posta? g?ównego bohatera-Harpagona bawi?a nas przez ca?y czas trwania przedstawienia.
To, co wyró?nia t? grup? teatraln?, to trwaj?cy ca?y czas, doskona?y kontakt z widzami, polegaj?cy nie tylko na w??czaniu ich do przedstawienia, ale tak?e na niewinnych ?artach, b?d?cych chwilow? odskocznia od tego, co dzieje si? na scenie. Do tego pomys?owa dekoracja, barwne kostiumy i czujemy si?, jakby?my byli ?wiadkami prawdziwego zdarzenia, które ma miejsce w Pary?u w XVII wieku.
Spektakl trwa? ponad godzin?, ale z pewno?ci? nie by?o to czas zmarnowany. Na ko?cu uda?o nam si? zrobi? pami?tkowe zdj?cie z jedn? z aktorek i w cudownych nastrojach opu?cili?my Dom Kultury.


28-01-2016
Spektakl pt."Hobbit"

28 stycznia uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami udali si? na spektakl pt."Hobbit", w którym wyst?pili aktorzy z Narodowego Teatru Edukacji we Wroc?awiu.
Obejrzany spektakl to historia nie tylko o smokach czy krasnoludach, lecz równie? nauka o przyja?ni, odwadze i po?wi?ceniu, a przede wszystkim to klasyczna powie?? drogi. M?ody i niedo?wiadczony bohater wyrusza w dalek? wypraw?, która w konsekwencji zmieni ca?e jego ?ycie. Pokonuj?c liczne niebezpiecze?stwa i stawiaj?c czo?a w?asnym s?abo?ciom, podró?nik dorasta, dowiaduje si? wiele o sobie samym, sprawdza granice w?asnych mo?liwo?ci, poznaje smak kl?ski i wygranej, a? w ko?cu dociera do kresu drogi, gdzie czeka na niego wymarzona nagroda. Przedstawienie wywar?o dobre wra?enie na widzach. Nie wierzycie? Oto dowody:
Ola z klasy Va
Warto obejrze? ten spektakl, aby pozna? losy Hobbita.
Weronika z klasy Va
Moim zdaniem najlepszy moment by? wtedy, kiedy Gandalfa i Torina zaatakowa?y gremliny.
Martyna z klasy Va
Ta historia oraz sposób jej przedstawienia bardzo mi si? podoba?. ?wietna gra wr?cz wci?ga?a mnie w t? opowie??.
Zuzanna VI
Wyst?p by? niesamowity i ciekawy. Jedn? z najciekawszych postaci by?a wielka paj?czyca, która wydawa?a g?o?ne odg?osy. Miejmy nadziej?, ?e uda nam si? jeszcze wyjecha? na podobny spektakl.
Martyna kl. VI
Charakteryzacja i scenografia by?y znakomicie dopracowane. Role idealnie zosta?y dopasowane do ka?dego z bohaterów przedstawienia. Spektakl zapami?tam na d?ugo.


15-01-2016
WARSZTATY PLASTYCZNE W PRZEDSZKOLU

Dnia 15 stycznia 2015 roku w Zespole Szkó? Nr 1 w Nienadówce odby?y si? coroczne warsztaty plastyczne dla przedszkolaków. Okazj? do ich zorganizowania by? zbli?aj?cy si? wielkimi krokami Dzie? Babci i Dziadka-dzie?, w którym mo?emy podzi?kowa? naszym ukochanym babciom i dziadkom za trosk?, mi?o?? i trud w?o?ony w nasze wychowanie.
Tak jak w latach ubieg?ych, zaj?cia zorganizowane zosta?y w ?wietlicy szkolnej. Frekwencja dzieci i rodziców zainteresowanych udzia?em w spotkaniu przesz?a nasze naj?mielsze oczekiwania, oprócz mam na zaj?ciach pojawili si? tak?e tatusiowie.
Najwi?cej emocji w?ród przedszkolaków wzbudzi?o przygotowanie bukietów dla bab?. Najm?odsi pomagali nie tylko w wykonaniu ró?, pieczo?owicie skr?cali papier, dbali o zachowanie odpowiedniej formy p?atków, ale i asystowali rodzicom podczas przyklejania kwiatów do papierowych ro?ków. Nied?ugo potem na ka?dy stoliku pojawi?y si? pi?kne i ró?nobarwne kompozycje. Du?ym wyzwaniem okaza?o si? natomiast przygotowanie podarunków dla dziadków. W tym roku by?a to karta z ?yczeniami wykonana technik? origami. Po zako?czeniu dzia?a? wszyscy mogli podziwia? efekty swojej pracy.
Po minach dzieci wnioskowa? mo?na, ?e inicjatywy tego typu s? bardzo potrzebne.30-01-2015
Plan lekcji na II pó?rocze roku szkolnego 2015/16

Pan lekcji na II pó?rocze roku szkolnego 2015/16 dost?pny jest w zak?adce "plan lekcji"


22-12-2015
Christmas surprise

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia pani Beata Zaborowska- nauczycielka j?zyka angielskiego w naszej szkole przygotowa?a z uczniami klasy III szko?y podstawowej przedstawienie w wersji polsko-angielskiej pt: "Christmas surprise". Akcja toczy si? 22 grudnia na lekcji j?zyka angielskiego. Nauczycielka (Zuzanna Prucnal) przedstawia klasie dwóch nowych kolegów, którzy przybyli z Anglii na ?wi?ta do Polski. Mike (Karol Drapa?a) szybko nawi?zuje kontakt z polskimi rówie?nikami (Ada? - Mi?osz Wilczak, Basia - Wiktoria Baniak) natomiast Rob (Dawid Matu?a) siedzi z boku. W pewnej chwili zaczyna co? wycina?. Jaka? by?a rado?? wszystkich, gdy okaza?o si?, ?e przygotowa? dla Pani oraz swoich nowych kole?anek i kolegów ?wi?teczne prezenty. Wszyscy dzi?kuj? Robowi i sk?adaj? mu ?wi?teczne ?yczenia. W pozosta?ych rolach wyst?pili: Narrator 1 - Weronika Chorz?pa, Narrator 2 - Ewa Ryba, Narrator 3 - Amelia Cisek.
Mamy nadziej?, ?e naszym widzom podoba?o si? przedstawienie, a przy okazji mieli mo?liwo?? pos?uchania j?zyka obcego, jak równie? mogli za?piewa? nie tylko polskie tradycyjne kol?dy, ale równie? znane i lubiane piosenki ?wi?teczne w j?zyku angielskim.07-12-2015
Miko?ajki

Chyba nie ma na ?wiecie cz?owieka, który nie lubi dostawa? prezentów (chyba, ?e b?dzie to 50-ta para identycznych we?nianych skarpetek) i z pewno?ci? nie ma na ?wiecie cz?owieka, który nie zna?by Jego: Czerwona czapka, siwa broda, szeroki u?miech i wielki wór z prezentami. Wiecie ju? o kim mowa? Tak, to ?wi?ty Miko?aj. Mimo wielu domów do odwiedzenia, nie zapomnia? w tym roku o naszej szkole. Pojawi? si? 7-go grudnia z samego rana i dostarczy? wszystkim wiele rado?ci.
Rzecz jasna trzeba by?o odpowiedzie? na pytania, które zadawa?, ale czego si? nie robi dla tego przemi?ego starszego Pana (i dla prezentu oczywi?cie).
Szkoda, ?e musimy czeka? ca?y rok na kolejne spotkanie ze ?wi?tym Miko?ajem.