Rekrutacja


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce informuje, że od 4 marca 2019 roku zostają uruchomione zapisy dzieci do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole - klasa „0”.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w regulaminie rekrutacji.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w oddziałach przedszkolnych w terminie od 4 marca do 22 marca od 7:00 do 16:00.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • do klasa "0": podanie o przyjęcie i oświadczenie
 • do przedszkola: podanie o przyjęcie i oświadczenie
 • Rodzice dzieci kontunujących uczęszcznie do przedszkola proszeni są o wypełnienie podania o kontynuację przedszkola.

Wnioski do pobrania

rekrutacja Podanie do klasy 1 [344.93 kB]
rekrutacja Podanie do przedszkola [423.71 kB]
rekrutacja Podanie do klasy 0 [409.66 kB]
rekrutacja Podanie o kontynuacja przedszkole [422.98 kB]


Prosimy o pobranie i czytelne wypełnienie wniosku drukowanymi literami oraz złożenie w sekretariacie szkoły lub w oddziałach przedszkolnych.

linia

INFORMACJA DLA RODZICÓW
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY - 2019/20
Podstawa prawna:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 • Uchwała nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp z dnia 27 stycznia 2016 r.
 • Statut Przedszkola.
Przedszkole od 1 września 2019 roku będzie funkcjonować na 5 godzin i na 9 godzin.

 • Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 4 marca do 22 marca 2019 r. w godzinach od 7:00 do 16:00. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.
 • Rodzice dzieci chcących uczęszczać do przedszkola, składają karty zgłoszenia lub kontynuacji dziecka do przedszkola w terminie trwania rekrutacji, w przedszkolu w Zespole Szkół Nr1 w Nienadówce.
 • Należy wypełnić kartę zgłoszenia i złożyć w placówce do 22 marca 2019 r. do godz. 16:00. Za rzetelność złożenia danych w karcie zgłoszenia odpowiada rodzic, prawny opiekun.
 • 29 marca 2018 r. zostaną wywieszone wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list przyjętych, rodzic może wystąpić do Dyrektora Przedszkola z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Od 29 marca do 16 kwietnia 2018 r. należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczęszczania Państwa dziecka do przedszkola poprzez podpisanie umowy z dyrektorem Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce.

  UWAGA ! Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest uważane za rezygnację rodziców z miejsca przyznanego ich dziecku w przedszkolu.

 • W dniu 21 kwietnia 2019 r. w przedszkolu zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych na rok 2019/2020, z którymi zostały zawarte umowy.

  Dzieci, które nie będą przyjęte do przedszkola, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.
 • W przypadku rezygnacji przez dziecko z miejsca otrzymanego w przedszkolu, obowiązuje rodzica pisemna forma zgłoszenia tego faktu do dyrekcji Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce.


WAŻNE DLA RODZICÓW
 • Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły lub ukończą 3 rok życia w 2019 r.
 • Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., z dnia 17 lutego 2017 r. roku, wywieszona na tablicy ogłoszeń przedszkola.
 • W roku szkolnym 2019/2020 dzieci 6 - letnie (ur. 2013 r.) mają obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne.
ZASADY NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ Nr1 w Nienadówce na rok 2019/2020
 • Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w dniach od 4 marca do 22 marca 2019 r., w godzinach od 7:00 do 16:00.
 • Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłoszona jest w formie:
  • Oferty pisemnej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
  • Na stronie internetowej szkoły: www.zs1nienadowka.edu.pl
 • Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest pobranie i wypełnienie karty zgłoszenia od 4 marca do 22 marca 2019 r., do godz. 16:00 i podpisanie umowy od 29 marca do 16 kwietnia 2019 r. z dyrektorem Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce.
KRYTERIA NABORU
Dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności:
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 1 września 1991 r. oraz ustawą z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz 7), Uchwałą nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp z dnia 27 stycznia 2016 r.
 • a) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci w wieku 6 lat odbywający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, kandydaci w wieku 3, 4, 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 • b) kandydat z rodziny wielodzietnej ( 3 i więcej dzieci),
 • c) niepełnosprawność kandydata,
 • d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • e) niepełnosprawność obojga rodziców,
 • f) niepełnosprawność rodzeństwa,
 • g) kandydat, którego matka lub ojciec samotnie go wychowuje,
 • h) kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej.
Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokołów Młp.:
 • kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo dzienne lub poza rolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt.
 • kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu 3 godziny dziennie i więcej ponad podstawę programową – 8 pkt.
 • kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 6 pkt.
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola do którego został złożony wniosek – 4 pkt.
O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decyduje liczba dzieci w rodzinie w wieku do 18 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców, potwierdzona oświadczeniem rodziców bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko.
KOMISJA REKRUTACYJNA
 • W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.
 • W skład komisji wchodzą: przedstawiciel rady pedagogicznej - przewodniczący komisji, przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji, przedstawiciel rady rodziców - członek komisji.
 • Decyzje komisji są protokołowane, akta komisji wraz z kartami zgłoszeń przechowywane są u dyrektora.
 • Protokół z posiedzenie komisji zawiera: skład komisji, listę obecności komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 • Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą wyrazić pisemną zgodę i prośbę na oczekiwanie na zwolnione miejsce w przedszkolu. O przyjęciu w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń w odpowiedniej grupie wiekowej.
 • W miarę zwalnianych miejsc mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.