Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nienadówce.


Języka obcego nauczymy się lepiej, kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.
Jean Duverger

Wiemy, jak ważna jest w dzisiejszym świecie znajomość języków obcych. Od roku szkolnego 2013/2014 w naszej szkole gimnazjaliści rozpoczęli naukę w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi. Klasa dwujęzyczna, w której oprócz rozszerzenia języka angielskiego do 5 godzin w tygodniu, dodatkowo matematyka, technika i informatyka prowadzone są częściowo po angielsku.
Życie w integrującej się Europie wymaga od jej obywateli akceptacji i przystosowania się do wielojęzyczności i różnorodności kulturowej.
W dzisiejszych czasach większość dzieci zaczyna odkrywać język angielski już w przedszkolu, podczas zajęć dodatkowych. Jest to najlepszy czas na podjęcie nauki języka obcego, gdyż umysł kilkulatka jest bardzo chłonny i słownictwo przyswajane jest bardzo szybko poprzez gry, zabawy i piosenki. W późniejszym etapie- edukacji wczesnoszkolnej na lekcjach języka angielskiego doskonalone są umiejętności rozumienia ze słuchu i komunikowania się. Dzieci przygotowywane są do podjęcia prób użycia języka w codziennych sytuacjach. Nauka w klasach IV- VI polega głównie na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych na poziomie funkcjonalnym, a także na wprowadzaniu pojęć gramatycznych. Uczniowie na tym etapie potrafią już posługiwać się świadomie tekstem pisanym, jak również wykorzystać w praktyce usłyszane informacje. Wiadomości zdobyte w szkole podstawowej są wstępem do dalszego kształcenia na kolejnych etapach edukacji.
Dwujęzyczność naszej szkoły oznacza dla uczniów naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, przy czym nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym, w sposób intensywny, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz wykształcenie samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym. Taki system pracy:
  • istotnie zwiększa częstotliwość obcowania ucznia w szkole z mówioną i pisaną angielszczyzną
  • zakłada stopniowe wprowadzanie elementów języka angielskiego w nauczaniu przedmiotów niejęzykowych
  • sprzyja coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych gałęzi wiedzy.
Nauczanie dwujęzyczne nie oznacza wprost nauczania w języku obcym. Język obcy traktowany jest zawsze jako wartość dodatkowa takich zajęć, ustępując pierwszeństwa wymogom przedmiotu, co wynika z faktu, że uczniowie klas dwujęzycznych zobowiązani są zdawać normalne, obowiązkowe egzaminy końcowe w języku ojczystym.
Cele edukacji dwujęzycznej w naszej szkole
  • umożliwienie uczniom wszechstronnego opanowania języka angielskiego na poziomie znacznie wyższym niż jest to możliwe w tradycyjnym nauczaniu
  • podniesienie ogólnego poziomu znajomości języka obcego
  • zapewnienie uczniom maksymalnego kontaktu z językiem
  • pogłębienie wiedzy na temat krajów angielskojęzycznych (kultura, sztuka, literatura, życie codzienne mieszkańców)
  • uświadomienie roli języka obcego we współczesnym świecie
  • organizujemy imprezy okolicznościowe i tematyczno-kulturowe w językach obcych m.in. Halloween, dzień Świętego Patryka czy Dzień Języków Obcych, w ramach którego uczniowie mogą „spotkać się” na żywo z kulturą krajów anglojęzycznych
Zaletą nauczania dwujęzycznego jest to, że dzieci szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, choć początkowo spontanicznie nie wypowiadają się w tym języku. W toku dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się językiem obcym niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieje się tak dlatego, że angielski jest używany do codziennych kontaktów i staje się naturalnym językiem komunikacji.
Dzięki temu, że na lekcjach pojawiają się równocześnie dwa języki: polski i angielski, nasi uczniowie łatwiej przełamują barierę językową i szybciej przyswajają nowe treści. Dzieci utrwalają sobie wiedzę z innych lekcji i na jej bazie poznają słownictwo z języka angielskiego związane z aktualnie omawianymi zagadnieniami. Dzięki temu posługiwanie się językiem angielskim staje się dla naszych uczniów coraz bardziej naturalne i swobodne!
Dodatkowe godziny języka angielskiego, jak również matematyki, techniki i informatyki prowadzonej w tym języku, dają naszym uczniom możliwość do codziennego z nim obcowania. Kształtuje to w dzieciach nawyk uczenia się na bieżąco i pozwala im na osłuchanie się z językiem.
Nasza szkoła może poszczycić się wysokimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Dwujęzyczność i korzyści z niej płynące dają nam nadzieję na jeszcze wyższe osiągnięcia naszych uczniów w nadchodzących latach.
Warto również nadmienić, iż pomimo wielu początkowych obaw, które wynikały z wprowadzenia innowacji w postaci gimnazjum dwujęzycznego, uczniowie naszej szkoły przychodzą na zajęcia z uśmiechem na twarzach.