Rekrutacja


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce informuje, że od 1 marca 2017 roku zostają uruchomione zapisy dzieci do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole - klasa„0”. Więcej informacji oraz formularz karty zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zs1nienadowka.edu.pl lub w sekretariacie szkoły.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w regulaminie rekrutacji w aktualnościach na stronie internetowej szkoły.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 1 do 14 marca od 8:00 do 15:00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski do pobrania

rekrutacja Lista [290.39 kB]
rekrutacja Podanie do przedszkola [134.50 kB]
rekrutacja Podanie do klasy 0 [116.00 kB]
rekrutacja Podanie do klasy 1 Szkoły Podstawowej [120.50 kB]


Prosimy o pobranie i czytelne wypełnienie wniosku drukowanymi literami oraz złożenie w sekretariacie szkoły.
REGULAMIN
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY - 2017/18
Przedszkole od 1 września 2017 roku będzie funkcjonować na 5 – godzin,
Jak w roku ubiegłym istnieje możliwość utworzenia grupy 9-cio godzinnej pod warunkiem, że grupa będzie liczyła co najmniej 18 dzieci

 • Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: od 1 marca do 14 marca 2017 r. w godzinach od 8:00 do 15:00. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe tylko w miarę posiadania wolnych miejsc.
 • Należy pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” w terminie trwania rekrutacji, w przedszkolu w Zespole Szkół Nr1 w Nienadówce lub na stronie internetowej szkoły www.zs1nienadowka.edu.pl w zakładce Rekrutacja.
 • Wypełnić Kartę zgłoszenia i złożyć w placówce do 14 marca 2017r. do godz. 15:00. Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada Rodzic, prawny opiekun.
 • 24 marca 2017 r. o godzinie 14:00 zostaną wywieszone wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej szkoły.
 • Od 27 marca do 7 kwietnia 2017 r. należy obowiązkowo potwierdzić wolę uczestnictwa Państwa dziecka do przedszkola i do 7 kwietnia podpisać umowę z dyrektorem Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce.


UWAGA! Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest uważane za rezygnację Rodziców z miejsca przyznanego ich dziecku w przedszkolu.

 • W dniu 13 kwietnia w przedszkolu zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych na rok 2017/18, z którymi zostały zawarte umowy.
 • Dzieci, które nie będą przyjęte do przedszkola, zostaną wpisane na Listę Rezerwową i będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.
 • W przypadku rezygnacji przez dziecko z miejsca otrzymanego w przedszkolu, obowiązuje Rodzica pisemna forma zgłoszenia tego faktu do dyrekcji Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce.
WAŻNE DLA RODZICÓW
 • Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku 2017/18 również wypełniają Karty Zgłoszeń podpisują umowy jak wyżej.
 • Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 3 rok życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 • Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28 października 2011 roku wywieszona na tablicy ogłoszeń przedszkolu.
ZASADY NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKÓŁ NR1 W NIENADÓWCE NA ROK 2017/18
 • Przedszkole przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w dniach od 1 marca do 14 marca 2017 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłoszona jest w formie:
  • oferty pisemnej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
  • na stronie internetowej szkoły www.zs1nienadowka.edu.pl
 • Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest pobranie i wypełnienie Karty Zgłoszenia od 1 marca do 14 marca 2017 r. do godz. 15:00 i podpisanie umowy od 27 marca do 7 kwietnia 2017r. z dyrektorem Zespołu Szkół Nr1 w Nienadówce.
KRYTERIA NABORU
Dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności: Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. Ze zm.) oraz z rozporządzeniem MEN iS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz.U. z 2004r Nr26 poz.232 ze zm.)
 • dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy obojga rodziców),
 • dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego (przez osobę samotnie wychowującą dziecko należy rozumieć: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,
 • dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych (wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • dziecko z rodziny zastępczej,
 • dziecko uczęszczające kontynuujące edukację przedszkolną (systematycznie uczęszczało),
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci),
 • dzieci rodziców nie pracujących,
 • dzieci z innej gminy w miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu pod warunkiem, że gmina na terenie której zamieszkuje, wyrazi zgodę na pokrycie kosztów, oraz organ prowadzący przedszkole wyrazi na to zgodę.
KOMISJA REKRUTACYJNA
 • W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 • W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły - przewodniczący komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek komisji, przedstawiciel Rady Rodziców - członek komisji.
 • Decyzje Komisji są protokołowane, akta Komisji wraz z kartami zgłoszeń przechowywane są kancelarii szkoły.
 • Protokół z posiedzenie Komisji zawiera: skład Komisji, listę obecności Komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 • Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą wyrazić pisemną zgodę i prośbę na oczekiwanie na zwolnione miejsce w przedszkolu. O przyjęcie w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń w odpowiedniej grupie wiekowej.
 • W miarę zwalnianych miejsc mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.